งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 1. เมื่อแรก ริ เริ่มจัดตั้ง มสธ. ไตร ลักษณ์ของ มสธ. สอนผ่านสื่อ ไม่มีชั้น เรียน บริการถึงตัว เรียนได้ด้วยตนเอง ANYONE,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 1. เมื่อแรก ริ เริ่มจัดตั้ง มสธ. ไตร ลักษณ์ของ มสธ. สอนผ่านสื่อ ไม่มีชั้น เรียน บริการถึงตัว เรียนได้ด้วยตนเอง ANYONE,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

3 1. เมื่อแรก ริ เริ่มจัดตั้ง มสธ. ไตร ลักษณ์ของ มสธ. สอนผ่านสื่อ ไม่มีชั้น เรียน บริการถึงตัว เรียนได้ด้วยตนเอง ANYONE, ANY WHERE, ANY TIME ANYONE, ANY WHERE, ANY TIME เป็นมหาวิทยาลัยเปิด (OPEN UNIVERSITY : STOU) รับผู้เรียนไม่ จำกัดจำนวนและไม่มีการสอบ คัดเลือก จัดการศึกษาทางไกล (DISTANCE EDUCATION) ยึดหลักการ การศึกษา ตลอดชีวิต (LIFELONG EDUCATION) เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส. ในอนาคต 2 2

4 2. แนวความคิด หลักในการ จัด ให้มีมุม มสธ. การศึกษาในระบบ (FORMAL EDUCATION) การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ต้องการแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวและ สะดวกที่จะแสวงหาความรู้ ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ ของประชาชน การเปิดมุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชน จึงเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน ตาม การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่ง เป็นปณิธานของ มสธ. การศึกษานอก ระบบ (NON FORMAL EDUCATION) การศึกษาตามอัธยาศัย มสธ. จัดการศึกษา 3 ระบบ เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส. ในอนาคต 3 3

5 3. 30 ปี แห่ง ความหลัง นับแต่เริ่ม มีมุม มสธ. สำนักบรรณสารสนเทศ จัดตั้งมุม มสธ. มาตั้งแต่ปี 2524 ถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 30 ปี ในปัจจุบัน มีมุม มสธ. 92 แห่ง ห้องสมุดประชาชน กศน. 74 แห่ง ห้องสมุดประชาชน กทม. 3 แห่ง ห้องสมุดติณสูลานนท์ ร. ร. ม หาวชิราวุธ จ. สงขลา 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชนเทศบาลภูเก็ต 1 แห่ง ห้องสมุดในเรือนจำ 12 แห่ง ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา 2 แห่ง เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส. ในอนาคต 4 4

6 4. มุม มสธ. ใน อนาคต ควรจะขยายให้ครบทุกอำเภอ โดยถือเป็นเครือข่ายของ สำนักบรรณสารสนเทศ และ ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา ควรจัดให้มีกิจกรรมที่จะส่งเสริม การใช้สื่อ และเทคโนโลยีของมุม มสธ. ควรจัดให้มีสื่อสมัยใหม่ในลักษณะ MULTI MEDIA นอกเหนือจาก ชุดวิชาและสื่อที่ มสธ. ผลิตในทุก มุม มสธ. ที่มีผู้ใช้บริการมาก เมื่อแรกริ เริ่มและมุม มส. ในอนาคต 5 5


ดาวน์โหลด ppt โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 1. เมื่อแรก ริ เริ่มจัดตั้ง มสธ. ไตร ลักษณ์ของ มสธ. สอนผ่านสื่อ ไม่มีชั้น เรียน บริการถึงตัว เรียนได้ด้วยตนเอง ANYONE,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google