งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน วิชา สุขศีกษา เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน จัดทำโดย เด็กหญิง กุศลิน ปินตา ม.1/2 เลขที่ 3 เด็กหญิง ชนกฤทัย นิลแก้ว ม.1/2 เลขที่ 10 เด็กชาย ธีรวัชร โชครวมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน วิชา สุขศีกษา เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน จัดทำโดย เด็กหญิง กุศลิน ปินตา ม.1/2 เลขที่ 3 เด็กหญิง ชนกฤทัย นิลแก้ว ม.1/2 เลขที่ 10 เด็กชาย ธีรวัชร โชครวมชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน วิชา สุขศีกษา เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน จัดทำโดย เด็กหญิง กุศลิน ปินตา ม.1/2 เลขที่ 3 เด็กหญิง ชนกฤทัย นิลแก้ว ม.1/2 เลขที่ 10 เด็กชาย ธีรวัชร โชครวมชัย ม.1/2 เลขที่ 25 เด็กชาย นันทภพ บุณยานันต์ ม.1/2 เลขที่ 30 เด็กชาย พรตพันแสง ม.1/2 เลขที่ 35 เด็กหญิง เวธกาแพวัฒนเลิศ ม.1/2 เลขที่ 48 เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน สตรีวิทยา ๒

2 คำนำ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษา ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ทางคณะผู้จัดทำเลือกที่ จะทำโครงงานเรื่อง โลชันต้านภัยหนาว เนื่องจาก ในขณะนี้เป็นฤดูหนาว ปัญหาที่พบบ่อยก็คือ ผิวแห้ง แตก และขาดความชุ่มชื่น ซึ่งโลชันสามารถแก้ปัญหา นี้ได้ คณะผู้จัดทำทราบดีว่าน้ำเป็นส่วนประกอบของ โลชันทุกยี่ห้อ แต่มีผู้ผลิตบางรายได้เพิ่มปริมาณน้ำเกิน กำหนด เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มปริมาณ ทำให้ผู้บริโภค อย่างพวกเราขาทุน ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ทาง คณะผู้จัดทำจึงทำการทดลองตรวจสอบ โลชันเพื่อ ค้นหาโลชันที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยทำการสุ่มตัวอย่าง โลชันในท้องตลาด 9 ยี่ห้อ มาทดลอง โดยทางคณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ไมมากก็น้อยผิดพลาดประการ ใดขออภัยมา ณ ที่นี้ คณะผู้จัดทำ

3 กิตติกรรมประกาศ คณะผู้จัดทำโครงงานสุขภาพ ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ที่ได้ช่วยกรุณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำ โครงงานนี้ จนสำเร็จลุล่วง และขอขอบคุณ ทุก คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนอนุมัติ ดร. สุมน คณานิตย์ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ ทำการทดลองแก้ปัญหาที่ติดขัด รวมทั้งเอกสารค้นคว้า และให้คำแนะนำทำให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้จัดทำ

4 บทคัดย่อ โครงงานสุขภาพเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทดลองดูว่าโลชันในท้องตลาดยี่ห้อใดมีน้ำเป็น ส่วนผสมน้อยที่สุด เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มต้องการ หาโลชันที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่ น้อย มีขั้นตอนการทำคือ นำโลชันทุกยี่ห้อใน ท้องตลาดมา แล้วบีบลงในแผ่นกระดาษแล้วรอซัก พัก แล้วดูว่าโลชันชนิดไหนที่ บีบใส่แผ่นกระดาษ นั้น มีน้ำซึมออกมามาก แสดงว่าโลชันนั้นมีน้ำเป็น ส่วนประกอบมาก เราจึงเลือกซื้อโลชันที่มีคุณภาพที่ ดีและมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่น้อยได้

5 วัตถุประสงค์ 1. ค้นหาโลชั่นที่มีคุณภาพดีที่สุด 2. ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณสมบัติจริงของสินค้า ไม่ใช่ ทราบจากผู้ผลิตที่โฆษณาเกินจริง ขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา : 1 เดือน (8 พฤศจิกายน 2553 – 8 ธันวาคม 2553 )

6 1. โลชั่น 9 ยี่ห้อ ได้แก่ - C’care - Body series - Niver - Eucerin - Gohnson’s - Oriental Princess - Citra - Babi mild - Vaseline 2. กระดาษลอกลาย 3. กรรไกร 4. กล้องถ่ายรูป

7

8 เตรียมอุปกรณ์ให้ พร้อม

9 ตัดกระดาษ ออกเป็น 4 ส่วน

10 กระดาษที่ตัด เสร็จแล้ว

11 เตรียมโลชั่นที่จะทดลองมา พร้อมกระดาษ

12 บีบโลชั่น 1 หยด ลงบน กระดาษ

13 พับกระดาษให้โลชั่นกระจาย ทั่วแผ่นกระดาษ

14 สังเกตและบันทึกผล การทดลอง

15 สรุปและบันทึกผลการทดลอง ในการทดลองโลชันนั้นได้ทราบว่าโลชัน ที่มีน้ำผสมอยู่น้อย และมี คุณภาพดีนั้นเมื่อปล่อยไว้ซักพักแล้วดูใน กระดาษจะไม่มีน้ำซึมออกมาทางด้านหลัง แต่ถ้าโลชันที่มีน้ำผสมอยู่มากและมีคุณภาพ ต่ำจะมีน้ำซึมออกมาทางด้านหลังของ กระดาษอยู่ที่ยี่ห้อว่าชนิดไหนผสมน้ำ มากกว่ากัน เมื่อเราทดลองเสร็จก็นำโลชัน ทุกยี่ห้อมาเปรียบเทียบว่าโลชันยี่ห้อไหนนั้น มีน้ำซึมออกมามากที่สุดและยี่ห้อไหนมี น้ำซึมออกมามากที่สุด

16 สรุปผล โลชันที่มีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่มากเป็นอันดับ ที่ 1 C’CARE อันดับ ที่ 2 JOHNSON อันดับ ที่ 3 ORIENTAL PRINCESS อันดับ ที่ 4 CITAR อันดับ ที่ 5 EUCERIN อันดับ ที่ 6 NIVEA อันดับ ที่ 7 BABY MILD อันดับ ที่ 8 VASELINE อันดับ ที่ 9 BODY SERIES โลชันที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่น้อยที่สุดคือ “ ยี่ห้อ BODY SERIES “ ของ Amway ส่วนโลชันที่มีคุณภาพไม่ค่อยดีและน้ำเป็นส่วนผสมอยู่มากคือ “ ยี่ห้อ C’CARE ”

17 เอกสารอ้างอิง 1.http://sumonkananit.socialgo.com/magazine/read/_18.html 2. http://photopeach.com/album/kddq69

18


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน วิชา สุขศีกษา เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน จัดทำโดย เด็กหญิง กุศลิน ปินตา ม.1/2 เลขที่ 3 เด็กหญิง ชนกฤทัย นิลแก้ว ม.1/2 เลขที่ 10 เด็กชาย ธีรวัชร โชครวมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google