งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อแรกริ เริ่มมี และ มุม มสธ.ในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อแรกริ เริ่มมี และ มุม มสธ.ในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อแรกริ เริ่มมี และ มุม มสธ.ในอนาคต
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน วันที่ 10 มีนาคม 2554

2 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
เมื่อแรกริ เริ่มมี และมุม มสธ.ในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

3 1. เมื่อแรกริ เริ่มจัดตั้ง มสธ. ไตรลักษณ์ของ มสธ.
เป็นมหาวิทยาลัยเปิด (OPEN UNIVERSITY : STOU) รับผู้เรียนไม่จำกัดจำนวนและไม่มีการสอบคัดเลือก 1. เมื่อแรกริ เริ่มจัดตั้ง มสธ. ไตรลักษณ์ของ มสธ. จัดการศึกษาทางไกล (DISTANCE EDUCATION) สอนผ่านสื่อ ไม่มีชั้นเรียน ANYONE, ANY WHERE, ANY TIME บริการถึงตัว เรียนได้ด้วยตนเอง ยึดหลักการ การศึกษาตลอดชีวิต (LIFELONG EDUCATION) 2 เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส.ในอนาคต

4 การศึกษาในระบบ (FORMAL EDUCATION)
มสธ. จัดการศึกษา 3 ระบบ การศึกษานอกระบบ (NON FORMAL EDUCATION) 2. แนวความคิดหลักในการจัด ให้มีมุม มสธ. การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ต้องการแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวและสะดวกที่จะแสวงหาความรู้ ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน การเปิดมุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชน จึงเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน ตามการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นปณิธานของ มสธ. 3 เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส.ในอนาคต

5 3. 30 ปี แห่งความหลัง นับแต่เริ่มมีมุม มสธ.
สำนักบรรณสารสนเทศ จัดตั้งมุม มสธ. มาตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 30 ปี 3. 30 ปี แห่งความหลัง นับแต่เริ่มมีมุม มสธ. ห้องสมุดประชาชน กศน. 74 แห่ง ห้องสมุดประชาชน กทม. 3 แห่ง ในปัจจุบันมีมุม มสธ. 92 แห่ง ห้องสมุดติณสูลานนท์ ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชนเทศบาลภูเก็ต 1 แห่ง ห้องสมุดในเรือนจำ 12 แห่ง ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา 2 แห่ง 4 เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส.ในอนาคต

6 ควรจัดให้มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้สื่อ และเทคโนโลยีของมุม มสธ.
ควรจะขยายให้ครบทุกอำเภอ โดยถือเป็นเครือข่ายของสำนักบรรณสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา 4. มุม มสธ.ในอนาคต ควรจัดให้มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้สื่อ และเทคโนโลยีของมุม มสธ. ควรจัดให้มีสื่อสมัยใหม่ในลักษณะ MULTI MEDIA นอกเหนือจากชุดวิชาและสื่อที่ มสธ.ผลิตในทุกมุม มสธ. ที่มีผู้ใช้บริการมาก 5 เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส.ในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt เมื่อแรกริ เริ่มมี และ มุม มสธ.ในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google