งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน
การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

2 แนวคิดที่มาและความสำคัญ
โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลถูกจัดเก็บข้อมูลรูปแบบของแฟ้มข้อมูลอิสระและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง จึงทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากได้ Microsoft Access 2007 จึงเป็นระบบการจัดการที่ดีตัวหนึ่งที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบและสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันกองทัพอากาศไทย ได้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทย และเพื่อความเข้มแข็งของกองทัพอากาศจึงต้องมีการฝึกซ้อมการบินอยู่เป็นประจำ

3 โดยปกติโรงเรียนการบินได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมการบินด้วยการจดบันทึก ทำให้ข้อมูลมีการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการเลือกใช้ข้อมูล และสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถือเป็นความลับทางราชการได้ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำโปรแกรม Microsoft Access 2007 มาทำการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อช่วยรองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ในระบบข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งานสะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูลมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 2.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 3.เพื่อประเมินผลระบบการจัดการฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

5 หลักการและทฤษฎี 1.การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
2.การออกแบบฐานข้อมูล 3.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007 4.ระบบงานตารางการฝึกซ้อมเที่ยวบิน

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน 4.1ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้
1.Ram ความจุ 2 GB 2.Hard Disk ความจุ 70.4 GB 3.Flash Drive 4. Keyboard 5. Mouse 6. Microsoft Access 2007

7 4.2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 1) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบ 3) การพัฒนาระบบ 4) การทดสอบและแก้ไขระบบ 5) จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม 6) นำเสนอโครงงาน 4.3 งบประมาณที่ใช้ 500 บาท

8 แผนการปฏิบัติงาน

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูลการ
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูลการ ฝึกซ้อมการบิน 2. ได้ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. มีการจัดระบบของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

10 E-R Diagrame

11 ออกแบบตาราง

12

13

14

15 ออกแบบหน้าจอส่วนนำเข้าข้อมูล

16

17 ออกแบบส่วนรายงาน

18

19 สมาชิก นายนิรุติ อุ่นจิตต์ เลขที่ 11
นายนิรุติ อุ่นจิตต์ เลขที่ 11 นางสาวจุฬารัตน งาผักแว่น เลขที่ 20 นางสาวเจตปรียา อ่อนแก้ว เลขที่ 21 นางสาวศุภิสรา คำยอด เลขที่ 35


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google