งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายอาคารสถานที่. ฝ่ายอาคารสถานที่ อาคารส่วนกลาง ต่าง ๆ ฝ่ายอาคารสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายอาคารสถานที่. ฝ่ายอาคารสถานที่ อาคารส่วนกลาง ต่าง ๆ ฝ่ายอาคารสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายอาคารสถานที่

2 ฝ่ายอาคารสถานที่

3 อาคารส่วนกลาง ต่าง ๆ ฝ่ายอาคารสถานที่

4 ฝ่ายอาคารสถานที่

5 ปัญหาของผู้มา ชำระเงิน ฝ่ายอาคารสถานที่

6 ฝ่ายอาคารสถานที่

7 ผู้ขอใช้ ติดต่อ ชำระเงิน เขียนใบแจ้ง การชำระเงิน ผู้ขอใช้ รอ รับ ใบเสร็จ แจ้ง หัวหน้า อาคาร จัดเตรีย ม สถานที่ ติดต่อฝ่าย การคลัง ชั้น 3 งานบริหาร จัดการอาคาร อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4 ใช้ สถาน ที่ ฝ่ายการ คลัง ออก ใบเสร็จ แจ้งเลขที่ ใบเสร็จ ใช้ สถานที่ งานบริหาร จัดการอาคาร อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4 ติดต่อที่ หัวหน้า อาคาร การชำระ เงิน รูป แบบเดิม

8 จุดรับบริการ ชำระเงิน ฝ่ายอาคารสถานที่

9 และแล้วก็ ได้ จ่ายเงิน ซะที รอคอย นานแสน นาน ฝ่ายอาคารสถานที่

10 ปิดรับบริการ ชำระเงิน เวลา 15.00 น. ฝ่ายอาคารสถานที่

11 ฝ่ายอาคารสถานที่

12 ขอใช้ สถานที่ ขอใช้ สถานที่ มหาวิทยาลัย อนุมัติการใช้ มหาวิทยาลัย อนุมัติการใช้ ตอบหนังสือ อนุญาต การใช้สถานที่ ตอบหนังสือ อนุญาต การใช้สถานที่ ส่งแฟ๊กซ์ แจ้งผู้ขอใช้ ส่งแฟ๊กซ์ แจ้งผู้ขอใช้ ฝ่ายอาคารสถานที่

13 ฝ่ายอาคารสถานที่

14 ส่ง แฟ๊กซ์ ใบนำฝาก / Payin ส่ง แฟ๊กซ์ ใบนำฝาก / Payin แจ้งผู้ขอ ใช้ รับ ใบเสร็จรับ เงิน งานบริหาร จัดการอาคาร อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4 ส่งหนังสือ อนุญาตการใช้ และใบนำฝาก /Payin ฝ่ายการ คลัง ชั้น 3 ส่งใบเสร็จให้ งานบริหาร จัดการอาคาร ตรวจสอบ เงินที่โอนเข้า บัญชีจาก ธนาคาร ฝ่ายการ คลัง จัดทำ ใบเสร็จ งานบริหาร จัดการอาคาร รับใบเสร็จ ที่ ฝ่ายการคลัง การชำระ เงินรูปแบบ ใหม่

15 ฝ่ายอาคารสถานที่


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายอาคารสถานที่. ฝ่ายอาคารสถานที่ อาคารส่วนกลาง ต่าง ๆ ฝ่ายอาคารสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google