งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูล การฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูล การฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูล การฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิ น

2 จัดทำโดย นายนิรุติ อุ่นจิตต์ เลขที่ 11 นางสาวจุฬารัตนงาผักแว่น เลขที่ 20 นางสาวเจตปรียาอ่อนแก้ว เลขที่ 21 นางสาวศุภิสรา คำยอด เลขที่ 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูที่ปรึกษา นางสาวชาดาศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

3 1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ปัจจุบันกองทัพอากาศไทย ได้มีบทบาทใน การปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเป็นอย่างมาก เพื่อความเข้มแข็งของกองทัพอากาศไทยจึง ต้องมีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นการซ้อม ภายในประเทศหรือการฝึกซ้อมกับ กองทัพอากาศจากต่างประเทศ และในการ ฝึกซ้อมนั้นต้องมีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ นักบิน เครื่องบินที่ใช้ วันและเวลาในการฝึกบิน เป็นต้น และโดยปกติโรงเรียนการบินได้มีการ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมการบิน ด้วยการจดบันทึก ทำให้ข้อมูลอยู่อย่างกระจัด กระจายและอาจเกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูลขึ้น โดยส่งผลต่อการค้นหาและการเลือกใช้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องการจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการเลือกใช้ข้อมูล และสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลถือ เป็นความลับอย่างมาก

4 โดยโปรแกรม Microsoft Access 2007 จะ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่ง ข้อมูลถูกจัดเก็บข้อมูลรูปแบบของแฟ้มข้อมูล อิสระและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง จึงทำ ให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลที่มี จำนวนมากได้ Microsoft Access 2007 จึงเป็น ระบบการจัดการที่ดีตัวหนึ่งที่ช่วยจัดเก็บข้อมูล ได้เป็นระบบและสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำโปรแกรม Microsoft Access 2007 มาทำการพัฒนาระบบ การจัดการฐานข้อมูลเพื่อช่วยรองรับความ ต้องการใช้งานของผู้ใช้ในระบบข้อมูลให้มีความ เป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งานสะดวกและ รวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูลมากขึ้น

5 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูล ตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษา โรงเรียนการบิน 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษา โรงเรียนการบิน 3. เพื่อประเมินผลระบบการจัดการ ฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

6 3. หลักการและทฤษฎี 1. การสร้างและพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูล 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007 4. ระบบงานตารางการฝึกซ้อมเที่ยวบิน

7 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 4.1 ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ เครื่องมือที่ใช้ 1.Ram ความจุ 2 GB 2.Hard Disk ความจุ 70.4 GB 3.Flash Drive 4. Keyboard 5. Mouse 6. Microsoft Access 2007

8 4.2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 1) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบ 3) การพัฒนาระบบ 4) การทดสอบและแก้ไขระบบ 5) จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้ โปรแกรม 6) นำเสนอโครงงาน 4.3 งบประมาณที่ใช้ 500 บาท

9 5. แผนการปฏิบัติงาน

10 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เข้าใจระบบการจัดการฐานข้อมูลการ ฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 2. ได้ซอฟแวร์ระบบการจัดการ ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระบบการ จัดการฐานข้อมูลต่างๆ 7. เอกสารอ้างอิง http://kruchada.wikispaces.com

11 E-R Diagrame

12 ออกแบบตาราง

13

14

15

16 ออกแบบหน้าจอส่วนนำเข้า ข้อมูล

17

18

19 ออกแบบส่วนรายงาน

20

21


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูล การฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google