งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Course Outline  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล และหลักการออกแบบ ฐานข้อมูล  การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2007  การสร้างตาราง (Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Course Outline  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล และหลักการออกแบบ ฐานข้อมูล  การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2007  การสร้างตาราง (Table)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Course Outline  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล และหลักการออกแบบ ฐานข้อมูล  การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2007  การสร้างตาราง (Table)  การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query)  การสร้างฟอร์ม (Form)  การสร้างรายงาน (Report)  การจัดการฐานข้อมูล  Workshop

3 ข้อมูลและฐานข้อมูล  ข้อมูล คือข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาอ้างอิงหรือแก้ไขได้ในภายหลังตาม วัตถุประสงค์ของข้อมูล อาจจะมีทั้งชนิดที่เป็นข้อความ (Text) ตัวเลข (Numbers) วันที่ (Dates) หรือแม้กระทั่ง รูปภาพ (Pictures) ซึ่งปกติจะถือว่าเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ไม่ได้ผ่าน การประมวลผล  ฐานข้อมูล คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง มี โครงการและการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่บันทึก ไว้สามารถปรับปรุง แก้ไข สืบค้น และนำมาใช้ในการจัดการ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4 คำศัพท์เกี่ยวกับการออกแบบ ฐานข้อมูล  เอ็นทิตี้ (Entity) ใช้อ้างอิงถึงบุคคล และสิ่งของต่างๆ เช่น สินค้า วิชา นักเรียน เป็นต้น  แอตทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลแสดงลักษณะของเอ็นทิตี้ เช่น แอตทริบิวต์ นักเรียนจะมี ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น  ความสัมพันธ์ (Relationships) ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ต่างๆในระบบ เช่น ระบบสั่ง สินค้าจะประกอบด้วยเอ็นทิตี้ใบสั่งสินค้า และเอ็นทิตี้ลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many)

5 ส่วนประกอบของเอ็นทิตี้ แอตทริบิวต์ และ ความสัมพันธ์

6 คีย์ (Key)  ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีการกำหนดคีย์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแอตทริบิวต์พิเศษดังนี้ 1. Primary Key 2. Candidate Key 3. Composite Key 4. Foreign Key

7 การใช้งานระบบฐานข้อมูล

8 Microsoft Access 2007


ดาวน์โหลด ppt Course Outline  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล และหลักการออกแบบ ฐานข้อมูล  การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2007  การสร้างตาราง (Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google