งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ e-learning สำหรับผู้พิการทางสายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ e-learning สำหรับผู้พิการทางสายตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ e-learning สำหรับผู้พิการทางสายตา

2 ข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบ e-learning สำหรับผู้ พิการทางสายตา
นิสิต นาย วงศ์บวร ปิยวีรวงศ์ รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน นายประจักษ์ จิต เงินมะดัน ระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา ปีการศึกษา

3 สารบัญ 1.ที่มาของปัญหา 2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3.แนวทางพัฒนาโครงการ
4.ขอบเขตของโครงงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 8. อ้างอิง

4 ที่มาของปัญหา บุคคลที่มีปัญหาทางสายตามักเกิดปัญหาในการศึกษา เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยียังไม่สามารถเข้าถึงผู้พิการทางสายตาได้ จึงจำเป็นต้องมีการ พัฒนาระบบ e-learning เพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการ ทางสายตาสามารถมีการศึกษาเหมือนบุคคลทั่วไป และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่บุคคลเหล่านี้

5 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อที่ผู้พิการทางสายตาสามารถศึกษา การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ เสมือนบุคคล ทั่วไป เพื่อเป็นโครงงานต้นแบบสำหรับโครงงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ทฤษฎีการใช้งาน voice xml และการออกแบบ interface แบบใช้ voice ทางการออกแบบ หน้าจอให้สวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการทางสายตาโครงการ อื่นๆ

6 แนวทางพัฒนาโครงการ ระบบ e-learning เพื่อผู้พิการ จะพัฒนา ภายใต้การใช้งาน2ทฤษฎี คือ การออกแบบใช้ voice เป็น interface แทนการ ออกแบบหน้าจอ เนื่องจากผู้พิการทางสายตาไม่ สามารถมองเห็นภาพบนมอนิเตอร์ได้ จึงจำเป็นต้อง ใช้เสียง เป็นตัวกลางสารสื่อกับผู้ใช้งานแทน การใช้ voice xml เพื่อเป็นตัวติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้งาน และระบบ เนื่องจาก ผู้ พิการทางสายตาไม่สามารถมองมอนิเตอร์ และทำ การคลิกเมาส์เข้าหัวข้อตามที่ตนเองต้องการได้ จึง ต้องใช้ voice xml มาเป็นตัวรับเสียงผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงว่าผู้ใช้งานต้องการเข้าไปใช้งานยัง ส่วนที่ต้องการได้ ตัวอย่างการใช้ voice เพื่อ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน เช่น siri และ google now เป็นต้น โดยทั้ง 2 ระบบนี้เป็นการ รับเสียงจากผู้ใช้งาน และจะทำตามเสียง เช่น google now

7 แนวทางพัฒนาโครงการ(ต่อ)
wake me up at 6 p.m. เป็นการตั้งนาฬิกาปลุก what time is it in London เป็นการถามเวลาเมือง London ณ ขณะนั้น 100 dollars in thai baht เป็นการแปลงหน่วยเงิน สามารถเป็นเป็นสกุลเงินใดก็ได้ เป็นต้น

8 ขอบเขตของโครงงาน ขอบเขตการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อผู้ พิการทางสายตา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบ interface โดยใช้ voice จะเป็น การบันทึกเสียงตามคำสั่งต่างๆ โดยกำหนด ใช้ได้ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้ voice xml เป็นการที่ผู้ใช้งานพูดคำสั่ง หรือความต้องการของตัวผู้ใช้งาน แล้วระบบสา มารทำให้ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นจริงได้ เพื่อความสะดวกสบาย และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งาน ต้องการสูงสุดในการใช้ระบบ e-learning เพื่อผู้ พิการทางสายตา

9 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ
เพื่อการเข้าถึงเทคโนโยลีใหม่ๆสำหรับผู้พิการ ทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ได้มีโอกาสทาง การศึกษาเหมือนบุคคลทั่วไป เป็นต้นแบบของการพัฒนาการออกแบบ interface กับผู้พิการทางสายตา เป็นต้นแบบการใช้งานแก่บุคคลที่สนใจ พัฒนาเรื่อง voice และ voice xml

10 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
ด้านฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ไมโคโฟน ลำโพง ด้านซอฟต์แวร์ โปรแกรมที่ใช้เขียน java โปรแกรม Vocie xml

11 เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
ขั้นตอนดำเนินงาน เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1.การออกแบบระบบ 2.การเขียนโปรแกรม 3.การลงเสียงโดยใช้ voice 4.ทดลองใช้งาน 5.เขียนรายงาน พร้อมนำเสนอ

12 อ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/VoiceXML
ค้นหาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม แหล่งที่มา ค้นหาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 แหล่งที่มา &url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all .jsp%3Farnumber%3D

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบ e-learning สำหรับผู้พิการทางสายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google