งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศ ศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2 ตำแหน่งงาน นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพรเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศ ศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2 ตำแหน่งงาน นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพรเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศ ศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2 ตำแหน่งงาน นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพรเจริญ อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552

2 หลักสูตรปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์ มสธ. เป็น หลักสูตรที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีเนื้อหาที่ หลากหลาย เป็นสหวิทยาการ แม้ว่าจะจบปริญญาตรี ปริญญาโทจากต่างสาขาก็สามารถมาเรียนได้ เพราะ สารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาและ วิชาชีพ ขอรับรองจากประสบการณ์ของตัวเองที่มิได้จบ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทสารสนเทศศาสตร์ ก็ยัง สามารถเรียนได้ และนำเนื้อหามาพัฒนางานของตัวเอง ได้อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ตัวเองกำลังทำวิจัยในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะการรู้สารสนเทศของ นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล เป็นการยืนยันว่าเนื้อหาของวิชาสามารถนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานที่ตัวเอง ทำอยู่ได้เป็นอย่างดี หลักสูตรปริญญาเอกของ มสธ. เอื้อต่อคนที่ทำงาน ประจำ เพราะกิจกรรมส่วนมาก ทั้งกิจกรรมการสัมมนา เข้ม การประชุมวิชาการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ รวมถึงการ สอบจัดในวันเสาร์ อาทิตย์ เหมาะกับคนที่ทำงานประจำ เป็นอย่างมาก และกิจกรรมการสัมมนาไม่ได้จัดทุกเสาร์ อาทิตย์ จึงไม่เป็นภาระการเดินทางในการเข้าร่วม สัมมนา เพียงแต่ต้องขยันอ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ ที่บ้านให้มากขึ้นเท่านั้น

3 คณาจารย์ที่แขนงสารสนเทศศาสตร์ มสธ. มีการจัด กิจกรรมประชุมวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์อย่าง ต่อเนื่อง เชิญทั้งวิทยากรภายในประเทศและ ต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นักศึกษาตลอดปี ซึ่ง ตัวเองได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกครั้ง และได้ความรู้ ประสบการณ์มากมาย รวมถึงได้แนวคิด ข้อเสนอแนะในการทำดุษฎีนิพนธ์ด้วย ด้วยประสบการณ์ของตนเองที่เรียนหลักสูตรนี้มา เกือบ 2 ปี ขอรับรองว่า หลักสูตรปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร์ มสธ. เป็นหลักสูตรที่เป็น ประโยชน์ น่าสนใจ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ ที่มีความสามารถเชิงวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ ในระดับสูงได้อย่างดีเยี่ยม แต่ผู้เรียนต้องมีความ ตั้งใจ ขยัน และทุ่มเทเอาใจใส่กับการศึกษาเล่า เรียนให้มาก ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนเป็น ลำดับที่ 1 กิจกรรมเสริมที่คณาจารย์จัดให้ต้องไม่ พลาด ควรเข้าร่วมทุกกิจกรรม และที่สำคัญ คือ เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ ควรฝึกฝนให้มาก อย่าง น้อยต้องอ่านให้คล่องพอสมควร เพื่อให้การเรียน หลักสูตรนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะการศึกษา ค้นคว้าในหลักสูตรปริญญาเอกหลายเรื่องต้อง ค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษ สุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สนใจในหลักสูตรนี้ ทุกท่านจงอย่าลังเลที่จะสมัคร ไม่มีอะไรยากถ้า ท่านตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ขอเป็นกำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศ ศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2 ตำแหน่งงาน นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพรเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google