งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่ม ม.1/6. * เด็กหญิงลลิตภัทร รัตนโสภานุวัฒน์ ม.1/6 เลขที่ 44 ความสามารถพิเศษ ถ่ายวีดีโอ * เด็กชายวรชาติ อุเทนสุต ม.1/6 เลขที่ 45 ความสามารถพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่ม ม.1/6. * เด็กหญิงลลิตภัทร รัตนโสภานุวัฒน์ ม.1/6 เลขที่ 44 ความสามารถพิเศษ ถ่ายวีดีโอ * เด็กชายวรชาติ อุเทนสุต ม.1/6 เลขที่ 45 ความสามารถพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่ม ม.1/6

2

3 * เด็กหญิงลลิตภัทร รัตนโสภานุวัฒน์ ม.1/6 เลขที่ 44 ความสามารถพิเศษ ถ่ายวีดีโอ * เด็กชายวรชาติ อุเทนสุต ม.1/6 เลขที่ 45 ความสามารถพิเศษ - เด็กชายวีริศ หังสาจล ม.1/6 เลขที่ 48 ความสามารถพิเศษ - เด็กชายศักดิ์สุ สีแสงฤทธิ์ ม.1/6 เลขที่ 49 ความสามารถพิเศษ เก่งคอม เด็กหญิงอัมพาวรรณ กรุดขุนเทียน ม.1/6 เลขที่ 57 ความสามารถพิเศษ - เด็กหญิงอารยา สุขสมบัติเสถียร ม.1/6 เลขที่ 58 ความสามารถพิเศษ -

4 แนวคิดที่ทำ โครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน ผลการดำเนินการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ

5 เพราะอยากทราบว่าคลอรีนในน้ำ ที่เรากินอยู่ทุกวันนั้นมี ปริมาณคลอรีนอยู่เท่าไรถ้ามีสาร นี้มากๆก็ไม่สามารถ กินน้ำนั้นได้เลยจัดการทดลองนี้ ขึ้น

6 วัตถุประสงค์ในการ ทำโครงงาน เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าควรเลือกน้ำประเภทใดที่ กินได้โดยไม่มีสาร จนมากเกินไปหรือน้ำที่ผ่านการกรองก่อน อย่างสะอาด เพราะสารคลอรีนอิสระที่อยู่ในจนมาก เกินไปจะไม่สามารถกินได้

7 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1. เตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการ ทดลอง 2. นำน้ำมาใสในภาชนะที่เตรียมไว้ 3. นำแผ่นทดลองมาจุ่มลงในแก้ว 4. เทียบสี 5. สังเกตและบันทึกผล

8 น้ำประปา การเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลอง

9 น้ำดื่มบรรจุ ขวด การเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลอง

10 กระดาษ test คลอรีน การเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลอง

11 นำน้ำจากแหล่งต่างๆมาใสในภาชนะที่เตรียมไว้

12 นำแผ่นทดลองมาจุ่มลงในแก้ว

13 เทียบสี

14 สังเกตและบันทึกผล

15 สรุป

16 ผลการทดลอง ในน้ำบรรจุขวดนั้นส่วนมากจะไม่มี คลอรีน ตามมาตรฐานให้มีคลอรีน อิสระคงเหลือในน้ำดื่ม คือ 0.2-0.5 มิลลิกรัม / ลิตร น้ำบรรจุขวดทุกชนิด มีคลอรีนอิสระ 0.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน

17 ประโยชน์ของ คลอรีน ผลเสียของ คลอรีน 1. ฆ่าเชื้อโรค 1. กัดกร่อนโลหะทุก ชนิดเมื่อมีความชื้น 2. ใช้ในการบำบัดน้ำ เสีย 2. เป็นอันตรายต่อ ร่างกาย

18 ผลประโยชน์ที่ได้รับ เราได้รู้ว่าการที่เราดื่มน้ำบรรจุขวด นั้นมีคลอรีนน้อยกว่าน้ำประปาเราควรกิน น้ำที่ผ่านการกรองดีกว่าดีที่นำมาจาก น้ำประปาที่มีคลอรีนใส่มาตามน้ำ ถ้าเป็น น้ำที่ผ่านการกรอง คลอรีนก็จะถูกกรอง ไปด้วย น้ำที่เราสามารถดื่มได้คือน้ำที่ไม่มี คลอรีนอิสระสูงถึง 0.6 มิลลิกรัม / ลิตร

19 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่ม ม.1/6. * เด็กหญิงลลิตภัทร รัตนโสภานุวัฒน์ ม.1/6 เลขที่ 44 ความสามารถพิเศษ ถ่ายวีดีโอ * เด็กชายวรชาติ อุเทนสุต ม.1/6 เลขที่ 45 ความสามารถพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google