งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MARKET PLANNING DECISION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MARKET PLANNING DECISION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MARKET PLANNING DECISION

2 Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

3 Sale Planning ปริมาณความต้องการสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า Use What-if Analysis in Excel Scenarios

4 Workshop 1 (WS01) จากข้อมูล ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า งบประมาณ ดังกล่าว ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านกำไรของบริษัท จึงได้สรุป ทางเลือกใหม่ คือ เพิ่มราคาขาย 15% เพิ่มยอดขาย 10% เพิ่มราคาขาย10% และเพิ่มยอดขาย 5% จากทางเลือกทั้ง 3 ทาง บริษัทควรตัดสินใจเลือกทางเลือกใดจึง จะได้กำไรสูงสุด

5 วิธีการกำหนดราคา (Pricing)
การกำหนดราคา โดยมุ่งที่ต้นทุน การกำหนดราคา โดยมุ่งที่อุปสงค์ Use What-if Analysis in Excel Scenarios Goal Seek Solver

6 1. การกำหนดราคา โดยมุ่งที่ต้นทุน
1.1 กำหนดราคา ด้วยการกำหนดส่วนบวกเพิ่มต้นทุน (Cost-plus Approach) 1.2 กำหนดราคา ด้วยการกำหนดอัตราผลตอบแทน (Target Rate of Return Approach)

7 A) บวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-plus Method)
1.1 Cost-plus Approach A) บวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-plus Method) ราคาขาย = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน + ส่วนเพิ่มคิดจากต้นทุนรวม

8 a) Cost-plus Method หากยอดขายเท่ากับ 20,000 หน่วยต้นทุนผลิตผันแปร 40 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายขายและบริหารผันแปรเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ต้นทุนการผลิตคงที่ 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายและบริหารคงที่ 300,000 บาท หากบริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคา โดยใช้ Cost-plus Method และบวกส่วนเพิ่ม 20% บริษัทแห่งนี้ ควรกำหนดราคาขายสินค้าเท่ากับเท่าใด

9 ROUND (Number, Num_digit)
Note Num_digit มากกว่า 0 ปัดเศษ ให้มีตำแหน่งเท่ากับจำนวนที่ระบุ 0 (ศูนย์) ปัดเศษ ให้เป็นจำนวนเต็ม น้อยกว่า 0 ปัดเศษตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยม เท่ากับจำนวน ตำแหน่งที่ระบุ

10 Cost-plus Approach B) บวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปร (Markup on Cost) จากตัวอย่างในข้อ a) หากกำหนดนโยบายกำหนดราคา โดยการบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุนผันแปร 100% บริษัทกำหนดราคาขายสินค้าเท่ากับเท่าใด ราคาขาย = ต้นทุนแปรผัน + ส่วนเพิ่มคิดจากต้นทุนผันแปร

11 Cost-plus Approach C) บวกเพิ่มจากราคาขาย (Markup on Sale) จากตัวอย่างในข้อ A) หากกำหนดนโยบายกำหนดราคา โดยการบวกส่วนเพิ่มจากราคาขาย 30% บริษัทกำหนดราคาขายสินค้าเท่ากับเท่าใด ราคาขาย = ต้นทุนแปรผัน + ส่วนเพิ่มคิดจากราคาขาย

12 1.2 Target Rate of Return Approach
ผลตอบแทนที่ต้องการ คิดเปอร์เซ็นต์จากต้นทุนรวม จากตัวอย่างในข้อ A) หากกำหนดนโยบายกำหนดราคา โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 10% บริษัทกำหนดราคาขายสินค้าเท่ากับเท่าใด ราคาขาย = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน + ผลตอบแทนที่ต้องการ

13 วิเคราะห์ จุดคุ้มทุนจากการกำหนดราคาสินค้า แต่ละวิธี
Cost Plus Markup on Cost Markup on Sale Target on Rate of return

14 การกำหนดราคา โดยมุ่งที่อุปสงค์
หากต้นทุนในการผลิตและต้นทุนทางการตลาดเท่ากับ 200 บาทต่อหน่วย และบริษัทคาดการณ์อุปสงค์ (Demand) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ ราคา (บาท) อุปสงค์ (หน่วย) 250 1,000 300 800 350 500

15 การกำหนดราคา โดยมุ่งที่อุปสงค์
จากตัวอย่าง A) บริษัทแห่งนี้ อยู่ในระหว่างการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า ณ ระดับ 200, 150, 120, 100 หรือ 80 บาท จากการกำหนดราคาขายดังกล่าว จะทำให้มียอดจำหน่ายสินค้าโดยประมาณ 10, , , ,000 และ 30,000 หน่วย ตามลำดับ บริษัทควรกำหนดราคา ณ ระดับใด จะทำให้มีกำไรสุทธิสูงสุด

16


ดาวน์โหลด ppt MARKET PLANNING DECISION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google