งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระเทคการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระเทคการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระเทคการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑
สาระเทคการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก
ความหมายของสัตว์ สัตว์เลี้ยงหมายถึง สัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเลี้ยงดู แลเอาใจใส่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ประโยชน์ ๑. เพื่อเป็นอาหาร ๒. เพื่อใช้แรงงาน ๓. เพื่อความเพลิดเพลิน

3 ๑. ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง
ใช้เป็นอาหาร ได้แก่ ยังมีอีกมากมาย และหากไม่มีสัตว์เหล่านี้ จะขาดแคลนอาหารจำพวก เนื้อสสัตว์ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต

4 ๒. เพื่อใช้แรงงาน เช่น

5 ๓. เพื่อความเพลิดเพลิน ได้แก่

6 การเลี้ยงปลาสวยงาม ตามกระบวนการทำงาน มีขั้นตอนดังนี้
การเลี้ยงปลาสวยงาม ตามกระบวนการทำงาน มีขั้นตอนดังนี้ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฎิบัติ การปรับปรุงแก้ไข

7 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
๑. การวางแผน การจัดการผลผลิต การเตรียมพันธ์ การเลี้ยง การดูแลรักษา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

8 ๒. การปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
๒. การปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมพันธ์ การเลี้ยง การจัดการผลผลิต การดูแลรักษา

9 ๓. การตรวจสอบผลการปฎิบัติ
ปลาออกลุกหรือไม่ ปลาตายหรือไม่ ปลาสวยงามหรือไม่

10 ๔. การปรับปรุงแก้ไข ปัญหาน้ำที่ใช้เลี้ยงไม่สะอาดมีเชื้อโรค
โดยการเปลี่ยนน้ำและใส่ยาเพื่อฆ่าเชื้อ โรค


ดาวน์โหลด ppt สาระเทคการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google