งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฏหมาย. กฎหมาย คือ คำสั่งหรือ ข้อบังคับของรัฐที่กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความประพฤติ ของพลเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ ยอมปฏิบัติตามมีความผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฏหมาย. กฎหมาย คือ คำสั่งหรือ ข้อบังคับของรัฐที่กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความประพฤติ ของพลเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ ยอมปฏิบัติตามมีความผิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฏหมาย

2 กฎหมาย คือ คำสั่งหรือ ข้อบังคับของรัฐที่กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความประพฤติ ของพลเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ ยอมปฏิบัติตามมีความผิด และถูกลงโทษ การบังคับนี้ใช้กับพลเมือง ทุกคน ไม่จำกัด อายุ เพศ ชั้น วรรณะ สัญชาติ และ กฎหมายจะใช้บังคับตลอดไป จนกว่าจะประกาศยกเลิก

3 ลักษณะของกฎหมาย 1. ต้องมาจากรัฎฐาธิปัตย์ 2. ต้องเป็นข้อบังคับที่ใช้ได้ โดยทั่วไปแก่ทุกคนใน ประเทศนั้นๆ 3. ต้องใช้ได้ตลอดไป 4. ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม 5. ต้องมีสภาพบังคับ

4 ที่มาของกฎหมาย 1. บทบัญญัติแห่ง กฎหมาย 2. จารีตประเพณี 3. ศาสนา 4. ความเห็นของ นักปราชญ์กฎหมาย 5. คำพิพากษาของศาล

5 ประเภทของกฎหมาย 1. กฎหมายเอกชน 2. กฎหมายมหาชน 3. กฎหมายระหว่าง ประเทศ

6 ประวัติความเป็นมาของ กฎหมายไทย กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย - พ่อขุนรามคำแหงยึดหลัก คัมภีร์พระธรรมศาสตร์กับคติ ไทยน่านเจ้า - จารึกกฎหมายบนศิลาจารึก เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ ไทย - กฎหมายกำหนดสิทธิ เสรีภาพของบุคคล และ หน้าที่ของพลเมือง

7 กฎหมายสมัยกรุงศรี อยุธยา - ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระ ธรรมศาสตร์ของพระมโนสารา จารย์ - กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมีการ เก็บไว้ที่ต่างๆ ห้องเครื่อง พระมหากษัตริย์ ทรงอ่าน หอหลวง ขุนนาง ข้าราชการ อ่านหรือคัดลอก ศาลหลวง ผู้พิพาษาตุลาการ อ่านและนำมาตัดสิน

8 กฎหมายสมัยกรุง รัตนโกสินทร์ - ร.1 สะสางกฎหมายใหม่ เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ได้แก่ ตราราชสีห์ สมุยนายก ( มหาดไทย ) ตราคชสีห์ สมุหกลาโหม ตราบัวแก้ว ขุนคลัง ( ต่างประเทศ ) - ร.5 จัดระบบกฎหมายใหม่ ตั้ง กระทรวงยุติธรรมและจัดระบบ ศาลแบบตะวันตก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฏหมาย. กฎหมาย คือ คำสั่งหรือ ข้อบังคับของรัฐที่กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความประพฤติ ของพลเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ ยอมปฏิบัติตามมีความผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google