งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเคมี 4 ว 40124 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเคมี 4 ว 40124 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเคมี 4 ว 40124 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์

2 หัวข้อที่เรียน บทที่ 1 เคมีอินทรีย์ พันธะของคาร์บอน สารไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ตามหมู่ ฟังก์ชั่น เรียนสัปดาห์ที่ 1-8 ( สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10)

3 หัวข้อที่เรียน บทที่ 2 เชื้อเพลิงซาก ดึกดำบรรพ์และ ผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และ ผลิตภัณฑ์ ภาวะมลพิษ เรียนสัปดาห์ที่ 9 - 12 ( สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10)

4 หัวข้อที่เรียน บทที่ 3 สารชีว โมเลกุล โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลิอิก เรียน สัปดาห์ที่ 13 - 17

5 สัปดาห์ที่ 18 สอบ ปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 19 นักเรียน นำเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ 20 สอบปลาย ภาค

6 การวัดและการประเมินผล ก่อนกลางภาค สอบ -10 รายงานการทดลอง - 5 สอบกลางภาคเคมีอินทรีย์ – 20 หลังกลางภาค สอบ -10 รายงานการทดลอง - 5 งานนักเรียน 1 ชิ้น – 10 สอบปฏิบัติ – 10 สอบปลายภาค – 20 จิตพิสัย การส่งการบ้าน 3 การร่วมมือในการ เรียน 3 จริยธรรม 4

7 ทีมงานครูผู้สอน อ. อุษา จีนเจนกิจ ( หัวหน้าทีม ) 5/2 5/3 5/4 อ. ศศินี อังกานนท์ 5/1 5/6 อ. สรชัย แซ่ลิ่ม 5/5 5/7 5/8 อ. สุภาวดี ศรีทาหาญ 5/9 5/10

8 สื่อประกอบการเรียนการสอน Power point, web site ของคุณครูทุกคน เอกสารประกอบการสอนของสาขาวิชาเคมี หนังสือเรียนเคมี เล่ม 5 ปกเขียว สสวท. หนังสือคู่มือเคมีของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือเรียนระดับอุดมศึกษาทุกมหาวิทยาลัย เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ เคมีประยุกต์ ชีวเคมี Organic chemistry, Biochemistry ชุดการทดลอง 13 การทดลอง


ดาวน์โหลด ppt วิชาเคมี 4 ว 40124 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google