งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/25 1 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/25 1 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1/25 1 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชุมพล ครุฑแก้ว อภิสิทธิ์ วงผกายมาศ เอกมนตรี เจียวพ่วง

2 2/25 2 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ Project Roadmap SEE System (ระบบสำรวจ ความพร้อมการ พัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์) ระบบบูรณาการ แผนปฏิบัติ ICT ระบบติดตาม ความก้าวหน้า แผนปฏิบัติ ICT ระบบสำรวจเว็บไซต์ ระบบสำรวจ บริการ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตาม ความก้าวหน้าการ พัฒนาบริการ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรวบรวมข้อมูลกรุเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐก่อนการปฏิรูป เชื่อมโยงและ สนับสนุนการ ทำงานของ MOC & PMOC การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การบูรณาการฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูล มาตรฐานและวิธีการแลกเปลียนข้อมูล การรายงานความก้าวหน้าโครงการ การปรับปรุงฐานข้อมูล การฝึกอบรม : ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT ฐานข้อมูล ความก้าวหน้าในเรื่อง อื่นๆ ระบบรักษาความปลอดภัย SEE: Service E-readiness Explorer (e-Government)

3 3/25 3 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ รายงานความก้าวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี หน่วยงานกลาง (ก. ICT/NITC) ฐานข้อมูล ระดับประเทศ ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง นำเข้าข้อมูล ผ่านทางบราวเซอร์ (กรม/กระทรวง) นำเข้าข้อมูล ผ่านทางบราวเซอร์ (กรม/กระทรวง) ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง System Diagram ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT นำเข้าข้อมูลโดยตรง ผ่านทางบราวเซอร์

4 4/25 4 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

5 5/25 5 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ กรมนำข้อมูล เข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ นำเสนอ รายงาน ความก้าวหน้ าของ แผนปฏิบัติ ภาพรวมของการไหลเวียนของข้อมูล ติดตั้งระบบ เป็นหน้าที่ของ สป. แต่ละกระทรวง สป. แต่งตั้งผู้ประสานงานฯ ของหน่วยงานใน สังกัด และสร้าง user name เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ มีการฝึกอบรมให้ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง

6 6/25 6 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ กรมนำข้อมูล เข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ ผู้ประสานงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติระดับกระทรวง เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการนำเข้าข้อมูล ผู้ประสานงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติระดับกระทรวง ถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้ประสานงานฯ ระดับกรม ผู้ประสานงานฯ Login เข้าสู่ระบบ นำข้อมูลเข้าระบบ ของกระทรวงโดยใช้ เว็บบราวเซอร์ ผู้ประสานงานฯ สามารถ บันทึก เรียกดู เพิ่มเติม และ แก้ไขข้อมูล ได้ตลอดเวลา ผู้ประสานงานฯ บันทึก(ส่ง) ข้อมูลเพื่อรอ การบูรณาการในระดับกระทรวง

7 7/25 7 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ กรมนำข้อมูล เข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง Login เข้าสู่ระบบ ผู้ประสานงานฯ เรียกดู และ ตรวจสอบข้อมูลของ หน่วยงานในสังกัดที่พร้อมแล้ว ผู้ประสานงานฯ สามารถเรียกดูข้อมูลของแผนปฏิบัติ ข้ามหน่วยงาน ข้ามกระทรวง เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมและความซ้ำซ้อนได้ ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวงสามารถ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อส่งกลับให้หน่วยงาน ปรับแก้ไข เพิ่มเติมได้ ผู้ประสานงานฯ บันทึก(ส่ง) ข้อมูลเพื่อรอ การบูรณาการในระดับประเทศ

8 8/25 8 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ กรมนำข้อมูล เข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ Login เข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ เรียกดูและตรวจสอบข้อมูลของ ทุกหน่วยหน่วยงานในยุทธศาสตร์ที่ตนเองรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ สามารถเรียกดูข้อมูลของ แผนปฏิบัติข้ามหน่วยงาน ข้ามกระทรวง เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมและความซ้ำซ้อนได้ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ สามารถ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ ส่งกลับให้กระทรวง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ บันทึก(ส่ง) ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และรายงานผล

9 9/25 9 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ การออกแบบและติดตั้งระบบ ออกแบบฐานข้อมูล มาตรฐานของแต่ละกระทรวง พัฒนาและทดสอบระบบฯ จัดทำชุดซอฟต์แวร์กลางที่ พร้อมติดตั้งให้ทุกกระทรวง เข้ารับการฝึกอบรมโดยการทดลอง ติดตั้งจริง รับชุดซอฟต์แวร์กลางเพื่อติดตั้ง ระบบ (Free Software) - ระบบปฏิบัติการลินุกส์ - ระบบจัดการฐานข้อมูล - โครงสร้างฐานข้อมูล - โปรแกรมเว็บเซอร์ฟเวอร์ - สคริปต์ระบบบูรณาการและ ติดตามความก้าวหน้า ติดตั้งบนเครื่อง PC/Server ของ กระทรวงที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ด้วย public IP address รับคำปรึกษาและให้ คำแนะนำในการติดตั้งระบบ ติดต่อประสานงานกับทีมงานกลาง ในเรื่องการ Upgrade ซอฟต์แวร์กลาง เข้ารับการอบรมในระยะที่สอง ทีมงานกลาง : ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง :

10 10/25 10 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ การเตรียมความพร้อมของกระทรวงในเรื่องฮาร์ดแวร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือเซิฟเวอร์ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้: หน่วยประมวลผลกลาง (x86 compatible) มีความเร็วไม่น้อยกว่า 800 MHz หน่วยความจำหลักมีความจุไม่น้อยกว่า 256 MB ฮาร์ดดิสก์มีความจุไม่น้อยกว่า 20 GB Ethernet Card 10/100 อย่างน้อย 1 ชุด VGA Card 1 ชุด Floppy Disk Drive 1 ชุด CDROM Drive 1 ชุด Keyboard 1 ชุด จอภาพ 1 เครื่อง Public IP Address พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

11 11/25 11 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ つづく (To be continued) (Tsuzuku)

12 12/25 12 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ขั้นตอนที่ 1. - ใส่ชื่อผู้เข้าระบบ - ใส่รหัสผ่าน - เมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูล ขั้นตอนการทำงานของ ระบบบูรณาการ และ ติดตามความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการ ICT

13 13/25 13 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ขั้นตอนที่ 2. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเลือกเมนูดังต่อไปนี้ คือ - เพิ่มโครงการ - แสดงโครงการ

14 14/25 14 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอการกรอกข้อมูล

15 15/25 15 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ หน้าจอการกรอกข้อมูล มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ 1. ส่วนของการกรอกข้อมูล 2. ส่วนของการแสดงโครงการ ซึ่งอยู่ทางด้านข้าง ขั้นตอนการกรอกข้อมูล - เลือกยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมกับโครงการ - กรอกข้อมูลในช่องว่าง ตามหัวข้อที่ได้แสดง - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ เลือกกดปุ่มตามต้องการดังนี้ - ปุ่มบันทึกข้อมูล หมายถึง การบันทึกข้อมูลโดย ไม่มีการส่งไปยังส่วนของการตรวจสอบข้อมูล - ปุ่มส่งข้อมูล หมายถึง การบันทึกข้อมูลโดย ได้ส่งข้อมูลไปยังส่วนของการตรวจสอบข้อมูล หมายเหตุ หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ข้อมูลสำคัญ ที่ต้องกรอก

16 16/25 16 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอการแสดงผลข้อมูลโครงการของหน่วยงาน / กรม โดยเลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ (7.2.2)

17 17/25 17 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอการแก้ไขข้อมูล มีการทำงานเหมือนกับการกรอกข้อมูล แสดงส่วนของหน้าจอการแก้ไขข้อมูล มีการทำงานเหมือนกับการกรอกข้อมูล

18 18/25 18 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอการแก้ไขข้อมูล มีการทำงานเหมือนกับการกรอกข้อมูล (ต่อ) แสดงส่วนของหน้าจอการแก้ไขข้อมูล มีการทำงานเหมือนกับการกรอกข้อมูล (ต่อ)

19 19/25 19 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของแต่ละ กระทรวง

20 20/25 20 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของแต่ละ กระทรวง (ขยายเพื่อดูหน่วยงานในกระทรวง) แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของแต่ละ กระทรวง (ขยายเพื่อดูหน่วยงานในกระทรวง)

21 21/25 21 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของกระทรวง โดยเรียงตามยุทธศาสตร์ (และกรม)

22 22/25 22 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของกระทรวง โดยเรียงตามกรม (และ ยุทธศาสตร์)

23 23/25 23 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ แสดงส่วนของ หน้าจอแสดงผล ข้อมูลโครงการ ที่ได้เลือก

24 24/25 24 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ Chumphol@nectec.or.th ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1/25 1 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google