งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ
จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เขียนและผู้รับผิดชอบมุมปัญหาและไขข้อข้องใจ

2 มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ
เนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับจุลสารของพวกเราชาววิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงยังไม่มีใครสอบถามเข้ามาทางหน้าเว็บนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านสอบถามปัญหาข้อข้องใจของท่านมาได้ ทั้งด้านการเรียน ปัญหาทางวิชาการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางทีมงานจะตอบปัญหาข้อข้องใจให้แก่ทุกๆ ท่านอย่างแน่นอนค่ะ

3 สำหรับในครั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีข้อคำถามโดยตรงเข้ามาทางทีมงานจึงได้รวบรวมคำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตจากกระดานสนทนาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตอบเป็นอาหารว่างไปก่อน 1 คำถาม คือ

4 คำถาม คุณสมบัติการเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา

5 คำตอบ ก่อนอื่นคงต้องขอบอกว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้ จึงพยายามช่วยเหลือในทุกๆ ด้านที่สามารถจะทำได้ในหลายวิธีการด้วยกัน ได้แก่ 1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ทราบแนวทางการวางแผนการเรียนการสอน และแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง

6 2. การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวการสอบ โดย สำนักบริการการศึกษามีการจัดร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา หรือชมรมนักศึกษาร่วมกันจัดขึ้นทุกปีและทุกภาคการศึกษา 3. การจัดให้มีการสอนเสริมในชุดวิชาที่ยากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก 4. การพิจารณาปรับปรุงข้อสอบ ซึ่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็มีการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในแต่ละชุดวิชา และมีการวิเคราะห์ว่านักศึกษามีข้อผิดพลาดในส่วนใดมาก เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแนะนำการศึกษาหรือปรับการออกข้อสอบต่อไป

7 5. สำหรับการอบรมเข้มพิเศษก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติ ไว้ดังนี้
5.1 เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายและจะหมดสถานภาพในปีนั้นๆ 5.2 เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย เคยลงทะเบียนเรียน แต่สอบไม่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 5.3 นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปิดรับนักศึกษา ได้แก่ ทันตสาธารณสุข ชันสูตรสาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข ซึ่งเหลือชุดวิชา 3 ชุดวิชาสุดท้าย 5.4 นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรเก่าที่ประกาศใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงไปแล้ว ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ และบริหารสาธารณสุข และเหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้าย

8 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าเกณฑ์และแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรง แต่นักศึกษาสามารถที่จะสมัครเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษเองได้ ถ้ามั่นใจว่าคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งการอบรมเข้มพิเศษจะจัดในทุกภาคการศึกษาตามที่ชุดวิชานั้นๆ เปิดสอน


ดาวน์โหลด ppt มุมปัญหาและไขข้อข้องใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google