งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธ ประวัติ โด ย นางสาวศิริรัตน์ รัก ญาติ ครูอัตราจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธ ประวัติ โด ย นางสาวศิริรัตน์ รัก ญาติ ครูอัตราจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธ ประวัติ โด ย นางสาวศิริรัตน์ รัก ญาติ ครูอัตราจ้าง

2

3 พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า " สิทธัตถะ" เป็พระราชโอรสของ พระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครอง กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึ่ง ปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ ประเทศเนปาล พระราชมารดาทรง พระนามว่า " พระนางสิริมหามายา" ซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ

4 พราหมณ์ ทั้ง 8 ทำนายว่า

5

6 หลังประสูติได้ 7 วัน พระนางสิริมหา มายาสิ้นพระชนม์ ทรงอยู่ในความดูแลของพระนางปชาบ ดีโคตมี ซึ่งเป็นพระเจ้าน้า ศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับสูงของ การศึกษาทางโลกในสมัยนั้น คือ ศิลป ศาสตร์ถึง 18 ศาสตร์ ในสำนักครูวิศวา มิตร

7 อายุ 16 ปี ได้ให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษก กับนางพิมพาหรือยโสธรา ผู้เป็น พระธิดาของพระเจ้ากรุงเทวทหะซึ่งเป็น พระญาติฝ่ายพระมารดา เมื่อมีพระชนมายุ 29 ปี พระนางพิมพาก็ ให้ประสูติ ราหุล ( บ่วง ) พระบิดาไม่ประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัต ถะเป็นศาสดาเอก จึงพยายามทำให้พบ แต่ความสุขทางโลก เช่นสร้างประสาท 3 ฤดูให้

8 ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะตามลำดับ เห็นสภาพชีวิตเป็นของไม่ เที่ยง เป็นอนิจจัง ทรงเห็นความสุขทางโลกเป็นเพียง มายา ความสุขในกามคุณเป็นความสุข จอมปลอม

9 หาวิถีทางที่จะพ้นจากความทุกข์ของ ชีวิต หนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสาร จะต้องสละเพศผู้ครองเรือนเป็นสมณะ

10

11 ทรงมุ่งไปที่แม่น้ำคยา แคว้น มคธ เพื่อค้นคว้าทดลองใน สำนักอาฬารดาบส กาลาม โคตร และอุทกดาบส ราม บุตร เมื่อเรียนจบทั้งสอง สำนัก ( บรรลุฌาณชั้นที่ แปด ) แต่ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ ทางพ้นทุกข์ตามที่มุ่งหวังไว้

12

13 พระองค์จึงค้นพบว่า ทางสายกลาง เป็นหนทางที่จะนำไปสู่พระ โพธิญาณได้ ฉันอาหาร บำรุง ร่างกาย เหมือนเดิม ปัญจวัคคีย์ (โกญฑัญญะ วัปปะ ภัททิยา มหานามะ อัสสชิ) หนีไป-ไม่ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าอีก คิดว่า พระองค์ทรงละความเพียร

14 ขณะมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ก่อนที่พระองค์ตรัส รู้ นางสุชาดาได้ถวายข้าว มธุปายาส(หุงด้วยนม) ใต้ ต้นไทร

15 เมื่อเสวยเสร็จแล้วทรงลอยถาดทองใน แม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงพระ บารมีว่า “ถ้าอาตมาจะได้ตรัสแก่พระ ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแล้ว ขอให้ถาดนี้ จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ” ถาดทอง นั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ๑ เส้น แล้วก็ จมลงตรงนาคภพพิมานแห่งพญากาฬ นาคราช

16 ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะบรรลุโพธิญาณ ประทับ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก - ทรงบรรลุรูป ฌาณทั้ง 4 ชั้น แล้วใช้สติปัญญาพิจารณาจนเกิด ความรู้แจ้ง คือ 1.) เวลาปฐมยาม ทรงได้ปุพเพนิวา สานุสติญาณ คือ ความรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้ 2.) เวลามัชฌิมยาม ทรงได้จุตูปปาตญาณ ( ทิพยจักษุ ญาณ ) คือรู้เรื่องเกิด - ตายของสัตว์ทั้งหลายว่า เป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำไว้ 3.) เวลาปัจฉิมยาม ทรงได้ อาสวักขยญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอา สวะหรือกิเลส หมายถึง ตรัสรู้อริยสัจ 4 - ในเวลาเย็นโสตถิยะให้ถวาย หญ้าคา 8 กำมือ ปูลาดเป็น อาสนะ ณ โคนใต้ต้นโพธิ์ ริมฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่า จะบรรลุโพธิญาณ ประทับ หันพระพักตร์ไปทางทิศ ตะวันออก - ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่า จะบรรลุโพธิญาณ ประทับ หันพระพักตร์ไปทางทิศ ตะวันออก

17 ทรงเห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุ นั้นมีความละเอียดอ่อน สุขุมคัมภีรภาพ ยากต่อบุคคลจะรู้ เข้าใจและปฏิบัติได้ ทรงเกิดความท้อพระทัยว่าจะไม่แสดง ธรรมโปรดมหาชน

18

19 1.) มรรคมีองค์แปด เป็นไป เพื่อพระนิพพาน 2.) ทรงแสดง อริยสัจ 4 โดยละเอียด 3.) ทรงปฏิญญาว่าทรง ตรัสรู้พระองค์เอง และได้ บรรลุธรรมวิเศษแล้ว

20

21 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระเมตตาจากน้ำพระทัยท่าน ทรงสั่งสอน อบรม รื้อขนสรรพสัตว์ให้หลุด พ้นจากวัฏฏะสงสาร จนถึงวินาทีสุดท้าย ก่อนที่พระพระพุทธ องค์ จะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน


ดาวน์โหลด ppt พุทธ ประวัติ โด ย นางสาวศิริรัตน์ รัก ญาติ ครูอัตราจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google