งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ สู่ ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ สู่ ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี ต้อนรับ สู่ ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3

2 สอน โดย นางอโนรัตน์ หวานสนิท หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชู ทิศ ทักษิณ

3 รายชื่อผลงานนักเรียนวิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3 1. เด็กชายกิตตินัฐ นวลใย ม.3/1 2. เด็กชายกิตติศักดิ์ เพชรบุรี ม.3/1 3. เด็กชายนทีธร แก้วสนิท ม.3/1 4. เด็กชายภูพงษ์ สกุลวงศ์ ม..3/1 5. เด็กชายวุฒิพงศ์ สายชนะพันธ์ ม.3/1 6. เด็กชายสาธร ดำคง ม.3/1 7. เด็กชายอธิวัฒน์ สิงห์ทอง ม.3/1 8. เด็กชายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข ม.3/1 9. เด็กชายอนุพงศ์ ห้องโสภา ม.3/1 10 เด็กหญิงจิตราภา ทรัพย์ตะวัน ม.3/1 11. เด็กหญิงบุญราตรี พรหมศร ม.3/1 12. เด็กหญิงปฐมาวดี คงประดิษฐ์ ม.3/1 13. เด็กหญิงพิชญา ยวงใย ม.3/1 14. เด็กหญิงเมลิสา นนทะสร ม.3/1 15. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ กาญจนันท์ ม.3/1 16. เด็กหญิงสุภาวดี ชุมศักดิ์ ม.3/1 17. เด็กหญิงอุทุมพร คงหนู ม.3/1 18. เด็กหญิงไอริน รัตอาภา ม.3/1 19. เด็กชายกฤตวรา คชสิทธิ์ ม.3/2 20. เด็กหญิงธีรารัตน์ ไกรเอียด ม.3/3 21. เด็กหญิงศิริธร สาลิกา ม.3/3 22. เด็กชายหิรัญ แซ่ลิ่ม ม.3/5

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษา / ปฏิบัติ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน งานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูป ด้วยโปรแกรมวาด ภาพ กราฟ และรูปกราฟิกพื้นฐาน การสร้างภาพสำหรับ งานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่ง พื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บ ภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยาย และลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษรและพิมพ์งาน ประยุกต์การใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์งาน คอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับการสร้างภาพและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงาน กราฟิก มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ โปรแกรมต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ อันเป็นแนวทางใน การศึกษาต่อและเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบอาชีพ ได้


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ สู่ ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google