งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงนำคุณสู่อาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเนื้อหาด้านภาษาและวรรณคดี จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างกว่าที่คุณคิด ฝึกฝนให้คุณคิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเป็นระบบ และนำคุณสู่ความสำเร็จสายอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการ

2 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการทางภาษาและ วรรณคดีอังกฤษอย่างลึกซึ้ง สามารถใช้ความรู้อย่างมี ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญระดับนักวิชาการผู้นำในศาสตร์ของตนใน อนาคต โดยมุ่งการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ หาความรู้ด้วยตนเอง  สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

3 จุดเด่นของหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษหลักสูตรแรกในประเทศไทย  ความเป็นนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรปกติ  ค่าเล่าเรียนอัตราเดียวกับหลักสูตรปกติ  ความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/อเมริกัน เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ช่วยชี้แนะกระบวนการเรียนรู้  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ได้รับความเชื่อถือจากวงวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาชั้นสูงในมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกประเทศ และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ

4 โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ก. หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์
ก. หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ข. หลักสูตรสอบประมวลความรู้  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต  สอบประมวลความรู้ ประเมินเป็น S/U ระยะเวลาศึกษา 2 ปี


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google