งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 2 IT 2010 •ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์ •การก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามองค์ประกอบหลัก –การลงทุนในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ –การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่ทันต่อโลก –การลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่อง http://www.nitc.go.th/it2010

3 3 ยุทธศาสตร์และแผนงาน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ กับการ ๗. ICT กับ การ บริหารงาน ภาครัฐ ๓. การปฏิรูป R&D ๒. ยกระดับ คุณภาพชีวิต และ สังคมไทย ๖. ICT เพื่อ SMEs ๑. พัฒนา อุตสาหกรรม ICT ๕. การพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบกา ร ๔. ยกระดับ พื้นฐาน สังคมไทยเพื่อ การแข่งขันใน อนาคต http://www.nitc.go.th/masterplan

4 4 มติคณะรัฐมนตรี (๓ ธันวาคม ๒๕๔๕) •มอบหมายให้ปลัดกระทรวง หรือ CIO ทุกกระทรวงไป บูรณาการแผนปฏิบัติระดับกระทรวง และจัดส่งให้สำนักงาน เลขานุการฯ ภายใน ๑๕ มค. ๒๕๔๖ •ให้กระทรวงพิจารณาตั้งหน่วยงาน/ทีมงานทำหน้าที่ รับผิดชอบงานในส่วนภารกิจ CIO ของกระทรวง รวมถึงทำ หน้าที่กำกับดูแล และบูรณาการงานด้าน ICT ทั้งหมดของ กระทรวง •ให้สำนักงานเลขานุการฯ บูรณาการแผนปฏิบัติที่ได้จาก กระทรวงเป็นแผนบูรณาการระดับชาติ และจัดทำต้นแบบ การติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติในรูปแบบ Web Based Application

5 5 จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง กันยายน ๔๕ ตุลาคม ๔๕ พฤศจิกายน ๔๕ ธันวาคม ๔๕ ๖ กันยายน กทสช.ให้ความเห็นชอบในร่างแผนแม่บทของประเทศ ๒๕ กันยายน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแม่บทของประเทศ ๔ ตุลาคม แจ้งเวียนมติ ครม. และสั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ จัดทำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน และให้ สำนักงานเลขานุการ กทสช.จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน เสนอ ครม.ภายใน ๖๐ วัน ๒๘ ตุลาคม รมว.ทก.เรียกประชุม CEO Roundtable เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการทำแผนปฏิบัติ/แผนแม่บท ของหน่วยงาน ๘ พฤศจิกายน หน่วยงานส่งรายการแผนปฏิบัติให้แก่ สำนักงานเลขานุการ กทสช.เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ ๒๕ พฤศจิกายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานผล การบูรณาการแผนปฏิบัติ ๓ ธันวาคม นำแผนปฏิบัติฯ เข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี

6 6 จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง (ต่อ) มกราคม ๔๖ กุมภาพันธ์ ๔๖ - ๘ และ๑๐ มกราคม ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบ บูรณาการ และติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๑) - ๑ และ ๘ กุมภาพันธ์ ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๒) สำนักงานเลขานุการฯ นำเสนอรายงานแผนปฏิบัติระดับ ประเทศ ในรูปแบบ web-based application ๒๘ กุมภาพันธ์ นำแผนปฏิบัติ ICT ฉบับบูรณาการ และระบบฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรี

7 7 ประโยชน์ความจำเป็นของระบบ บูรณาการตามแผนปฏิบัติ ICT •ความถูกต้อง รวดเร็ว เนื่องจากหน่วยงานสามารถพิจารณา แผนปฏิบัติและแก้ไขได้เอง และมีการบูรณาการระดับ กระทรวง •มีระบบการรายงานการทำงานของแต่ละโครงการ ทำให้ง่าย ต่อการติดตาม •สามารถเป็นเครื่องมือในการประสานงานการทำงานระหว่าง หน่วยงานที่มีการจัดทำแผนงานโครงการลักษณะใกล้เคียง กัน •เป็นเครื่องมือในการผลักดันแผนงาน โครงการ ที่ยังไม่มี หน่วยงานดำเนินการ/มีหน่วยงานดำเนินการน้อย ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร •เป็นเครื่องมือในการวางแผนด้านนโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก สามารถมองเห็นแผนปฏิบัติ ICT ในภาพรวม

8 8 กรม นำ ข้อมูลเข้า ระบบ กระทรวง บูรณาการข้อมูล NITC บูรณาการ ข้อมูลของประเทศ นำเสนอ รายงาน ความก้าวหน้ าของ แผนปฏิบัติ ภาพรวมของการไหลเวียนของข้อมูล ติดตั้งระบบ • เป็นหน้าที่ของ สป. แต่ละกระทรวง • สป. แต่งตั้งผู้ประสานงานฯ ของหน่วยงานใน สังกัด และสร้าง user name เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ • มีการฝึกอบรมให้ผู้ประสานงานฯ ระดับกระทรวง หน่วยงานอื่นๆ นำข้อมูลเข้าสู่ ระบบ

9 9 ภาพรวมของ การทำงานของระบบ

10 Login เข้าสู่ระบบ หน้าหลัก เพิ่มโครงการ แสดงโครงการของหน่วยงาน แสดง/แก้ไข รายละเอียดโครงการของหน่วยงาน แสดงข้อมูลรายกระทรวง แสดงข้อมูลรายกระทรวงเรียงตามยุทธศาสตร์ แสดงรายละเอียดโครงการ แสดงข้อมูลรายกระทรวงเรียงตามหน่วยงาน / กรม แสดงรายละเอียดโครงการ แสดงข้อมูลรายหน่วยงาน / กรม แสดงรายละเอียดโครงการ แสดงข้อมูลรายยุทธศาสตร์ แสดงข้อมูลรายยุทธศาสตร์เรียงตามกระทรวง และ หน่วยงาน / กรม แสดงรายละเอียดโครงการ แผนผังเว็บไซต์

11 11 ภาพรวมของการทำงานของระบบ •การกรอกข้อมูล http://see.nectec.or.th/actionPlan/login.html

12 12 ภาพรวมของการทำงานของระบบ •การแสดงผลข้อมูล (รายกระทรวง)

13 13 ภาพรวมของการทำงานของระบบ •การแสดงผลข้อมูล (รายยุทธศาสตร์)

14 14 การใช้งานระบบบูรณาการ และการติดตามแผนปฏิบัติ ICT

15 15 การกรอกข้อมูล •การ login (username & password) Create Records Edit Records Delete Records Add Comments View : General View : Comments View : Budget กรม* กระทรวง** เลขานุการกลาง ครม. ทั่วไป * การแก้ไข ทำได้เฉพาะข้อมูลภายในกรมเท่านั้น ** การแก้ไข ทำได้เฉพาะข้อมูลภายในกระทรวงเท่านั้น

16 16 การกรอกข้อมูล •การ login ขั้นตอนที่ 1. - ใส่ชื่อผู้เข้าระบบ - ใส่รหัสผ่าน - เมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

17 17 การกรอกข้อมูล •หน้าแรกหลังจาก login

18 18 การกรอกข้อมูล •เพิ่มโครงการใหม่ ขั้นตอนที่ 2. - กด Add Projects ที่เมนูด้านบนซ้าย - กรอกรายละเอียดแผนปฏิบัติรายหน่วยงาน

19 19 การกรอกข้อมูล •เพิ่มโครงการใหม่ -ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก - ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับ โครงการของหน่วยงาน - ชื่อโครงการ - สาระสำคัญของโครงการ

20 20 การกรอกข้อมูล •การบันทึก/ส่งข้อมูล ขั้นตอนที่ 3. - กดบันทึก ในกรณ๊ที่ข้อมูลยังอยู่ระหว่างแก้ไข - กดส่งข้อมูล เมื่อข้อมูลได้รับการแก้ไขตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

21 21 การกรอกข้อมูล •สถานะของข้อมูล

22 22 การกรอกข้อมูล •สถานะของข้อมูล

23 23 การแสดงผลของข้อมูล •ข้อมูลรายกระทรวง

24 24 การแสดงผลของข้อมูล •ข้อมูลรายยุทธศาสตร์

25 25 การแสดงผลข้อมูล •การแสดงข้อมูลเรียงตามหน่วยงาน/กรม

26 26 การแสดงผลข้อมูล •การแสดงข้อมูลเรียงตามหน่วยงาน/กรม (ตามยุทธศาสตร์)

27 27 การแสดงผลข้อมูล •การแสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน/กรม

28 28 การแสดงผลข้อมูล •การแสดงข้อมูลโครงการใดๆ ของหน่วยงาน/กรม

29 29 การตั้งข้อสังเกตข้อ/ข้อเสนอแนะ (1)

30 30 การตั้งข้อสังเกตข้อ/ข้อเสนอแนะ (2)

31 31 การตั้งข้อสังเกตข้อ/ข้อเสนอแนะ (3)

32 32 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

33 33 •8,10 มกราคม 2546 : อบรมรอบที่ 1 •11 มกราคม 2546 : ระบบ web based application เปิดดำเนินการ •31 มกราคม 2546 : การบรูณาการ/การกรอกข้อมูล ลงใน web based application รอบแรกแล้วเสร็จ •1,8 กุมภาพันธ์ 2546 : อบรมรอบที่ 2 •14 กุมภาพันธ์ 2546 : ปิดการกรอกข้อมูลความคืบหน้า ของโครงการ •25 กุมภาพันธ์ 2546 : รายงานความคืบหน้าต่อครม. กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

34 http://see.nectec.or.th/actionPlan/ masterplan-nitc@nectec.or.th chumphol@nectec.or.th


ดาวน์โหลด ppt ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google