งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้าน ขายเบเกอรี่ กรณีศึกษาร้านปังยิ้มๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้าน ขายเบเกอรี่ กรณีศึกษาร้านปังยิ้มๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้าน ขายเบเกอรี่ กรณีศึกษาร้านปังยิ้มๆ

2 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ระบบการจัดการฐานข้อมูลการซื้อ - ขายเบเกอรี่ มีการพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายต่อการ ทำงานมากขึ้นให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น เหมาะสมกับคนทั่วๆไปและสามารถนำไป ดัดแปลงเป็นระบบการใช้งานอื่นๆได้ และการ ทำงานของระบบนี้อาจเกิดปัญหาในระหว่างการ ทำงานของระบบได้หลายกรณี เช่น ระบบการ ทำงานมีความขัดข้อง หรือเสียหาย เราจึงต้อง ศึกษาวางแผนการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าไว้ เพื่อให้การทำการแก้ไขนั้นมีความรวดเร็ว และ ถูกต้อง เพื่อทำให้ระบบนั้นกลับมาทำงานได้ ตามปกติเหมือนเดิม

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลการชื้อ - ขายเบเกอรี่ ต้องการให้ระบบงานมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการชื้อ - ขายเบเกอรี่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็ว ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อประเมินโปรแกรมหรือระบบการจัดการบาน ข้อมูลว่าเหมาะสมหรือไม่

4 หลักการและทฤษฏี 1. ระบบการจักการฐานข้อมูลชื้อ - ขายเบเกอรี่ 2. การวิเคราะห์ฐานข้อมูลเดิม 3. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 4. ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้ ฮาร์ดแวร์ Operating System : Microsoft Windows XP Professional (5.1,Buold 2600) Processor : ADM Athlon(tm) 64X2 DualCore Processor 5600+, MMX,Now (2 CPUs), Memory : 2048 MB RAM Display : NVIDIA GeForce 8600 GT ซอฟแวร์ Microsoft Access 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Excel 2007

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 2. การออกแบบระบบ 3. การสร้างระบบ 4. การทดสอบและแก้ไขระบบ 5. การนำระบบไปใช้งาน 6. การบำรุงรักษาระบบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้าน ขายเบเกอรี่ กรณีศึกษาร้านปังยิ้มๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google