งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

2 กฎหมาย คือ คำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐที่กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความประพฤติของพลเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามมีความผิด และถูกลงโทษ การบังคับนี้ใช้กับพลเมืองทุกคน ไม่จำกัด อายุ เพศ ชั้น วรรณะ สัญชาติ และกฎหมายจะใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะประกาศยกเลิก

3 ลักษณะของกฎหมาย ต้องมาจากรัฎฐาธิปัตย์
ต้องเป็นข้อบังคับที่ใช้ได้โดยทั่วไปแก่ทุกคนในประเทศนั้นๆ ต้องใช้ได้ตลอดไป ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม ต้องมีสภาพบังคับ

4 ที่มาของกฎหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จารีตประเพณี ศาสนา
ความเห็นของนักปราชญ์กฎหมาย คำพิพากษาของศาล

5 ประเภทของกฎหมาย กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ

6 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย
กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย - พ่อขุนรามคำแหงยึดหลักคัมภีร์พระธรรมศาสตร์กับคติไทยน่านเจ้า - จารึกกฎหมายบนศิลาจารึกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย - กฎหมายกำหนดสิทธิเสรีภาพของบุคคล และหน้าที่ของพลเมือง

7 กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา
- ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของพระมโนสาราจารย์ - กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมีการเก็บไว้ที่ต่างๆ ห้องเครื่อง พระมหากษัตริย์ทรงอ่าน หอหลวง ขุนนาง ข้าราชการอ่านหรือคัดลอก ศาลหลวง ผู้พิพาษาตุลาการอ่านและนำมาตัดสิน

8 กฎหมายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
- ร.1 สะสางกฎหมายใหม่ เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ได้แก่ ตราราชสีห์ สมุยนายก (มหาดไทย) ตราคชสีห์ สมุหกลาโหม ตราบัวแก้ว ขุนคลัง (ต่างประเทศ) - ร.5 จัดระบบกฎหมายใหม่ ตั้งกระทรวงยุติธรรมและจัดระบบศาลแบบตะวันตก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google