งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ปรับความสว่าง หน้าจอ หน้าที่ เสริม ช่วยอธิบาย หน้าที่ต่างๆ หน้าจอแบบ สัมผัส กลับไป หน้าจอหลัก สะถานะการทำงาน ของระบบ สวิทซ์อุปกรณ์ ( เสริม ) 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ปรับความสว่าง หน้าจอ หน้าที่ เสริม ช่วยอธิบาย หน้าที่ต่างๆ หน้าจอแบบ สัมผัส กลับไป หน้าจอหลัก สะถานะการทำงาน ของระบบ สวิทซ์อุปกรณ์ ( เสริม ) 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 ปรับความสว่าง หน้าจอ หน้าที่ เสริม ช่วยอธิบาย หน้าที่ต่างๆ หน้าจอแบบ สัมผัส กลับไป หน้าจอหลัก สะถานะการทำงาน ของระบบ สวิทซ์อุปกรณ์ ( เสริม ) 3

4 ตัวเลขตั้ง จำนวน ตั้ง รหัสผ่า น ลบตัวเลขตั้ง จำนวน ปุ่มถ่าย เอกสาร หยุดการ ถ่าย ดูมิเตอร์ ปิด หน้าจอ 4

5 หน้าจอ หลัก ถ้ามีการล็อก รหัสผ่านไว้ให้ใส่ รหัสเสียก่อนค่อยกด ปุ่ม ID 5

6 การวางเอกสารถ้า ใช้ RDF ให้วางหงายหน้าขึ้น การวางเอกสารถ้า ใช้ RDF ให้วางหงายหน้าขึ้น การวางเอกสารบน กระจกให้วางคว้ำ หน้าเอกสารลง วางให้ชิดขอบด้าน บนสุด การวางเอกสารบน กระจกให้วางคว้ำ หน้าเอกสารลง วางให้ชิดขอบด้าน บนสุด 6

7 7 การตั้งจำนวนถ่ายถ้ากดผิดให้กดปุ่มตัว C เพื่อ ลบตัวเลขออก

8 8 ทุกอย่างเรียบร้อยกดปุ่ม ถ่ายได้เลย

9 9 งานแทรก เลือกถาด กระดาษ การถ่ายสอง หน้า การใช้งานเสริม พิเศษอื่นๆ การใช้งานเสริม พิเศษอื่นๆ การย่อ ขยาย ชั้นเรียง สำเนา

10 10 การเลือกขนาดกระดาษ เลือกใช้ตาม ขนาดของต้นฉบับที่ใช้ถ่าย เอกสาร Stack Bypass Tray สำหรับบายพาสถ้า กระดาษไม่ได้ขนาด ให้ใส่ค่าแกน X-Y

11 11 การย่อขยายเลือกขนาด อัตราส่วน เปอร์เซ็นการย่อขยายที่ ต้องการ แล้วกด Done การย่อขยายเลือกขนาด อัตราส่วน เปอร์เซ็นการย่อขยายที่ ต้องการ แล้วกด Done

12 12 การเลือกใช้แม็กเย็บ กระดาษให้ทำตาม ขั้นตอน

13 13 เลือกการถ่ายตาม ต้องการ และทำตามขั้นตอน

14 14 การรวม เอกสาร หลายหน้า ไว้ในหน้า เดียวกัน การทำ เอกสาร เป็นรูปเล่ม แบบ หนังสือ การถ่ายหนังสือสองหน้า ออกสองแผ่น การย้ายตำแหน่ง รูปภาพ

15 15 การถ่ายหนังสือสองหน้า ออกมาสองแผ่น

16 16

17 17

18 18

19 19 การถ่ายเอกสารที่มีขนาด แตกต่างกัน การถ่ายเอกสารแบบเว้น ขอบกระดาษ เป็นการแทรก กระดาษเปล่าหรือ เอกสารอื่นๆ การสร้างงาน เอกสาร

20 20 เป็นการแทรกกระดาษเปล่า หรือเอกสารอื่นๆ

21 21 การถ่ายเอกสารแบบเว้น ขอบกระดาษเพื่อเย็บ เล่มหรือทำปกเอกสาร การถ่ายเอกสารแบบเว้น ขอบกระดาษเพื่อเย็บ เล่มหรือทำปกเอกสาร

22 22 การถ่ายเอกสารที่มาจากต้นฉบับที่มี ขนาดแตกต่างกัน

23 23 การถ่าย เอกสารที่มา จากหลาย แหล่งแล้ว นำมารวมกัน ไว้ที่เดียวกัน

24 24 การถ่ายเอกสาร แบบลบ ขอบด้านข้างและ ตรงกลาง สำหรับหนังสือ การถ่ายเอกสาร แบบลบ ขอบด้านข้างและ ตรงกลาง สำหรับหนังสือ

25 25 การถ่ายเอกสารแบบลบ ขอบเอกสาร หรือเงาด้านในของ หนังสือ การถ่ายเอกสารแบบลบ ขอบเอกสาร หรือเงาด้านในของ หนังสือ

26 26 การบันทึกค่าที่ใช้ในการถ่าย เอกสารเป็นประจำ การเพิ่มตัวเลขหน้า ให้เอกสาร การเพิ่มความหมาย ให้กับ เอกสาร การเพิ่มความหมาย ให้กับ เอกสาร

27 27

28 28

29 29 การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารเป็นประจำต้องบัน ทักค่าที่ใช้เป็นประจำไว้ นำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องมาคิดว่าครั้งที่แล้ว ถ่ายย่อขยายไว้ที่เท่าไร การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารเป็นประจำต้องบัน ทักค่าที่ใช้เป็นประจำไว้ นำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องมาคิดว่าครั้งที่แล้ว ถ่ายย่อขยายไว้ที่เท่าไร

30 1. การถ่ายเอกสารขาวเป็นดำ ดำเป็นขาว 2. การถ่ายเอกสารซ้ำๆกัน หลายๆใบ ( นามบัตร ) 3. การถ่ายเอกสารที่มีแบบ เป็นมาตราฐาน 4. การเพิ่มเลขให้ หน้ากระดาษ 5. การบันทึกค่าที่ใช้ถ่ายเป็น ประจำ 6. เรียกการใช้งานก่อนหน้านี้ 7. การปรับความคมชัดของ ภาพ 8. การถ่ายเอกสารกลับ ตัวหนังสือ 9. การเพิ่มความหมายให้กับ เอกสาร

31 กดปุ่มสวิทซ์ Fax วางเอกสารบน RDF หรือ บนกระจก

32 ใส่เบอร์แฟกซ์ของ ลูกค้า กดปุ่มถ่ายเอกสาร เพื่อส่งแฟกซ์

33


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ปรับความสว่าง หน้าจอ หน้าที่ เสริม ช่วยอธิบาย หน้าที่ต่างๆ หน้าจอแบบ สัมผัส กลับไป หน้าจอหลัก สะถานะการทำงาน ของระบบ สวิทซ์อุปกรณ์ ( เสริม ) 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google