งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial) ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial) ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial) ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2553

2 รายละเอียดวิชา กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ศึกษาตั้งแต่ แนวคิด รูปแบบการดำเนินธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ศึกษาเรื่องห้างหุ้นส่วนและบริษัทตั้งแต่ เรื่องห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและ บริษัทจำกัด ทั้งนี้เน้นถึงสภาพและการจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วน สามัญ การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การ ครอบงำการจัดการและการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด มหาชนจำกัด การระดมทุนสำหรับองค์กรธุรกิจใน ตลาดทุน การบัญชี งบปารเงิน การตรวจสอบ บัญชี และการพัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย

3 การเตรียมตัวเพื่อการศึกษา นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวดังนี้ 1. ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 2 จนถึง หน่วยที่ 8 2. จัดตารางเวลาเพื่อรับการสอนเสริมผ่านเครือข่าย ในช่วงการสอนเสริมครั้งที่ 1 และ 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. 3. ทดสอบการเข้ารับการสอนเสริมผ่านเครือข่าย โดย เข้ามายังเว็บไซต์ของมสธ. www.stou.ac.th จากนั้นเลือก เมนู สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ stou e-Tutorialswww.stou.ac.th

4 สาระสำคัญในการสอนเสริม ผ่านเครือข่าย ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 นั้นประกอบด้วย 15 หน่วยการเรียน สำหรับการสอนเสริมผ่าน เครือข่ายครั้งนี้ผู้สอนจะเน้นเนื้อหาสาระ ใน หน่วยที่ 2 ถึง หน่วยที่ 8 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ห้าง หุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัท จำกัด จึงขอให้นักศึกษาเตรียมศึกษาเนื้อหาจาก เอกสารการสอนในหน่วยดังกล่าวมาก่อนเข้ารับ การสอนเสริมผ่านเครือข่ายทั้ง 2 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial) ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google