งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องคลอรีนในน้ำบรรจุขวด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องคลอรีนในน้ำบรรจุขวด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องคลอรีนในน้ำบรรจุขวด
งานกลุ่ม ม.1/6 เรื่องคลอรีนในน้ำบรรจุขวด เสนอ ดร.สุมน คณานิตย์

2 โครงงานคลอรีนในน้ำบรรจุขวด

3 สมาชิกกลุ่ม *เด็กหญิงลลิตภัทร รัตนโสภานุวัฒน์ ม.1/6 เลขที่ 44 ความสามารถพิเศษ ถ่ายวีดีโอ *เด็กชายวรชาติ อุเทนสุต ม.1/6 เลขที่ 45 ความสามารถพิเศษ เด็กชายวีริศ หังสาจล ม.1/6 เลขที่ 48 ความสามารถพิเศษ เด็กชายศักดิ์สุ สีแสงฤทธิ์ ม.1/6 เลขที่ 49 ความสามารถพิเศษ เก่งคอม เด็กหญิงอัมพาวรรณ กรุดขุนเทียน ม.1/6 เลขที่ 57 ความสามารถพิเศษ เด็กหญิงอารยา สุขสมบัติเสถียร ม.1/6 เลขที่ 58 ความสามารถพิเศษ

4 วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
แนวคิดที่ทำโครงงาน วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ

5 แนวคิดที่ทำโครงงาน เพราะอยากทราบว่าคลอรีนในน้ำที่เรากินอยู่ทุกวันนั้นมี ปริมาณคลอรีนอยู่เท่าไรถ้ามีสารนี้มากๆก็ไม่สามารถ กินน้ำนั้นได้เลยจัดการทดลองนี้ขึ้น

6 วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าควรเลือกน้ำประเภทใดที่กินได้โดยไม่มีสาร จนมากเกินไปหรือน้ำที่ผ่านการกรองก่อนอย่างสะอาด เพราะสารคลอรีนอิสระที่อยู่ในจนมากเกินไปจะไม่สามารถกินได้

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.เตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลอง 2.นำน้ำมาใสในภาชนะที่เตรียมไว้ 3.นำแผ่นทดลองมาจุ่มลงในแก้ว 4.เทียบสี 5.สังเกตและบันทึกผล

8 การเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลอง
น้ำประปา

9 การเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลอง
น้ำดื่มบรรจุขวด

10 การเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลอง
กระดาษtestคลอรีน

11 นำน้ำจากแหล่งต่างๆมาใสในภาชนะที่เตรียมไว้

12 นำแผ่นทดลองมาจุ่มลงในแก้ว

13 เทียบสี

14 สังเกตและบันทึกผล

15 สรุป

16 ผลการทดลอง ในน้ำบรรจุขวดนั้นส่วนมากจะไม่มีคลอรีน ตามมาตรฐานให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม คือ มิลลิกรัม/ลิตร น้ำบรรจุขวดทุกชนิดมีคลอรีนอิสระ 0.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

17 ประโยชน์ของคลอรีน ผลเสียของคลอรีน
1.ฆ่าเชื้อโรค 1.กัดกร่อนโลหะทุกชนิดเมื่อมีความชื้น 2.ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 2.เป็นอันตรายต่อร่างกาย

18 ผลประโยชน์ที่ได้รับ เราได้รู้ว่าการที่เราดื่มน้ำบรรจุขวดนั้นมีคลอรีนน้อยกว่าน้ำประปาเราควรกินน้ำที่ผ่านการกรองดีกว่าดีที่นำมาจากน้ำประปาที่มีคลอรีนใส่มาตามน้ำ ถ้าเป็นน้ำที่ผ่านการกรอง คลอรีนก็จะถูกกรองไปด้วย น้ำที่เราสามารถดื่มได้คือน้ำที่ไม่มีคลอรีนอิสระสูงถึง0.6มิลลิกรัม/ลิตร

19 bye ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องคลอรีนในน้ำบรรจุขวด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google