งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์ โดย น.ส.บุษณีมาศ นิสาธรณ์

2 โครงงานการประยุกต์ใช้งาน โครงงานการทดลองทฤษฎี
โครงงานพัฒนาสื่อ เพื่อการศึกษา โครงงาน พัฒนาเกม โครงงานพัฒนา เครื่องมือ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานการประยุกต์ใช้งาน โครงงานการทดลองทฤษฎี

3 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นักเรียนทั่วไปทำความเข้าใจได้ยากมาเป็นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ โครงงานพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4

5

6

7

8 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์คำนวณ ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ รวมไปถึงโปรแกรมออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

9 ตัวอย่างโปรแกรมออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

10 3. โครงงานการทดลองทฤษฎี
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองสิ่งต่างๆ ในการเรียนและการอบรมที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การผสมสารเคมีที่อันตราย การต่อวงจรไฟฟ้า

11 ตัวอย่างการทำงานของวงจรไฟฟ้า

12 4. โครงงานการประยุกต์ใช้งาน
4. โครงงานการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างผลงานหรือชิ้นงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน อาจจะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์ในการร่างภาพคนร้าย

13 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ในการร่างภาพคนร้าย

14 5. โครงงานพัฒนาเกม มีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน และฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ รวมถึงฝึกความไวของสมองและสายตา เช่น เกมหมากรุก เกมทายคำศัพท์ เกมการคำนวณเลข

15 ตัวอย่างเกมหมากรุก

16 วิธีการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

17 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. การจัดทำโครงร่าง (Proposal) หรือข้อเสนอโครงงาน 4. การดำเนินการพัฒนาโครงงาน 5. สรุปผลอภิปรายผล 6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 7. การเขียนรายงานหรือการจัดทำรายงาน

18 รูปแบบการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
1. รูปแบบสื่อนำเสนอของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 2. รูปแบบนิทรรศการประกอบสื่อนำเสนอ 3. รูปแบบนิทรรศการ มีทั้งการจัดแสดงและการอธิบาย ประกอบ 4. รูปแบบการจัดการแสดง โดยไม่มีการอธิบายประกอบ 5. รายงานด้วยเอกสารและการรายงานปากเปล่า

19 THE END

20 เฉลย ลองทำดู กติกา ลากเส้นตรง 4 เส้นให้ผ่านจุดทุกจุด

21 ลองทำดู 15 15 15 กติกา ให้เติมตัวเลข 1 – 9 โดยไม่ซ้ำกันลงในช่องว่าง โดยให้ผลรวมของแต่ละแถว แต่ละหลัก และแนวทแยงให้ได้ผลรวม = 15 15 8 3 4 1 5 9 15 6 7 2 15


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google