งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT
โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 IT 2010 ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์
การก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามองค์ประกอบหลัก การลงทุนในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่ทันต่อโลก การลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่อง

3 ยุทธศาสตร์และแผนงาน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙
๔. ยกระดับพื้นฐานสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต ๗. ICT กับการบริหารงานภาครัฐ กับการ ๑. พัฒนาอุตสาหกรรม ICT ๓. การปฏิรูป R&D ๖. ICT เพื่อ SMEs ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทย ๕. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

4 มติคณะรัฐมนตรี (๓ ธันวาคม ๒๕๔๕)
มอบหมายให้ปลัดกระทรวง หรือ CIO ทุกกระทรวงไปบูรณาการแผนปฏิบัติระดับกระทรวง และจัดส่งให้สำนักงานเลขานุการฯ ภายใน ๑๕ มค. ๒๕๔๖ ให้กระทรวงพิจารณาตั้งหน่วยงาน/ทีมงานทำหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนภารกิจ CIO ของกระทรวง รวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแล และบูรณาการงานด้าน ICT ทั้งหมดของกระทรวง ให้สำนักงานเลขานุการฯ บูรณาการแผนปฏิบัติที่ได้จากกระทรวงเป็นแผนบูรณาการระดับชาติ และจัดทำต้นแบบการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติในรูปแบบ Web Based Application

5 จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง
๖ กันยายน กทสช.ให้ความเห็นชอบในร่างแผนแม่บทของประเทศ ๒๕ กันยายน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแม่บทของประเทศ กันยายน ๔๕ ๔ ตุลาคม แจ้งเวียนมติ ครม. และสั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ จัดทำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน และให้สำนักงานเลขานุการ กทสช.จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเสนอ ครม.ภายใน ๖๐ วัน ๒๘ ตุลาคม รมว.ทก.เรียกประชุม CEO Roundtable เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการทำแผนปฏิบัติ/แผนแม่บทของหน่วยงาน ตุลาคม ๔๕ ๘ พฤศจิกายน หน่วยงานส่งรายการแผนปฏิบัติให้แก่สำนักงานเลขานุการ กทสช.เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ ๒๕ พฤศจิกายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานผลการบูรณาการแผนปฏิบัติ พฤศจิกายน ๔๕ ๓ ธันวาคม นำแผนปฏิบัติฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ธันวาคม ๔๕

6 จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง (ต่อ)
๘ และ๑๐ มกราคม ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการ และติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๑) มกราคม ๔๖ กุมภาพันธ์ ๔๖ ๑ และ ๘ กุมภาพันธ์ ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๒) สำนักงานเลขานุการฯ นำเสนอรายงานแผนปฏิบัติระดับ ประเทศ ในรูปแบบ web-based application ๒๘ กุมภาพันธ์ นำแผนปฏิบัติICT ฉบับบูรณาการ และระบบฯรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

7 ประโยชน์ความจำเป็นของระบบ บูรณาการตามแผนปฏิบัติ ICT
ความถูกต้อง รวดเร็ว เนื่องจากหน่วยงานสามารถพิจารณาแผนปฏิบัติและแก้ไขได้เอง และมีการบูรณาการระดับกระทรวง มีระบบการรายงานการทำงานของแต่ละโครงการ ทำให้ง่ายต่อการติดตาม สามารถเป็นเครื่องมือในการประสานงานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีการจัดทำแผนงานโครงการลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นเครื่องมือในการผลักดันแผนงาน โครงการ ที่ยังไม่มีหน่วยงานดำเนินการ/มีหน่วยงานดำเนินการน้อย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการวางแผนด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากสามารถมองเห็นแผนปฏิบัติ ICT ในภาพรวม

8 ภาพรวมของการไหลเวียนของข้อมูล
ติดตั้งระบบ เป็นหน้าที่ของ สป. แต่ละกระทรวง สป. แต่งตั้งผู้ประสานงานฯ ของหน่วยงานในสังกัด และสร้าง user name เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ มีการฝึกอบรมให้ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง ติดตั้งระบบ กรม นำข้อมูลเข้าระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ หน่วยงานอื่นๆ นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

9 ภาพรวมของ การทำงานของระบบ

10 แผนผังเว็บไซต์ Login เข้าสู่ระบบ แสดงข้อมูลรายกระทรวง
หน้าหลัก เพิ่มโครงการ แสดงโครงการของหน่วยงาน แสดง/แก้ไข รายละเอียดโครงการของหน่วยงาน แสดงข้อมูลรายกระทรวง แสดงข้อมูลรายกระทรวงเรียงตามยุทธศาสตร์ แสดงรายละเอียดโครงการ แสดงข้อมูลรายกระทรวงเรียงตามหน่วยงาน / กรม แสดงข้อมูลรายหน่วยงาน / กรม แสดงข้อมูลรายยุทธศาสตร์ แสดงข้อมูลรายยุทธศาสตร์เรียงตามกระทรวง และ หน่วยงาน / กรม

11 ภาพรวมของการทำงานของระบบ
การกรอกข้อมูล

12 ภาพรวมของการทำงานของระบบ
การแสดงผลข้อมูล (รายกระทรวง)

13 ภาพรวมของการทำงานของระบบ
การแสดงผลข้อมูล (รายยุทธศาสตร์)

14 การใช้งานระบบบูรณาการ และการติดตามแผนปฏิบัติ ICT

15 การกรอกข้อมูล การ login (username & password)
กรม* กระทรวง** เลขานุการกลาง ครม ทั่วไป Create Records Edit Records Delete Records Add Comments View : General View : Comments View : Budget * การแก้ไข ทำได้เฉพาะข้อมูลภายในกรมเท่านั้น ** การแก้ไข ทำได้เฉพาะข้อมูลภายในกระทรวงเท่านั้น

16 การกรอกข้อมูล การ login ขั้นตอนที่ 1. - ใส่ชื่อผู้เข้าระบบ
- ใส่รหัสผ่าน - เมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

17 การกรอกข้อมูล หน้าแรกหลังจาก login

18 การกรอกข้อมูล เพิ่มโครงการใหม่ ขั้นตอนที่ 2.
- กด Add Projects ที่เมนูด้านบนซ้าย - กรอกรายละเอียดแผนปฏิบัติรายหน่วยงาน

19 การกรอกข้อมูล เพิ่มโครงการใหม่ -ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
- ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับ โครงการของหน่วยงาน - ชื่อโครงการ - สาระสำคัญของโครงการ

20 การกรอกข้อมูล การบันทึก/ส่งข้อมูล ขั้นตอนที่ 3.
- กดบันทึก ในกรณ๊ที่ข้อมูลยังอยู่ระหว่างแก้ไข - กดส่งข้อมูล เมื่อข้อมูลได้รับการแก้ไขตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

21 การกรอกข้อมูล สถานะของข้อมูล

22 การกรอกข้อมูล สถานะของข้อมูล

23 การแสดงผลของข้อมูล ข้อมูลรายกระทรวง

24 การแสดงผลของข้อมูล ข้อมูลรายยุทธศาสตร์

25 การแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลเรียงตามหน่วยงาน/กรม

26 การแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลเรียงตามหน่วยงาน/กรม (ตามยุทธศาสตร์)

27 การแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน/กรม

28 การแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลโครงการใดๆ ของหน่วยงาน/กรม

29 การตั้งข้อสังเกตข้อ/ข้อเสนอแนะ (1)

30 การตั้งข้อสังเกตข้อ/ข้อเสนอแนะ (2)

31 การตั้งข้อสังเกตข้อ/ข้อเสนอแนะ (3)

32 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

33 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
8,10 มกราคม 2546 : อบรมรอบที่ 1 11 มกราคม : ระบบ web based application เปิดดำเนินการ 31 มกราคม : การบรูณาการ/การกรอกข้อมูล ลงใน web based application รอบแรกแล้วเสร็จ 1,8 กุมภาพันธ์ 2546 : อบรมรอบที่ 2 14 กุมภาพันธ์ : ปิดการกรอกข้อมูลความคืบหน้า ของโครงการ 25 กุมภาพันธ์ : รายงานความคืบหน้าต่อครม.

34 http://see. nectec. or. th/actionPlan/ masterplan-nitc@nectec. or


ดาวน์โหลด ppt ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google