งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงนำคุณสู่อาชีพครูสอน ภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเนื้อหาด้านภาษา และวรรณคดี จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างกว่าที่คุณคิด ฝึกฝนให้คุณคิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงนำคุณสู่อาชีพครูสอน ภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเนื้อหาด้านภาษา และวรรณคดี จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างกว่าที่คุณคิด ฝึกฝนให้คุณคิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงนำคุณสู่อาชีพครูสอน ภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเนื้อหาด้านภาษา และวรรณคดี จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างกว่าที่คุณคิด ฝึกฝนให้คุณคิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเป็น ระบบ และนำคุณสู่ความสำเร็จสายอาชีพต่าง ๆ ที่ ต้องการ

2 วัตถุประสงค์หลักสูตร  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน วิชาการทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ อย่างลึกซึ้ง สามารถใช้ความรู้อย่างมี ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ตนเอง เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ นักวิชาการผู้นำในศาสตร์ของตนใน อนาคต โดยมุ่งการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการ หาความรู้ด้วยตนเอง  สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและ วรรณคดีอังกฤษ

3 จุดเด่นของหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านภาษาและวรรณคดี อังกฤษหลักสูตรแรกในประเทศไทย  ความเป็นนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ สอนแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรปกติ  ค่าเล่าเรียนอัตราเดียวกับหลักสูตรปกติ  ความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งด้านภาษาและวรรณคดี อังกฤษ / อเมริกัน เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย ตนเอง โดยมีอาจารย์ช่วยชี้แนะกระบวนการเรียนรู้  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ได้รับความ เชื่อถือจากวงวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาชั้นสูงในมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกประเทศ และเป็นที่ต้องการใน ตลาดแรงงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ

4 โครงสร้างหลักสูตร ก. หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 36 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ข. หลักสูตรสอบประมวลความรู้ จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 36 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต  สอบประมวลความรู้ ประเมินเป็น S/U ระยะเวลาศึกษา 2 ปี


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงนำคุณสู่อาชีพครูสอน ภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเนื้อหาด้านภาษา และวรรณคดี จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างกว่าที่คุณคิด ฝึกฝนให้คุณคิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google