งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม อาจารย์ ๒ ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม อาจารย์ ๒ ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 สัตว์เลี้ยงที่ น่ารัก สัตว์เลี้ยงที่ น่ารัก  ความหมายของสัตว์ สัตว์เลี้ยงหมายถึง สัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นำมา เลี้ยงดู สัตว์เลี้ยงหมายถึง สัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นำมา เลี้ยงดู แลเอาใจใส่เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แลเอาใจใส่เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ประโยชน์ ประโยชน์ ๑. เพื่อเป็นอาหาร ๑. เพื่อเป็นอาหาร ๒. เพื่อใช้แรงงาน ๒. เพื่อใช้แรงงาน ๓. เพื่อความเพลิดเพลิน ๓. เพื่อความเพลิดเพลิน

3 ๑. ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง ใใใใช้เป็นอาหาร ได้แก่ ยังมีอีกมากมาย และหากไม่มีสัตว์เหล่านี้ จะขาดแคลนอาหารจำพวก เนื้อสสัตว์ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต

4 ๒. เพื่อใช้แรงงาน เช่น

5 ๓. เพื่อความเพลิดเพลิน ได้แก่

6 การเลี้ยงปลาสวยงาม ตามกระบวนการทำงาน มี ขั้นตอนดังนี้ การเลี้ยงปลาสวยงาม ตามกระบวนการทำงาน มี ขั้นตอนดังนี้  การวางแผน  การปฏิบัติ  การตรวจสอบผล การปฎิบัติ  การปรับปรุง แก้ไข

7 ๑. การวางแผน การจัดการผลผลิต การเตรียมพันธ์ การดูแลรักษา การเลี้ยง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

8 ๒. การปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว้ ๒. การปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว้ การเตรียมพันธ์ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเลี้ยง การดูแลรักษา การจัดการผลผลิต

9 ๓. การตรวจสอบผลการ ปฎิบัติ ๓. การตรวจสอบผลการ ปฎิบัติ ปลาตายหรือไม่ ปลาออกลุกหรือไม่ ปลาสวยงามหรือไม่

10 ๔. การปรับปรุงแก้ไข ๔. การปรับปรุงแก้ไข  ปัญหาน้ำที่ใช้เลี้ยงไม่สะอาดมี เชื้อโรค ปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงแก้ไข โดยการเปลี่ยนน้ำและใส่ ยาเพื่อฆ่าเชื้อ โรค


ดาวน์โหลด ppt สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ สาระเทคการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑ นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม อาจารย์ ๒ ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google