งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

2 Free Powerpoint TemplatesPage 2 ปัญหา ????  ในการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง  นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้น อย่างไร

3 Free Powerpoint TemplatesPage 3

4 Free Powerpoint TemplatesPage 4

5 Free Powerpoint TemplatesPage 5

6 Free Powerpoint TemplatesPage 6

7 Free Powerpoint TemplatesPage 7 การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 1. ลองผิดลองถูก สิ่งใดผิดจะไม่ทำอีก ถ้าถูกก็จะเก็บไว้ 2. การใช้เหตุผลประกอบการ แก้ปัญหา เลือกขจัดกรณีที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งไปเรื่อย ๆ จนเหลือกรณีที่เป็นไปได้ 3. การใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของ ข้อมูล บางปัญหาไม่สามารถขจัดให้เหลือกรณี เดียวได้ แต่อาจทำให้เหลือน้อยกรณีที่สุด แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ของแต่ละ กรณี

8 Free Powerpoint TemplatesPage 8 ตัวอย่างการแก้ปัญหา เล่น เกมทายใจ เลขที่ ทาย จำนวนตัวเลขที่ ทายถูก จำนวน ตำแหน่งที่ถูก 1231- 32121 12511 21312

9 Free Powerpoint TemplatesPage 9 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ปัญหา 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารและ บำรุงรักษาโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารและ บำรุงรักษาโปรแกรม

10 Free Powerpoint TemplatesPage 10 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 1. การวิเคราะห์ปัญหา 1.1 สิ่งที่ต้องการ - ต้องการให้ คอมพิวเตอร์ทำอะไร 1.2 ผลลัพธ์ที่ต้องแสดง - ต้องการให้ คอมพิวเตอร์แสดงอะไร 1.3 ข้อมูลที่ต้องนำเข้า - ข้อมูลที่ นำเข้าให้กับคอมพิวเตอร์มี อะไรบ้าง 1.4 ตัวแปรที่ใช้ - การกำหนดชื่อ ให้กับข้อมูลต่างๆ 1.5 วิธีการประมวลผล - วิธีการ ทำงาน ตัวอย่า ง

11 Free Powerpoint TemplatesPage 11 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ ) 2. การออกแบบโปรแกรม ผังงาน (Flowchart) ทำให้ ผู้ออกแบบโปรแกรมสามารถ เขียนลำดับการทำงานและ ขั้นตอนของการประมวลผลของ โปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมตามผังงาน ที่ได้กำหนดเอาไว้

12 Free Powerpoint TemplatesPage 12 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ ) 4. การทดสอบโปรแกรม 4.1 ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ภาษา 4.2 ข้อผิดพลาดระหว่างการ ประมวลผล 4.3 ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษา โปรแกรม การจัดทำคู่มือสำหรับใช้งาน โปรแกรม

13 Free Powerpoint TemplatesPage 13 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา โจทย์ การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 1. สิ่งที่ต้องการ 2. ผลลัพธ์ที่ต้องแสดง 3. ข้อมูลที่ต้องนำเข้า การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5 ตัวเลข 3, 7, 2, 4 และ 9

14 Free Powerpoint TemplatesPage 14 4. ตัวแปรที่ใช้ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา ( ต่อ ) number1 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 1 เลข 3 number2 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 2 เลข 7 number3 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 3 เลข 2 number4 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 4 เลข 4 number5 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 5 เลข 9 average แทนค่าเฉลี่ยของจำนวน 3+7+2+4+9 5 โจทย์ การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 =5=5

15 Free Powerpoint TemplatesPage 15 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา ( ต่อ ) 5. วิธีการประมวลผล 5.1 เริ่มต้น 5.2 รับค่าจำนวนทั้ง 5 จำนวน 5.3 นำจำนวนเต็มทั้ง 5 มาบวก เข้าด้วยกัน 5.4 นำผลลัพธ์จากข้อ 5.3 มา หารด้วย 5 5.5 พิมพ์ค่าเฉลี่ย (average) ของเลข 5 จำนวน 5.6 จบการทำงาน

16 Free Powerpoint TemplatesPage 16 ฝึกทักษะการแก้ปัญหา จะทำยังไงให้พระข้ามไปฝั่งนู้นโดยไม่ โดนปิศาจกิน

17 Free Powerpoint TemplatesPage 17 เกมส์ข้ามแม่น้ำ มีครอบครัวอยู่ 2 ครอบครัว ( ครอบครัวหนึ่งมีพ่อและ ลูกชาย 2 คน อีกครอบครัวมีแม่และ ลูกสาว 2 คน ) พร้อมด้วยตำรวจและ ฆาตรกร ทั้งหมดจะต้องข้ามแม่น้ำ ไปให้ได้ เงื่อนไข :  แพจะข้ามฝั่งได้ต้องมีผู้ใหญ่อย่าง น้อย 1 คน  โจรอยู่คนเดียวโดยไม่มี ตำรวจ ไม่ได้  เด็กผู้ชายไม่สามารถอยู่กับแม่ได้ หากไม่มีพ่อ  เด็กผู้หญิงไม่สามารถอยู่กับพ่อได้ หากไม่มีแม่

18 Free Powerpoint TemplatesPage 18 THE END


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google