งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการ บิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการ บิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการ บิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

2 แนวคิดที่มาและ ความสำคัญ โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป็น โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลถูก จัดเก็บข้อมูลรูปแบบของแฟ้มข้อมูลอิสระและ รวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง จึงทำให้สามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากได้ Microsoft Access 2007 จึงเป็นระบบการจัดการที่ดี ตัวหนึ่งที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบและสามารถ ค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันกองทัพอากาศไทย ได้มีบทบาท สำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทย และ เพื่อความเข้มแข็งของกองทัพอากาศจึงต้องมีการ ฝึกซ้อมการบินอยู่เป็นประจำ โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป็น โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลถูก จัดเก็บข้อมูลรูปแบบของแฟ้มข้อมูลอิสระและ รวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง จึงทำให้สามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากได้ Microsoft Access 2007 จึงเป็นระบบการจัดการที่ดี ตัวหนึ่งที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบและสามารถ ค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันกองทัพอากาศไทย ได้มีบทบาท สำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทย และ เพื่อความเข้มแข็งของกองทัพอากาศจึงต้องมีการ ฝึกซ้อมการบินอยู่เป็นประจำ

3 โดยปกติโรงเรียนการบินได้มีการ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมการ บินด้วยการจดบันทึก ทำให้ข้อมูลมีการ จัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้ข้อมูล และ สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถือ เป็นความลับทางราชการได้ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำ โปรแกรม Microsoft Access 2007 มาทำ การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อ ช่วยรองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ใน ระบบข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการ ใช้งานสะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูล มากขึ้น โดยปกติโรงเรียนการบินได้มีการ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมการ บินด้วยการจดบันทึก ทำให้ข้อมูลมีการ จัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้ข้อมูล และ สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถือ เป็นความลับทางราชการได้ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำ โปรแกรม Microsoft Access 2007 มาทำ การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อ ช่วยรองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ใน ระบบข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการ ใช้งานสะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูล มากขึ้น

4 วัตถุประสง ค์ 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 3. เพื่อประเมินผลระบบการจัดการ ฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 3. เพื่อประเมินผลระบบการจัดการ ฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

5 1. การสร้างและพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูล 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007 4. ระบบงานตารางการฝึกซ้อม เที่ยวบิน หลักการและ ทฤษฎี

6 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 4.1 ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ เครื่องมือที่ใช้ 1.Ram ความจุ 2 GB 2.Hard Disk ความจุ 70.4 GB 3.Flash Drive 4. Keyboard 5. Mouse 6. Microsoft Access 2007 4.1 ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ เครื่องมือที่ใช้ 1.Ram ความจุ 2 GB 2.Hard Disk ความจุ 70.4 GB 3.Flash Drive 4. Keyboard 5. Mouse 6. Microsoft Access 2007

7 4.2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 1) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบ 3) การพัฒนาระบบ 4) การทดสอบและแก้ไขระบบ 5) จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้ โปรแกรม 6) นำเสนอโครงงาน 4.3 งบประมาณที่ใช้ 500 บาท

8 แผนการ ปฏิบัติงาน

9 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการ จัดการฐานข้อมูลการ ฝึกซ้อมการบิน 2. ได้ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น 3. มีการจัดระบบของข้อมูลได้อย่าง เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการ จัดการฐานข้อมูลการ ฝึกซ้อมการบิน 2. ได้ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น 3. มีการจัดระบบของข้อมูลได้อย่าง เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

10

11 ออกแบบ ตาราง

12

13

14

15

16

17

18

19 นายนิรุติ อุ่นจิตต์ เลขที่ 11 นางสาวจุฬารัตน งาผักแว่น เลขที่ 20 นางสาวเจตปรียา อ่อนแก้ว เลขที่ 21 นางสาวศุภิสรา คำยอด เลขที่ 35 สมาชิ ก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการ บิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google