งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน หลายๆรูปแบบ เบเกอรี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่คนส่วน ใหญ่เลือกใช้เป็นแนวทางในการขจัดความเครียด ไม่ว่า จะเป็นบรรยากาศของร้านที่สะดุดตา การบริการลูกค้าที่ น่าประทับใจ และที่สำคัญรสชาติของเบเกอรี่ที่มีความ หวาน ความหอมและความกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ทำ ให้ช่วยขจัดความเครียดได้ ความ เป็นมา

2 - ตำแหน่งผู้จัดการ - ตำแหน่งพนักงาน จัดซื้อ - ตำแหน่งพนักงานผลิต สินค้า - ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า - ตำแหน่งพนักงานขาย - ตำแหน่งพนักงานบัญชี ตำแหน่งต่างๆ ภายในร้าน

3 ลูกค้า ผู้ขาย วัตถุดิบ ธนาคาร กรมสรรพ ากร Bakery-Love Shop - คำสั่งซื้อ - รายละเอียด การจ่ายเงิน - ใบเสร็ จ - ใบแจ้ง ภาษี - ภงด.90 - ใบเสร็จ ทาง ธุรกรรม - รายละเอี ยดทาง ธุรกรรม - ใบแจ้ง หนี้ - รายละเอี ยด สั่งซื้อ วัตถุดิบ

4 Process ของร้าน Bakery-Love Shop Process1 Materials ติดต่อ ผู้ขายวัตถุดิบ Process2 Account ลงบัญชี ติดต่อธนาคาร Process3 Manufacturing ผลิตสินค้า Process4 Sell ขายสินค้า Process5 Plan วางแผนการผลิตสินค้า

5 Process 1 จัดซื้อ ผู้ขาย วัตถุดิ บ ใบเสนอราคา, ใบ ส่งของ ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ, ตกลง / ปฏิเสธใบ เสนอราคา ข้อมูล วัตถุดิบ ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ Stock_Materials จัดซื้อ ผลิต

6 1.Input ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบจากฝ่ายผลิต 2.Output ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบไปที่ผู้ขายวัตถุดิบ 3.Input ใบเสนอราคา 1,n 4. เปรียบเทียบใบเสนอราคา (min) นำใบเสนอราคา 1 กับ n เปรียบเทียบกันถ้า 1n เลือก n 5.Output ตกลง / ปฏิเสธใบเสนอราคา 6.Input ใบส่งของจากผู้ขาย 7.Update DB Stock_Materials Process 1 จัดซื้อ

7 บัญชี จัดซื้อ ใบเสนอราคา / ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ ข้อมูลการ ขายสินค้า กรมสรรพ ากร Account งบการเงิน ใบแจ้ง ภาษี ข้อมูลจ่าย ภาษี ธนาคาร ข้อมูลทาง ธุรกรรม ใบเสร็จทาง ธุรกรรม Process 2 บัญชี ข้อมูลการชำระ เงิน ผู้ขาย วัตถุดิ บ ใบเสร็จการชำระเงิน Sales

8 1.Input ใบเสนอราคา, ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบจากฝ่ายจัดซื้อ 2.Output ข้อมูลการชำระเงิน 3.Input ใบเสร็จการชำระเงิน 4.Update DB งบการเงิน 5.Input ข้อมูลการขายจาก DB Sales 6.Update DB งบการเงิน 7.Input ใบแจ้งภาษีจากกรมสรรพากร 8.Output ข้อมูลการชำระภาษี 9.Update DB งบการเงิน 10.Input ข้อมูลทางธุรกรรมจากธนาคาร 11.Output ใบเสร็จทางธุรกรรม 12.Update DB งบการเงิน

9 Stock_Materials ข้อมูล วัตถุดิบ Stock_Product ข้อมูล สินค้า วางแผน ข้อมูลการที่จะผลิต สินค้า Process 3 ผลิต

10 1.Input ข้อมูลที่จะผลิตสินค้าจากฝ่ายวางแผน 2.Input ข้อมูลวัตถุดิบจาก DB วัตถุดิบ 3. ฝ่ายผลิตผลิตสินค้า 4.Update ข้อมูลสินค้าใน DB สินค้า

11 Stock_Product ลูกค้า ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า ข้อมูลราคา สินค้า ข้อมูลสินค้า Sales ข้อมูลการขาย สินค้า ใบเส ร็จ ยืนยัน / ปฏิเสธ คำสั่งซื้อ Process 4 ขาย ข้อมูลสินค้าที่ ลดลง

12 1. Input ข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 2. Input ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลราคาสินค้า จาก DB สินค้า 3. เปรียบเทียบข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าว่าตรงกับ DB สินค้า ถ้าตรง = ยืนยันคำสั่งซื้อ ถ้าไม่ตรง = ปฏิเสธคำสั่งซื้อ 4. Update ข้อมูลสินค้าที่ลดลง ใน DB สินค้า 5. Update ข้อมูลการขายสินค้า ใน DB ขาย 6. Output ใบเสร็จให้ลูกค้า

13 ข้อมูลการขาย สินค้า Process 5 วางแผน Sales ข้อมูลการที่จะผลิต สินค้า วางแผ น ผลิต Account ข้อมูลงบ การเงิน

14 1. Input ข้อมูลการขายสินค้า จาก DB ขาย 2. Input ข้อมูลงบการเงิน จาก DB งบการเงิน 3. ฝ่ายวางแผนทำการวางแผนว่าจะผลิตสินค้าเท่าไหร่ 4. Output ข้อมูลที่จะผลิตสินค้าให้ ฝ่ายผลิต

15 ผู้ขาย วัตถุดิ บ - ใบเสนอ ราคา - ใบส่งของ - ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ - ตกลง / ปฏิเสธใบเสนอ ราคา - ข้อมูล วัตถุดิบ - ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ Stock_Materials จัดซื้ อ ผลิต ข้อมูลการขาย สินค้า Sales - ข้อมูลการที่จะผลิต สินค้า วางแ ผน Stock_Product - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า - ข้อมูลราคาสินค้า - ข้อมูลสินค้า - ใบเสร็ จ - ยืนยัน / ปฏิเสธ คำสั่งซื้อ ขาย ลูกค้า ข้อมูลการขาย สินค้า บัญชี ข้อมูลสั่ง ซื้อวัตถุดิบ กรมสรรพา กร Account งบการเงิน ใบแจ้ง ภาษี ข้อมูลจ่ายภาษี ธนาคา ร ข้อมูลทาง ธุรกรรม ใบเสร็จทาง ธุรกรรม - ข้อมูล สินค้า ที่ลดลง ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูล งบ การเงิน - ใบเสร็จการ ชำระเงิน - ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลการขาย สินค้า

16 รายชื่อสมาชิก 1. นายชวลิต อิทธิสาร 5117058 2. นางสาวพรประภา แก้วเปรม 5117079 3. นายรัฐพล ผันอากาศ 5117085


ดาวน์โหลด ppt ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google