งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemistry Department Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemistry Department Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chemistry Department Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon

2 ผลการปฏิบัติงานภาค เรียน 1 /2547  บุคลากร  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และสื่อการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมตามวาระพิเศษของโรงเรียน  ก้าวต่อไป

3 บุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547  ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 7 คน  ปฏิบัติหน้าที่และศึกษาต่อ 2 คน  ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 3 คน

4 บุคลากร • หัวหน้าหมวด วิชา • ครูผู้สอนระดับ ม.5 • งานงบประมาณ • บรรยายพิเศษ

5 บุคลากร • รองหัวหน้า หมวดวิชา • หัวหน้าระดับการ สอน ม.4 • กิจกรรม โอลิมปิกเคมี • National Australian Chemistry Quiz • งาน ICT กับการ สอนเคมี

6 บุคลากร • หัวหน้าระดับ การสอน ม.6 • กิจกรรมชุมนุม หมวดเคมี

7 บุคลากร • เลขานุการ หมวด • หัวหน้าระดับ การสอน ม.5 • บรรยายพิเศษ • งานงบประมาณ

8 บุคลากร • หัวหน้า การสอน AP Course • งานวัดผล หมวด • Science Show • โครงงาน และ JSTP

9 บุคลากร • งานพัสดุ หมวด • งาน ห้องสมุดเคมี • คลินิกเคมี • งานวัดผล หมวด

10 บุคลากร • งานพัสดุ หมวด • โครงงาน และ JSTP • ดูแลห้อง โครงงาน • ดูแลห้อง 3505

11 บุคลากร • งานพัสดุ หมวด • กิจกรรม โอลิมปิกเคมี • งาน ICT

12 บุคลากร • ดูแล ห้องปฏิบัติกา ร 3601 และ 3603 • โครงงาน เคมี • กิจกรรม ศึกษาดูงาน

13 บุคลากร กำลังศึกษาต่อ ระดับ บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

14 กิจกรรมการเรียนการ สอน รวม 106 คาบ / สัปดาห์ เฉลี่ย 13.25 คาบ / สัปดาห์

15 กิจกรรมโครงงาน  ม.6 จำนวน 29 ใน 77 โครงงาน คิดเป็น 37.6 %  ม.5 จำนวน 27 โครงงาน ( อยู่ในขั้นเสนอ SP-0)

16 กิจกรรมพัฒนา หลักสูตร  ปรับปรุงหลักสูตร วิชาเคมี สำหรับปีการศึกษา 2548

17 กิจกรรมพัฒนาสื่อการ สอน เอกสาร / แผ่นภาพ

18 กิจกรรมพัฒนาสื่อการ สอน ทำอย่างไรให้นักเรียน เข้าใจมากที่สุด จินตนาการ สู่ รูปภาพ = เข้าใจ ชัดเจน สื่อ Power Point

19 Br 2 (l) Br 2 (g) กิจกรรมพัฒนาสื่อการ สอน สื่อ Power Point

20 กิจกรรมพัฒนาสื่อการ สอน สื่อ Multimedia จำนวน....... เรื่อง

21 กิจกรรมพัฒนาสื่อการ สอน Web site

22

23

24 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน นางสาวมัญชุตา แดงกุลวานิช เหรียญเงิน การ แข่งขันเคมี โอลิมปิก ณ เมืองควิล ประเทศเยอรมนี กิจกรรม โอลิมปิกเคมี

25 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม 6 ชุมนุม นักเรียน 98 คน (13.6%)

26 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศึกษาดูงาน 8 แห่งนักเรียน 279 คน เฉลี่ย 35 คน / ครั้ง

27 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบรรยาย เคมี : เรียนอย่างไรในมหิดล วิทยานุสรณ์ ธรณีวิทยาเบื้องต้น ตั้งแต่เรียนมารู้ไหมว่าเคมีคือ อะไร

28 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน คลินิก วิชาการ ภาคเรียนที่ 1 / 2547 เปิดปฏิบัติการ 102 วัน ผู้ใช้บริการ 366 คน เฉลี่ย 4 คน / วัน

29 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน โครงการ CCC Concentrate Chemistry Club Australian National Chemistry Quiz

30 กิจกรรมการ พัฒนาบุคลากร เฉลี่ย 28 วัน / คน

31 กิจกรรมตามวาระ / โครงการพิเศษ  คณะประสานงาน กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ  ต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับผิดชอบ ประสานงานจัดแสดงผลงานห้องผลงาน นักเรียน  ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์สำหรับนร. ม. ต้น

32 Next Steps 2 / 2547  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2548 วิชาแกน วิชาเลือก และ หลักสูตร AP Course  เตรียมสื่อการสอน ภาคภาษาอังกฤษ  มุ่งมั่นพัฒนากิจกรรม สอวน. เคมี  สร้างและพัฒนาหลักสูตรเรียนทางไกล / ค่าย สำหรับโครงการส่งเสริม อัจฉริยภาพนักเรียน ม. ต้น  ส่งเสริมบุคลากรเพิ่มวิทยฐานะ งานวิจัย / งานเขียนที่ได้รับการ เผยแพร่

33 สามัคคีคือพลัง


ดาวน์โหลด ppt Chemistry Department Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google