งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 1.ความตึงผิว 2.การระเหย 3.ความดันไอกับจุดเดือดของ ของเหลว Liquid properties

3 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3 ความตึงผิว ปริมาณของแรงตึงผิวขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1.แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลว ถ้ามีมาก ของเหลวนั้นก็จะมีแรงตึงผิวมาก 2.อุณหภูมิของของเหลว ถ้าอุณหภูมิของเหลว เพิ่มขึ้น แต่ละโมเลกุลมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น แรง ดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยลง จะทำให้แรงตึงผิว น้อยลง แรงที่ดึงโมเลกุลไว้ไม่ให้หลุดจากผิวหน้าของของเหลว เรียกว่า แรงตึงผิว

4 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 4 ความตึงผิว

5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5 การระเหย

6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 6 การระเหย ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการระเหย คือ 1.อุณหภูมิ 2.พื้นที่ผิว 3.แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล การที่โมเลกุลของเหลว หลุดจากผิวหน้าของของเหลว กลายเป็นก๊าซ เรียกว่า การระเหย

7 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7 ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว ความดันไอของของเหลวเกิดจากโมเลกุลของไอ ของเหลวชนผนังภาชนะ และในขณะเดียวกับที่เกิดการระเหย ในภาชนะปิดนั้นจะเกิดการควบแน่นด้วยเพราะไอของเหลว ที่ อยู่ติดผิวหน้าของเหลวถูกดึงดูดโดยโมเลกุลที่ยังไม่ระเหย ไอ ของเหลวก็จะกลับไปเป็นของเหลวตามเดิมได้ เมื่ออัตราการระเหยเท่ากับ อัตราการควบแน่น ความดันไอ ที่วัดได้ เรียกว่า ความดันไอ สมดุล (equilibium vapor pressure) เรียกสั้น ๆ ว่า ความดันไอ

8 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 ปัจจัยที่มีผลต่อความดันไอ 1.แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลว ถ้าสารที่ มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากความดันไอจะต่ำ เพราะโอกาสที่โมเลกุลจะชนะแรงดึงดูดกลายเป็น ไอนั้นยาก 2.อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิของระบบสูง ย่อมทำให้ โมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์สูงขึ้นโอกาสที่จะ ระเหยกลายเป็นไอมีมากขึ้นความดันไอก็จะ เพิ่มขึ้น 3.สารชนิดเดียวกันที่อุณหภูมิเท่ากันย่อมมีความดัน ไอเท่ากันเสมอไม่ว่าสารนั้นจะมีปริมาณมากหรือ น้อยกว่ากัน นั่นคือ ความดันไอไม่ขึ้นอยู่กับ ปริมาตรของสาร 4. ความดันไอจะเกิดขึ้นที่ภาวะสมดุลเท่านั้น ดังนั้น ต้องพิจารณาในระบบปิดเสมอ

9 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 ความดันไอกับจุดเดือดของ ของเหลว

10 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 การทดลองความดันไอของของเหลว http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/PhaseChanges/VaporPressure.html

11 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 การทดลองความดันไอของของเหลว การทดลองที่ 5.2 การเปรียบเทียบความดันไอของของเหลว –ใส่เอทานอล 3 cm 3 ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง –ปิดหลอดทดลองด้วยจุกยางที่มีหลอดนำก๊าซเสียบอยู่ให้ ปลายหลอดนำก๊าซจุ่มอยู่ในของเหลว ปรับระดับ ของเหลวในหลอดทดลอง –นำหลอดทดลองจากข้อ 2 แช่ในบีกเกอร์น้ำร้อนที่มี อุณหภูมิประมาณ 40 o C สังเกตระดับของของเหลวใน หลอดนำก๊าซตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งของเหลวมีระดับ คงที่ –ปรับอุณหภูมิของน้ำในบีกเกอร์ในข้อ 3 ให้ได้ประมาณ 60 o C สังเกตระดับของของเหลวในหลอดนำก๊าซอีกครั้ง –ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ ข้อ 1-4 แต่เปลี่ยนชนิดของ ของเหลวจากเอทานอล เป็นน้ำ

12 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 2 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google