งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วิชาเคมี ว40124 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 หัวข้อที่เรียน เรียนสัปดาห์ที่ 1-8 (สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10)
บทที่ 1 เคมีอินทรีย์ พันธะของคาร์บอน สารไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชั่น เรียนสัปดาห์ที่ (สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10)

3 หัวข้อที่เรียน เรียนสัปดาห์ที่ 9 - 12 (สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10)
บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ ภาวะมลพิษ เรียนสัปดาห์ที่ (สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10)

4 หัวข้อที่เรียน เรียนสัปดาห์ที่ 13 - 17 บทที่ 3 สารชีวโมเลกุล โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลิอิก เรียนสัปดาห์ที่

5 สัปดาห์ที่ 18 สอบปฏิบัติการ
สัปดาห์ที่ 19 นักเรียนนำเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ 20 สอบปลายภาค

6 การวัดและการประเมินผล
ก่อนกลางภาค สอบ-10 รายงานการทดลอง-5 สอบกลางภาคเคมีอินทรีย์ – 20 หลังกลางภาค สอบ-10 รายงานการทดลอง-5 งานนักเรียน 1 ชิ้น – 10 สอบปฏิบัติ – 10 สอบปลายภาค – 20 จิตพิสัย การส่งการบ้าน 3 การร่วมมือในการเรียน 3 จริยธรรม 4

7 ทีมงานครูผู้สอน อ.อุษา จีนเจนกิจ (หัวหน้าทีม) 5/2 5/3 5/4
อ.อุษา จีนเจนกิจ (หัวหน้าทีม) 5/2 5/3 5/4 อ.ศศินี อังกานนท์ 5/1 5/6 อ.สรชัย แซ่ลิ่ม 5/5 5/7 5/8 อ.สุภาวดี ศรีทาหาญ 5/9 5/10

8 สื่อประกอบการเรียนการสอน
Power point , web site ของคุณครูทุกคน เอกสารประกอบการสอนของสาขาวิชาเคมี หนังสือเรียนเคมี เล่ม 5 ปกเขียว สสวท. หนังสือคู่มือเคมีของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือเรียนระดับอุดมศึกษาทุกมหาวิทยาลัย เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ เคมีประยุกต์ ชีวเคมี Organic chemistry , Biochemistry ชุดการทดลอง 13 การทดลอง


ดาวน์โหลด ppt ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google