งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เขียนและผู้รับผิดชอบมุมปัญหาและไขข้อข้องใจ มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ

2 มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ เนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับจุล สารของพวกเราชาววิทยาศาสตร์สุขภาพ จึง ยังไม่มีใครสอบถามเข้ามาทางหน้าเว็บนี้ จึง ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน สอบถามปัญหาข้อข้องใจของท่านมาได้ ทั้ง ด้านการเรียน ปัญหาทางวิชาการด้าน สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง ทีมงานจะตอบปัญหาข้อข้องใจให้แก่ทุกๆ ท่านอย่างแน่นอนค่ะ

3 สำหรับในครั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีข้อ คำถามโดยตรงเข้ามาทางทีมงานจึงได้ รวบรวมคำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตจาก กระดานสนทนาของสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพมาตอบเป็นอาหาร ว่างไปก่อน 1 คำถาม คือ

4 คุณสมบัติการเข้ารับการอบรมเข้ม พิเศษชุดวิชา คำถาม

5 ก่อนอื่นคงต้องขอบอกว่า มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถ สำเร็จการศึกษาตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้ จึง พยายามช่วยเหลือในทุกๆ ด้านที่สามารถจะ ทำได้ในหลายวิธีการด้วยกัน ได้แก่ 1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ทราบแนวทางการวางแผนการเรียน การสอน และแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง 1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ทราบแนวทางการวางแผนการเรียน การสอน และแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง คำตอบ

6 2. การแนะแนวการศึกษา การแนะ แนวการสอบ โดย สำนักบริการการศึกษามี การจัดร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา หรือชมรม นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้นทุกปีและทุกภาค การศึกษา 3. การจัดให้มีการสอนเสริมในชุด วิชาที่ยากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวน มาก 3. การจัดให้มีการสอนเสริมในชุด วิชาที่ยากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวน มาก 4. การพิจารณาปรับปรุงข้อสอบ ซึ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็มีการ พิจารณาเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่สอบไม่ ผ่านในแต่ละชุดวิชา และมีการวิเคราะห์ว่า นักศึกษามีข้อผิดพลาดในส่วนใดมาก เพื่อ นำไปเป็นแนวทางในการแนะนำการศึกษา หรือปรับการออกข้อสอบต่อไป 4. การพิจารณาปรับปรุงข้อสอบ ซึ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็มีการ พิจารณาเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่สอบไม่ ผ่านในแต่ละชุดวิชา และมีการวิเคราะห์ว่า นักศึกษามีข้อผิดพลาดในส่วนใดมาก เพื่อ นำไปเป็นแนวทางในการแนะนำการศึกษา หรือปรับการออกข้อสอบต่อไป

7 5. สำหรับการอบรมเข้มพิเศษก็เป็นอีก หนทางหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติ ไว้ดังนี้ 5.1 เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายและจะ หมดสถานภาพในปีนั้นๆ 5.1 เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายและจะ หมดสถานภาพในปีนั้นๆ 5.2 เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย เคย ลงทะเบียนเรียน แต่สอบไม่ผ่านมาแล้วอย่าง น้อย 2 ภาคการศึกษา ( ภาคปกติ ) 5.2 เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย เคย ลงทะเบียนเรียน แต่สอบไม่ผ่านมาแล้วอย่าง น้อย 2 ภาคการศึกษา ( ภาคปกติ ) 5.3 นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปิดรับ นักศึกษา ได้แก่ ทันตสาธารณสุข ชันสูตร สาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภคทาง สาธารณสุข ซึ่งเหลือชุดวิชา 3 ชุดวิชา สุดท้าย 5.3 นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปิดรับ นักศึกษา ได้แก่ ทันตสาธารณสุข ชันสูตร สาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภคทาง สาธารณสุข ซึ่งเหลือชุดวิชา 3 ชุดวิชา สุดท้าย 5.4 นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรเก่าที่ ประกาศใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงไปแล้ว ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ และบริหารสาธารณสุข และ เหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้าย 5.4 นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรเก่าที่ ประกาศใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงไปแล้ว ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ และบริหารสาธารณสุข และ เหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้าย

8 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าเกณฑ์และแจ้งให้นักศึกษาทราบ โดยตรง แต่นักศึกษาสามารถที่จะสมัคร เข้ารับการอบรมเข้มพิเศษเองได้ ถ้า มั่นใจว่าคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งการอบรม เข้มพิเศษจะจัดในทุกภาคการศึกษา ตามที่ชุดวิชานั้นๆ เปิดสอน


ดาวน์โหลด ppt จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google