งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน (Internal Control and Auditing Standards) จัดโดย คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน (Internal Control and Auditing Standards) จัดโดย คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน (Internal Control and Auditing Standards) จัดโดย คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ ไทย วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักหอสมุด

2 พิธีกร กล่าวที่มาของการสัมมนา กล่าวเปิด โดย ผู้ช่วย อธิการบดี ฝ่ายพัฒนา หลักสูตร

3 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ทั้งหลักสูตรปกติ 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และ ภาคค่ำ

4 มีคณาจารย์ของคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพร่วมการสัมมนา

5 “ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ” โดย อ. เจษฎา ช. เจริญยิ่ง

6 ลีลาของวิทยากรทำให้คณาจารย์หลายท่าน อยากนำไปใช้ในการสอนวิชาบรรยาย

7 บรรยากาศของการสัมมนา ในวันแรก

8

9 คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร กล่าวขอบคุณวิทยากร

10 นักศึกษาเซ็นชื่อ ก่อนกลับบ้าน

11 เริ่มต้น การสัมมนา ในวันที่ 2

12 “ มาตรฐานการควบคุมภายใน ” โดย อ. สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์

13 บรรยากาศ ของการสัมมนาในวันที่ 2

14 ยังคงตั้งใจฟัง

15 คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน (Internal Control and Auditing Standards) จัดโดย คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google