งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการ ตอบสนองการทำงานของ โปรแกรมภาระงาน n-workload ต่อการใช้เป็นระบบ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ คณะผู้วิจัย 1. นางสาวพัชรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการ ตอบสนองการทำงานของ โปรแกรมภาระงาน n-workload ต่อการใช้เป็นระบบ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ คณะผู้วิจัย 1. นางสาวพัชรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการ ตอบสนองการทำงานของ โปรแกรมภาระงาน n-workload ต่อการใช้เป็นระบบ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ คณะผู้วิจัย 1. นางสาวพัชรี เจียรนัยกูรที่ปรึกษา โครงการ 2. นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์ หัวหน้า โครงการ 3. นางผุสนี อัยยะแก้วผู้ร่วมวิจัย 4. นางวลาลักษณ์ ช่างสากลผู้ร่วมวิจัย 5. นายสมเจตน์ วงษ์ชัยพฤกษ์ผู้ร่วม วิจัย 6. นางบุญธรรม พงษ์ไทยผู้ร่วมวิจัย 7. นางสำรวย แก้วสีขาวผู้ร่วม วิจัย

2 ความสำคัญและที่มาของประเด็น การวิจัย ด้วยปัจจุบัน คณะและหน่วยงานราชการ ต่างๆ ต้องจัดทำระบบคุณภาพ และพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน ภายใต้มาตรฐานที่ กำกับโดยหลายภาคส่วน ดังนั้น ระบบการ จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจึงมี ความสำคัญและเป็นหัวใจต่อการรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ถูกต้อง ( เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจน )

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. ศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญและ ความจำเป็น ในการบริหารจัดการ และการ ตัดสินใจ 2. วิเคราะห์คุณลักษณะของโปรแกรมภาระงาน ในการเก็บบันทึก รายงานตาม ประเด็นใน ข้อ 1 3. ประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของ โปรแกรมต่อการตอบสนองภารกิจด้านบริหาร ของคณะ

4 วิธีการดำเนินการวิจัย 1. ดำเนินการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม n-workload 2. ออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย 3. กำหนดจำนวนตัวอย่างในแต่ละหน่วยงาน 4. แจกแบบสอบถาม / จากการสัมภาษณ์ 5. รวบรวมแบบสอบถาม 6. วิเคราะห์แบบสอบถาม 7. สรุปผลการวิจัย

5 เพิ่มกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ทุกคนตอบ แบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามได้ 70%

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ช่วยให้ทราบจุดที่ต้องการพัฒนาในส่วนของ ระบบการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการ รายงานว่าให้ข้อมูลในสภาพพร้อมใช้ หรือพร้อม ประกอบการตัดสินใจในการบริหารภารกิจต่างๆ ของคณะ 2. ทราบประเด็นสำคัญ ที่จำเป็นของระบบข้อมูล สารสนเทศที่คณะควรจะมีเพื่อตอบสนอง ทิศทางของคณะ

7 แผนการดำเนินงาน ลำดั บ ที่ รายละเอียด กิจกรรม ช่วงเวลา ( เดือน ) 123456 1 ร่างและทดสอบ แบบสอบถาม 2. ส่งแบบสอบถาม และวิเคราะห์ 3. ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง 4. วิเคราะห์และสรุป เขียนรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการ ตอบสนองการทำงานของ โปรแกรมภาระงาน n-workload ต่อการใช้เป็นระบบ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ คณะผู้วิจัย 1. นางสาวพัชรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google