งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี 1 Valent Bond Theory (VBT) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี 1 Valent Bond Theory (VBT) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี 1 Valent Bond Theory (VBT) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

2 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 Valent Bond Theory (VBT) Background Electron configuration Atomic orbital s p d Covalent Form VSEPR structure

3 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3 กระบวนการเกิดพันธะโควาเลนต์ การที่อะตอมสองอะตอม ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเกิด จากการเคลื่อนที่เข้าหา กันของอะตอมทั้งสอง แล้วเกดการซ้อนเกย ของอะตอมมิกออบิตอล ลักษณะนี้เราเรียกว่า เกิดการ Overlap

4 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 4 ลักษณะการ Overlap ของอะตอมมิก ออบิ ตอล

5 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5

6 6

7 7 การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ F 2 จัดเรียงอิเล็กตรอนของ F

8 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 เขียนภาพ รูปร่าง ออบิตอล F เขียนอธิบายพันธะใน Cl 2 ด้วย VBT zz zz

9 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ O 2

10 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 เขียนภาพ รูปร่าง ออบิตอล การใช้ VBT ในการ อธิบายการเกิดของ O 2 O zz yy yy zz

11 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 N zz yy yy zz เขียนภาพ รูปร่าง ออบิตอล การใช้ VBT ในการ อธิบายการเกิดของ N 2

12 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ BeF 2 และ CH 4 Be C

13 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13

14 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 กระบวนการ Hybridization

15 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 Promotion electron Be ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวในการสร้างพันธะ 2 ออบิ ตอล

16 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 Hybridization sp

17 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17

18 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18 Hybridization sp 2 ของ BF 3

19 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19 Promotion electron Boron ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวในการสร้างพันธะ 3 ออบิ ตอล

20 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 20 Hybridization sp 2

21 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 21 การอธิบายการเกิดของ BF 3 ที่มีรูปร่าง สามเหลี่ยม มุม ระหว่างพันธะ 120 o รูปร่าง สามเหลี่ยม trigonal planar

22 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22 Hybridization sp 3 ของ CH 4

23 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 23 Promotion electron Carbon ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวในการสร้างพันธะ 4 ออบิ ตอล

24 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 24 Hybridization sp 3

25 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 25 พิจารณามุมของแต่ละกลุ่มอิเล็กตรอน มุม ระหว่างพันธะ 109.5 o รูปร่างเป็นแบบ tetrahedral

26 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 26 Hybridization sp 3 ของ CH 4

27 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 27 Hybridization ของ H 2 O H2OH2O

28 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 28 ไม่ต้อง Promotion เพราะ มีอิเล็กตรอนเดี่ยวที่จะสร้าง พันธะพอแล้ว

29 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 29

30 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 30 การ Hybridization ของโมเลกุลที่มีพันธะคู่ C 2 H 4 ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวที่ใช้ในการสร้างพันธะ 4 อิเล็กตรอน มุมระหว่างพันธะ 120 o ควร Hybridization แบบ sp 2

31 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 31 Promotion และ sp 2 Hybridization ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 อิเล็กตรอน

32 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 32

33 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 33 พิจารณาโครงสร้างของ C 2 H 4 ที่ควรเป็น

34 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 34 C2H4C2H4 พันธะระหว่าง คาร์บอน จึงเป็น

35 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 35 การ Hybridization ของโมเลกุลที่มีพันธะสาม C 2 H 2 ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวที่ใช้ในการสร้างพันธะ 4 อิเล็กตรอน มุมระหว่างพันธะ 180 o ควร Hybridization แบบ sp

36 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 36 Promotion และ sp Hybridization ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 อิเล็กตรอน

37 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 37

38 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 38 สำหรับบางโมเลกุล ที่เกินกฎออกเตต PCl 5 ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ออบิตอล

39 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 39 Promotion และ Hybridization sp 3 d ต้องทำ promotion electron Promotion

40 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 40 Promotion และ Hybridization sp 3 d พิจารณากลุ่มอิเล็กตรอนของ sp 3 d มี 5 กลุ่มอิเล็กตรอน แบบ trigonalbipyramid Hybridization sp 3 d

41 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 41 sp 3 d รูปร่างโมเลกุลของ PCl 5 sp 3 d pzpz pzpz pzpz pzpz pzpz

42 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 42 สำหรับโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบางโมเลกุล ClF 3 XeF 2

43 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 43 Promotion และ Hybridization sp 3 d ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ออบิตอล Promotion

44 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 44 Promotion และ Hybridization sp 3 d พิจารณากลุ่มอิเล็กตรอนของ sp 3 d มี 5 กลุ่มอิเล็กตรอน แบบ trigonalbipyramid Hybridization sp3d

45 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 45 sp 3 d รูปร่างโมเลกุลของ ClF 3 sp 3 d pzpz pzpz pzpz

46 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 46 Promotion และ Hybridization sp 3 d 2 SF 6 ต้องทำ promotion electron เพื่อได้อิเล็กตรอนเดี่ยว 6 electron

47 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 47 Promotion และ Hybridization sp 3 d 2 พิจารณากลุ่มอิเล็กตรอนของ sp 3 d 2 มี 6 กลุ่มอิเล็กตรอน แบบ octahedral Promotion

48 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 48 sp 3 d 2 รูปร่างโมเลกุลของ SF 6 sp 3 d 2 pzpz pzpz pzpz pzpz pzpz pzpz

49 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 49 sp 3 d 2 ที่มี อิเล็กรอนคู่โดดเดี่ยว IF 5

50 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี 1 Valent Bond Theory (VBT) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google