งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ยินดีต้อนรับ สู่ ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3

2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สอนโดย นางอโนรัตน์ หวานสนิท หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3 รายชื่อผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.3
1. เด็กชายกิตตินัฐ นวลใย ม.3/1 2. เด็กชายกิตติศักดิ์ เพชรบุรี ม.3/1 3. เด็กชายนทีธร แก้วสนิท ม.3/1 4. เด็กชายภูพงษ์ สกุลวงศ์ ม..3/1 5. เด็กชายวุฒิพงศ์ สายชนะพันธ์ ม.3/1 6. เด็กชายสาธร ดำคง ม.3/1 7. เด็กชายอธิวัฒน์ สิงห์ทอง ม.3/1 8. เด็กชายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข ม.3/1 9. เด็กชายอนุพงศ์ ห้องโสภา ม.3/1 10 เด็กหญิงจิตราภา ทรัพย์ตะวัน ม.3/1 11. เด็กหญิงบุญราตรี พรหมศร ม.3/1 12. เด็กหญิงปฐมาวดี คงประดิษฐ์ ม.3/1 13. เด็กหญิงพิชญา ยวงใย ม.3/1 14. เด็กหญิงเมลิสา นนทะสร ม.3/1 15. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ กาญจนันท์ ม.3/1 16. เด็กหญิงสุภาวดี ชุมศักดิ์ ม.3/1 17. เด็กหญิงอุทุมพร คงหนู ม.3/1 18. เด็กหญิงไอริน รัตอาภา ม.3/1 19. เด็กชายกฤตวรา คชสิทธิ์ ม.3/2 20. เด็กหญิงธีรารัตน์ ไกรเอียด ม.3/3 21. เด็กหญิงศิริธร สาลิกา ม.3/3 22. เด็กชายหิรัญ แซ่ลิ่ม ม.3/5

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษา/ปฏิบัติ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูป ด้วยโปรแกรมวาดภาพ กราฟ และรูปกราฟิกพื้นฐาน การสร้างภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยาย และลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษรและพิมพ์งาน ประยุกต์การใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบอาชีพได้


ดาวน์โหลด ppt ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google