งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU : กิจกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วย ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU : กิจกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วย ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU : กิจกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วย ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ประสานงานวิจัย โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU : กิจกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วย ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ประสานงานวิจัย 1 นำเสนอ โดย นำเสนอ โดย  งานสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานเพื่อ ความเป็นเลิศ (CE/RU) ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สำนัก บริหารงานวิจัย 20 มกราคม 2555 งานสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานเพื่อ ความเป็นเลิศ (CE/RU) ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สำนัก บริหารงานวิจัย 20 มกราคม 2555

2 2  เค้าโครงการนำเสนอ เค้าโครงการนำเสนอ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ของ โครงการ 3. ขอบเขตการ ดำเนินงาน 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5. โครงการที่จะพัฒนาใน อนาคต 6. บุคลากรดำเนินงาน 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ของ โครงการ 3. ขอบเขตการ ดำเนินงาน 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5. โครงการที่จะพัฒนาใน อนาคต 6. บุคลากรดำเนินงาน

3 ทำไมจึงต้อง จัดทำคู่มือ 1) เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทั้งในส่วนของ มหาวิทยาลัยและในส่วนของ CE/RU ลาออกและ เปลี่ยนคนบ่อย 2) กระบวนการในการจัดสรรทุนมีขั้นตอนมาก 3)Proposal และ Report ที่ส่งมาขอทุนขาดความ ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้ต้องเสียเวลาในการขอ แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม 1) เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทั้งในส่วนของ มหาวิทยาลัยและในส่วนของ CE/RU ลาออกและ เปลี่ยนคนบ่อย 2) กระบวนการในการจัดสรรทุนมีขั้นตอนมาก 3)Proposal และ Report ที่ส่งมาขอทุนขาดความ ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้ต้องเสียเวลาในการขอ แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม หลักการและ เหตุผล 1 1 3

4 4 ภาพแสดง ขั้นตอนการ พิจารณา คัดเลือกและ ติดตามศูนย์ เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง และ หน่วยวิจัยฯ ที่ มหาวิทยาลัยจะ ให้การ สนับสนุน

5 5 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างสำนัก บริหารงานวิจัยกับ ผู้ ประสานงาน CE/RU 2) เพื่อให้ผู้ประสานงาน CE/RU ทราบขั้นตอนการ ดำเนินงานทำให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 3) เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุน CE/RU รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างสำนัก บริหารงานวิจัยกับ ผู้ ประสานงาน CE/RU 2) เพื่อให้ผู้ประสานงาน CE/RU ทราบขั้นตอนการ ดำเนินงานทำให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 3) เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุน CE/RU รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของ โครงการ 2 2

6 6 จัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วย ปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับ ผู้ประสานงานวิจัย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ o หลักเกณฑ์การสนับสนุน o ขั้นตอนการดำเนินงาน o ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ ประเมินศักยภาพ o แบบฟอร์ม o คำอธิบายตัวชี้วัดที่ใช้ในการรายงาน ผล จัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วย ปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับ ผู้ประสานงานวิจัย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ o หลักเกณฑ์การสนับสนุน o ขั้นตอนการดำเนินงาน o ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ ประเมินศักยภาพ o แบบฟอร์ม o คำอธิบายตัวชี้วัดที่ใช้ในการรายงาน ผล ขอบเขตการ ดำเนินงาน 3 3

7 7 1. ได้คู่มือการดำเนินงาน CE/RU 2. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของ CE/RU ดีขึ้น 3. ผู้ประสานงาน CE/RU ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง 4. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. ได้คู่มือการดำเนินงาน CE/RU 2. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของ CE/RU ดีขึ้น 3. ผู้ประสานงาน CE/RU ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง 4. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 4 4 โครงการขอรับการสนับสนุนผ่าน ระบบออนไลน์ โครงการที่จะพัฒนา ในอนาคต 5 5

8 8 1 รศ. ดร. นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ที่ปรึกษากลุ่ม ประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 รศ. ดร. บัญชา พูลโภคาที่ ปรึกษากลุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 3 น. ส. ลดาวัลย์ ภาจิตต์ใจมั่น ประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย 4 น. ส. ศิริวรรณ เพชรนิลฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยเลขานุการ 5 น. ส. อาภรณ์พรรธน์ เกตุปมาฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก 6 นางกมลวรรณ อโณทัยฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก 7 นางสมใจ แจ่มจันทร์ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก 8 น. ส. แก้วประกาย จันทร์เจริญฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก 1 รศ. ดร. นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ที่ปรึกษากลุ่ม ประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 รศ. ดร. บัญชา พูลโภคาที่ ปรึกษากลุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 3 น. ส. ลดาวัลย์ ภาจิตต์ใจมั่น ประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย 4 น. ส. ศิริวรรณ เพชรนิลฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยเลขานุการ 5 น. ส. อาภรณ์พรรธน์ เกตุปมาฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก 6 นางกมลวรรณ อโณทัยฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก 7 นางสมใจ แจ่มจันทร์ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก 8 น. ส. แก้วประกาย จันทร์เจริญฝ่ายพัฒนาและบูรณาการ งานวิจัยสมาชิก บุคลากร ดำเนินงาน 6 6

9 9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU : กิจกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วย ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google