งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประเภทของโครงงาน คอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประเภทของโครงงาน คอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประเภทของโครงงาน คอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

2 Free Powerpoint Templates Page 2 โครงงาน พัฒนาสื่อ โครงงาน พัฒนาสื่อ เพื่อ การศึกษา เพื่อ การศึกษา โครงงา น คอมพิว เตอร์

3 Free Powerpoint Templates Page 3 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อ การศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในการผลิตสื่อเพื่อ การศึกษา โดยนักเรียนอาจ คัดเลือกหัวข้อที่นักเรียนทั่วไปทำ ความเข้าใจได้ยากมาเป็นหัวข้อใน การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนา เว็บไซต์ โครงงานพัฒนา สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4 Free Powerpoint Templates Page 4

5 Free Powerpoint Templates Page 5

6 Free Powerpoint Templates Page 6

7 Free Powerpoint Templates Page 7

8 Free Powerpoint Templates Page 8 2. โครงงานพัฒนา เครื่องมือ เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ สร้างหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป ของซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์ คำนวณ ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และ ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุม ต่างๆ รวมไปถึงโปรแกรม ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

9 Free Powerpoint Templates Page 9 ตัวอย่างโปรแกรมออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรม

10 Free Powerpoint Templates Page 10 3. โครงงานการทดลอง ทฤษฎี โครงงานประเภทการทดลอง ทฤษฎีเป็นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ในการจำลองการ ทดลองสิ่งต่างๆ ในการเรียนและ การอบรมที่ไม่สามารถทดลองด้วย สถานการณ์จริงได้ เช่น การผสม สารเคมีที่อันตราย การต่อ วงจรไฟฟ้า

11 Free Powerpoint Templates Page 11 ตัวอย่างการทำงานของ วงจรไฟฟ้า

12 Free Powerpoint Templates Page 12 4. โครงงานการ ประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานพัฒนาโปรแกรม เพื่อสร้างผลงานหรือชิ้นงานที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานใน ชีวิตประจำวัน อาจจะมีการ ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ขึ้นมา ใหม่ด้วยตนเองหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์ในการร่างภาพคนร้าย

13 Free Powerpoint Templates Page 13 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ในการร่าง ภาพคนร้าย

14 Free Powerpoint Templates Page 14 5. โครงงานพัฒนาเกม มีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อ ความรู้ ความเพลิดเพลิน และฝึก ทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่วนต่างๆ รวมถึงฝึกความไวของ สมองและสายตา เช่น เกมหมาก รุก เกมทายคำศัพท์ เกมการ คำนวณเลข

15 Free Powerpoint Templates Page 15 ตัวอย่างเกมหมากรุก

16 Free Powerpoint Templates Page 16 วิธีการพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์

17 Free Powerpoint Templates Page 17 การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ แหล่งข้อมูล 2. การจัดทำโครงร่าง (Proposal) หรือข้อเสนอโครงงาน 3. การดำเนินการพัฒนาโครงงาน 4. สรุปผลอภิปรายผล 5. ข้อเสนอแนะและแนวทางการ พัฒนา 6. การเขียนรายงานหรือการจัดทำ รายงาน 7.

18 Free Powerpoint Templates Page 18 รูปแบบการนำเสนอ โครงงานคอมพิวเตอร์ 1. รูปแบบสื่อนำเสนอของโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้น 2. รูปแบบนิทรรศการประกอบสื่อ นำเสนอ 3. รูปแบบนิทรรศการ มีทั้งการจัด แสดงและการอธิบาย ประกอบ 4. รูปแบบการจัดการแสดง โดยไม่ มีการอธิบายประกอบ 5. รายงานด้วยเอกสารและการ รายงานปากเปล่า

19 Free Powerpoint Templates Page 19

20 Free Powerpoint Templates Page 20 ลองทำดู กติกา ลากเส้นตรง 4 เส้นให้ ผ่านจุดทุก จุด เฉล ย

21 Free Powerpoint Templates Page 21 ลองทำดู กติกา ให้เติมตัวเลข 1 – 9 โดยไม่ ซ้ำกันลงใน ช่องว่าง โดยให้ผลรวม ของแต่ละแถว แต่ละหลัก และแนวทแยง ให้ได้ผลรวม = 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 2 34 5 67 8 9


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประเภทของโครงงาน คอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google