งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายพาณิชย์ 4 การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายพาณิชย์ 4 การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายพาณิชย์ 4 การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial)
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2553

2 รายละเอียดวิชา กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ศึกษาตั้งแต่แนวคิด รูปแบบการดำเนินธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาเรื่องห้างหุ้นส่วนและบริษัทตั้งแต่เรื่องห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ทั้งนี้เน้นถึงสภาพและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การครอบงำการจัดการและการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชนจำกัด การระดมทุนสำหรับองค์กรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบปารเงิน การตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย

3 การเตรียมตัวเพื่อการศึกษา
นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวดังนี้ ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 2 จนถึง หน่วยที่ 8 จัดตารางเวลาเพื่อรับการสอนเสริมผ่านเครือข่าย ในช่วงการสอนเสริมครั้งที่ 1 และ 2 ตั้งแต่เวลา น. ทดสอบการเข้ารับการสอนเสริมผ่านเครือข่าย โดยเข้ามายังเว็บไซต์ของมสธ. จากนั้นเลือก เมนู สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ stou e-Tutorials

4 สาระสำคัญในการสอนเสริมผ่านเครือข่าย
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 นั้นประกอบด้วย 15 หน่วยการเรียน สำหรับการสอนเสริมผ่านเครือข่ายครั้งนี้ผู้สอนจะเน้นเนื้อหาสาระ ในหน่วยที่ 2 ถึง หน่วยที่ 8 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด จึงขอให้นักศึกษาเตรียมศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนในหน่วยดังกล่าวมาก่อนเข้ารับการสอนเสริมผ่านเครือข่ายทั้ง 2 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายพาณิชย์ 4 การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorial)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google