งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2011 ธันวาคม 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2011 ธันวาคม 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2011 ธันวาคม 2011

3 " จงทำทางเดินของพระองค์ ให้ตรงเถิด “ ( ลก. 3,4)

4 ช่วงเทศกาลเตรียมรับ เสด็จพระคริสตเจ้าได้ มาถึงแล้ว จึงขอเชิญ ชวนให้เราทุกคน เจริญชีวิตตาม พระวาจาจากหนังสือ อิสยาห์ดังกล่าว ข้างบน

5 นักบุญลูกา ผู้เขียนพระวรสาร ได้ยกพระวาจา ตอนนี้เพื่ออ้างถึง นักบุญยอห์น บัปติสต์ ผู้มา ล่วงหน้าก่อน พระคริสตเจ้า

6 และประกาศว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา ท่านนักบุญได้เชิญชวนให้พวกเรามีความชื่นชมยินดี

7 เหตุว่าเวลานั้น ใกล้มาถึงแล้ว ที่องค์พระเป็นเจ้า จะทำให้พระ สัญญาสำเร็จไป คือ การอภัยบาป และประทาน ความรอดแก่ มนุษย์ทุกคน

8 " จงทำทางเดินของพระองค์ ให้ตรงเถิด “ ( ลก. 3,4)

9 ถึงแม้ว่าพระวาจาทรงชีวิตตอนนี้ เป็นข้อความแสดง ถึงความชื่นชมยินดี แต่ขณะเดียวกัน ก็ได้เชิญชวน ให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเสียใหม่จากเดิม

10 นักบุญยอห์น บัปติสต์เชื้อเชิญให้ตระเตรียมทาง สำหรับพระเป็นเจ้า แต่ทางนั้นคืออะไรเล่า

11 แม้ว่านักบุญยอห์น บัปติสต์ จะได้ประกาศการเสด็จมา ของพระคริสต์เจ้าล่วงหน้า แต่ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะ เปิดเผยพระองค์ และงานเทศนานั้น

12 พระองค์ได้เสด็จไปยังที่เปลี่ยว อันเป็นวิถีทางที่ พระองค์จะได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเป็นเจ้า แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงถูกประจญล่อลวงด้วย

13 และด้วยประสบการณ์เช่นนี้ พระองค์จึงกระทำให้พระองค์เป็นหนึ่ง- เดียวกับพวกเรา เพื่อพระองค์จะได้เอาชนะการประจญได้ และพระองค์ ได้ทรงยึดแนวทางนี้อีกในการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของ พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงดำเนินตามหนทางของพระองค์จนถึงที่สุด พระองค์จึงเป็น "หนทาง" สำหรับเรา

14 พระองค์ทรงเป็น "หนทาง" ที่เราต้องเดินตาม เพื่อที่จะ ทำให้กระแสเรียกของเรา ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ได้ สำเร็จ นั่นก็คือ การสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า

15 เราแต่ละคนได้รับเรียกให้ตระเตรียมหนทางสำหรับพระเยซูเจ้า พระองค์ต้องการเสด็จเข้ามาสู่ชีวิตของเรา เราจะต้องทำทาง ชีวิตของเราให้เป็นทางตรง เพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาได้

16 เราเตรียมทางเพื่อรับเสด็จพระองค์ได้ด้วยการขจัดสิ่งกีดขวาง ทีละอย่างๆ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการมองสิ่งต่างๆด้วยวิธี อันจำกัดของเรา หรือจากเจตนาอันอ่อนแอของเรา

17 เราต้องมีความกล้าที่จะเลือกระหว่างวิถีทางของเรา และวิถีทางที่ พระองค์ทรงจัดไว้สำหรับเรา ระหว่างความต้องการของเรา และพระ- ประสงค์ของพระองค์ ระหว่างโครงการที่เราคิดขึ้น กับโครงการที่ทรง จัดให้ด้วยความรักอันไม่มีขอบเขตของพระองค์

18 และเมื่อเราตัดสินใจแล้ว ให้เราเริ่มงาน ด้วยการ ทำลายความต้องการอันดื้อดึงของเรา และเริ่มทำ ตามพระประสงค์ของพระองค์

19 เราจะต้องทำอย่างไร ผู้เป็นคริสตชนที่แท้จริง ได้สอนวิธีที่ดีและ ง่ายสำหรับเรา คือ การเจริญชีวิตในปัจจุบัน

20 ฉะนั้น จงเริ่มทำเดี๋ยวนี้ ในเวลาปัจจุบัน ด้วยการพยายามขจัด อุปสรรคที่กีดขวางมิให้เราทำตามพระประสงค์ของพระเป็น- เจ้า เพื่อว่าในตัวเราจะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปตามน้ำใจของเราอีก แต่มีพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น

21 นี่แหละคือ วิธีที่เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาที่ว่า “จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”

22 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนธันวาคม 1997 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "จงทำทางเดินของพระองค์ ให้ตรงเถิด“


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2011 ธันวาคม 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google