งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT
ชุมพล ครุฑแก้ว อภิสิทธิ์ วงผกายมาศ เอกมนตรี เจียวพ่วง โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

2 (ระบบสำรวจ ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT Project Roadmap การฝึกอบรม : การฝึกอบรม : การรายงานความก้าวหน้าโครงการ การบูรณาการฐานข้อมูล มาตรฐานและวิธีการแลกเปลียนข้อมูล การนำเข้าข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบ การปรับปรุงฐานข้อมูล ฐานข้อมูลความก้าวหน้าในเรื่องอื่นๆ การออกแบบฐานข้อมูล ระบบติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT SEE System (ระบบสำรวจ ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) ระบบบูรณาการแผนปฏิบัติ ICT เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำงานของ MOC & PMOC ระบบสำรวจบริการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสำรวจเว็บไซต์ ระบบรวบรวมข้อมูลกรุเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐก่อนการปฏิรูป SEE: Service E-readiness Explorer (e-Government) ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

3 System Diagram ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง ฐานข้อมูล ระดับประเทศ นำเข้าข้อมูล ผ่านทางบราวเซอร์ (กรม/กระทรวง) รายงานความก้าวหน้า หน่วยงานกลาง (ก. ICT/NITC) ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ฐานข้อมูลเงา (Mirror Site) ระดับกระทรวง นำเข้าข้อมูล ผ่านทางบราวเซอร์ (กรม/กระทรวง) ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง นำเข้าข้อมูลโดยตรง ผ่านทางบราวเซอร์ ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

4 ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

5 ภาพรวมของการไหลเวียนของข้อมูล
ติดตั้งระบบ เป็นหน้าที่ของ สป. แต่ละกระทรวง สป. แต่งตั้งผู้ประสานงานฯ ของหน่วยงานในสังกัด และสร้าง user name เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ มีการฝึกอบรมให้ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง ติดตั้งระบบ กรมนำข้อมูลเข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

6 กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ
กรมนำข้อมูลเข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ ผู้ประสานงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติระดับกระทรวง เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการนำเข้าข้อมูล ผู้ประสานงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติระดับกระทรวง ถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้ประสานงานฯ ระดับกรม ผู้ประสานงานฯ Login เข้าสู่ระบบ นำข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงโดยใช้ เว็บบราวเซอร์ ผู้ประสานงานฯ สามารถ บันทึก เรียกดู เพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูล ได้ตลอดเวลา ผู้ประสานงานฯ บันทึก(ส่ง) ข้อมูลเพื่อรอ การบูรณาการในระดับกระทรวง ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

7 กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ
กรมนำข้อมูลเข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง Login เข้าสู่ระบบ ผู้ประสานงานฯ เรียกดู และ ตรวจสอบข้อมูลของ หน่วยงานในสังกัดที่พร้อมแล้ว ผู้ประสานงานฯ สามารถเรียกดูข้อมูลของแผนปฏิบัติ ข้ามหน่วยงาน ข้ามกระทรวง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความซ้ำซ้อนได้ ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวงสามารถ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งกลับให้หน่วยงาน ปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้ ผู้ประสานงานฯ บันทึก(ส่ง) ข้อมูลเพื่อรอ การบูรณาการในระดับประเทศ ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

8 กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ
กรมนำข้อมูลเข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ Login เข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ เรียกดูและตรวจสอบข้อมูลของทุกหน่วยหน่วยงานในยุทธศาสตร์ที่ตนเองรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ สามารถเรียกดูข้อมูลของ แผนปฏิบัติข้ามหน่วยงาน ข้ามกระทรวง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความซ้ำซ้อนได้ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ สามารถ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งกลับให้กระทรวง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ บันทึก(ส่ง) ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และรายงานผล ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

9 ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง :
การออกแบบและติดตั้งระบบ ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง : ทีมงานกลาง : เข้ารับการฝึกอบรมโดยการทดลองติดตั้งจริง รับชุดซอฟต์แวร์กลางเพื่อติดตั้งระบบ (Free Software) - ระบบปฏิบัติการลินุกส์ - ระบบจัดการฐานข้อมูล - โครงสร้างฐานข้อมูล - โปรแกรมเว็บเซอร์ฟเวอร์ - สคริปต์ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้า ติดตั้งบนเครื่อง PC/Server ของกระทรวงที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย public IP address ออกแบบฐานข้อมูลมาตรฐานของแต่ละกระทรวง พัฒนาและทดสอบระบบฯ จัดทำชุดซอฟต์แวร์กลางที่พร้อมติดตั้งให้ทุกกระทรวง รับคำปรึกษาและให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบ ติดต่อประสานงานกับทีมงานกลางในเรื่องการ Upgrade ซอฟต์แวร์กลาง เข้ารับการอบรมในระยะที่สอง ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

10 การเตรียมความพร้อมของกระทรวงในเรื่องฮาร์ดแวร์
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือเซิฟเวอร์ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้: หน่วยประมวลผลกลาง (x86 compatible) มีความเร็วไม่น้อยกว่า 800 MHz หน่วยความจำหลักมีความจุไม่น้อยกว่า MB ฮาร์ดดิสก์มีความจุไม่น้อยกว่า GB Ethernet Card 10/100 อย่างน้อย ชุด VGA Card ชุด Floppy Disk Drive ชุด CDROM Drive ชุด Keyboard ชุด จอภาพ เครื่อง Public IP Address พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

11 つづく (To be continued) (Tsuzuku)
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

12 ระบบบูรณาการ และ ติดตามความก้าวหน้า
ขั้นตอนการทำงานของ ระบบบูรณาการ และ ติดตามความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการ ICT ขั้นตอนที่ 1. - ใส่ชื่อผู้เข้าระบบ - ใส่รหัสผ่าน - เมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูล ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

13 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเลือกเมนูดังต่อไปนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 2. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเลือกเมนูดังต่อไปนี้ คือ - เพิ่มโครงการ - แสดงโครงการ ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

14 แสดงส่วนของหน้าจอการกรอกข้อมูล
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

15 หน้าจอการกรอกข้อมูล มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ
1. ส่วนของการกรอกข้อมูล 2. ส่วนของการแสดงโครงการ ซึ่งอยู่ทางด้านข้าง ขั้นตอนการกรอกข้อมูล - เลือกยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมกับโครงการ - กรอกข้อมูลในช่องว่าง ตามหัวข้อที่ได้แสดง - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ เลือกกดปุ่มตามต้องการดังนี้ - ปุ่มบันทึกข้อมูล หมายถึง การบันทึกข้อมูลโดย ไม่มีการส่งไปยังส่วนของการตรวจสอบข้อมูล - ปุ่มส่งข้อมูล หมายถึง การบันทึกข้อมูลโดย ได้ส่งข้อมูลไปยังส่วนของการตรวจสอบข้อมูล หมายเหตุ หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ข้อมูลสำคัญ ที่ต้องกรอก ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

16 แสดงส่วนของหน้าจอการแสดงผลข้อมูลโครงการของหน่วยงาน / กรม
โดยเลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ (7.2.2) ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

17 แสดงส่วนของหน้าจอการแก้ไขข้อมูล มีการทำงานเหมือนกับการกรอกข้อมูล
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

18 แสดงส่วนของหน้าจอการแก้ไขข้อมูล มีการทำงานเหมือนกับการกรอกข้อมูล (ต่อ)
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

19 แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของแต่ละ
กระทรวง ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

20 แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของแต่ละ
กระทรวง (ขยายเพื่อดูหน่วยงานในกระทรวง) ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

21 แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของกระทรวง
โดยเรียงตามยุทธศาสตร์ (และกรม) ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

22 แสดงส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลโครงการทั้งหมดของกระทรวง
โดยเรียงตามกรม (และ ยุทธศาสตร์) ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

23 แสดงส่วนของ หน้าจอแสดงผล ข้อมูลโครงการ ที่ได้เลือก
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒

24 ขอบคุณครับ Chumphol@nectec.or.th
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT, ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒


ดาวน์โหลด ppt ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google