งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MARKET PLANNING DECISION 01132431. Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MARKET PLANNING DECISION 01132431. Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MARKET PLANNING DECISION 01132431

2 Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

3 Sale Planning ปริมาณความต้องการสินค้าจะ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า Use What-if Analysis in Excel  Scenarios

4 Workshop 1 (WS01) จากข้อมูล ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ พิจารณาแล้วว่า งบประมาณดังกล่าว ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านกำไรของบริษัท จึง ได้สรุปทางเลือกใหม่ คือ a) เพิ่มราคาขาย 15% b) เพิ่มยอดขาย 10% c) เพิ่มราคาขาย 10% และเพิ่มยอดขาย 5% จากทางเลือกทั้ง 3 ทาง บริษัทควร ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดจึงจะได้กำไร สูงสุด

5 วิธีการกำหนดราคา (Pricing) การกำหนดราคา โดยมุ่งที่ต้นทุน การกำหนดราคา โดยมุ่งที่อุปสงค์ Use What-if Analysis in Excel  Scenarios  Goal Seek  Solve r

6 1. การกำหนดราคา โดยมุ่งที่ ต้นทุน 1.1 กำหนดราคา ด้วยการกำหนด ส่วนบวกเพิ่มต้นทุน (Cost-plus Approach) 1.2 กำหนดราคา ด้วยการกำหนด อัตราผลตอบแทน (Target Rate of Return Approach)

7 1.1 Cost-plus Approach A) บวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-plus Method) ราคาขาย = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปร ผัน + ส่วนเพิ่มคิดจาก ต้นทุนรวม ราคาขาย = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปร ผัน + ส่วนเพิ่มคิดจาก ต้นทุนรวม

8 a) Cost-plus Method หากยอดขายเท่ากับ 20,000 หน่วย ต้นทุนผลิตผันแปร 40 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายขายและบริหารผันแปร เท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ต้นทุนการ ผลิตคงที่ 400,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายและบริหารคงที่ 300,000 บาท หากบริษัทมีนโยบายในการ กำหนดราคา โดยใช้ Cost-plus Method และบวกส่วนเพิ่ม 20% บริษัทแห่งนี้ ควรกำหนดราคาขาย สินค้าเท่ากับเท่าใด

9 ROUND (Number, Num_digit) NoteNum_digit มากกว่า 0 ปัดเศษ ให้มีตำแหน่งเท่ากับ จำนวนที่ระบุ 0 ( ศูนย์ ) ปัดเศษ ให้เป็นจำนวนเต็ม น้อยกว่า 0 ปัดเศษตัวเลขที่อยู่หน้าจุด ทศนิยม เท่ากับจำนวนตำแหน่ง ที่ระบุ

10 Cost-plus Approach B) บวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปร (Markup on Cost) จากตัวอย่างในข้อ a) หากกำหนด นโยบายกำหนดราคา โดยการบวกส่วนเพิ่ม จากต้นทุนผันแปร 100% บริษัทกำหนด ราคาขายสินค้าเท่ากับเท่าใด ราคาขาย = ต้นทุนแปรผัน + ส่วนเพิ่มคิดจากต้นทุนผัน แปร ราคาขาย = ต้นทุนแปรผัน + ส่วนเพิ่มคิดจากต้นทุนผัน แปร

11 Cost-plus Approach C) บวกเพิ่มจากราคาขาย (Markup on Sale) จากตัวอย่างในข้อ A) หากกำหนด นโยบายกำหนดราคา โดยการบวกส่วนเพิ่ม จากราคาขาย 30% บริษัทกำหนดราคาขาย สินค้าเท่ากับเท่าใด ราคาขาย = ต้นทุนแปรผัน + ส่วนเพิ่มคิดจากราคาขาย ราคาขาย = ต้นทุนแปรผัน + ส่วนเพิ่มคิดจากราคาขาย

12 1.2 Target Rate of Return Approach ผลตอบแทนที่ต้องการ คิดเปอร์เซ็นต์จาก ต้นทุนรวม จากตัวอย่างในข้อ A) หากกำหนด นโยบายกำหนดราคา โดยกำหนดอัตรา ผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 10% บริษัท กำหนดราคาขายสินค้าเท่ากับเท่าใด ราคาขาย = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปร ผัน + ผลตอบแทนที่ ต้องการ ราคาขาย = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปร ผัน + ผลตอบแทนที่ ต้องการ

13 วิเคราะห์ จุดคุ้มทุนจากการ กำหนดราคาสินค้า แต่ละวิธี  Cost Plus  Markup on Cost  Markup on Sale  Target on Rate of return

14 การกำหนดราคา โดยมุ่งที่ อุปสงค์ หากต้นทุนในการผลิตและต้นทุน ทางการตลาดเท่ากับ 200 บาทต่อ หน่วย และบริษัทคาดการณ์อุปสงค์ (Demand) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม ระดับราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ ราคา ( บาท ) อุปสงค์ ( หน่วย ) 2501,000 300800 350500

15 การกำหนดราคา โดยมุ่งที่ อุปสงค์ จากตัวอย่าง A) บริษัทแห่งนี้ อยู่ใน ระหว่างการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า ณ ระดับ 200, 150, 120, 100 หรือ 80 บาท จากการกำหนดราคาขายดังกล่าว จะทำให้ มียอดจำหน่ายสินค้าโดยประมาณ 10,000 12,000 15,000 20,000 และ 30,000 หน่วย ตามลำดับ บริษัทควรกำหนดราคา ณ ระดับใด จะทำให้มีกำไรสุทธิสูงสุด

16


ดาวน์โหลด ppt MARKET PLANNING DECISION 01132431. Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google