งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ E - LEARNING สำหรับผู้พิการทางสายตา. ข้อมูลผู้จัดทำข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบ e-learning สำหรับผู้ พิการทางสายตา  นิสิต นาย วงศ์บวร ปิยวีรวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ E - LEARNING สำหรับผู้พิการทางสายตา. ข้อมูลผู้จัดทำข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบ e-learning สำหรับผู้ พิการทางสายตา  นิสิต นาย วงศ์บวร ปิยวีรวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ E - LEARNING สำหรับผู้พิการทางสายตา

2 ข้อมูลผู้จัดทำข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบ e-learning สำหรับผู้ พิการทางสายตา  นิสิต นาย วงศ์บวร ปิยวีรวงศ์  รหัสประจำตัว 54160382  อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน  กรรมการพิจารณาโครงงาน นายประจักษ์ จิต เงินมะดัน  ระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา  ปีการศึกษา 2556 2

3 สารบัญสารบัญ 1. ที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. แนวทางพัฒนาโครงการ 4. ขอบเขตของโครงงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 8. อ้างอิง 3

4 ที่มาของปัญหาที่มาของปัญหา บุคคลที่มีปัญหาทางสายตามักเกิดปัญหาใน การศึกษา เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยียังไม่ สามารถเข้าถึงผู้พิการทางสายตาได้ จึง จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการทาง สายตาสามารถมีการศึกษาเหมือนบุคคล ทั่วไป และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคล เหล่านี้ 4

5 วัตถุประสงค์ของโครงงานวัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อที่ผู้พิการทางสายตาสามารถศึกษา การเรียนรู้ใน รูปแบบใหม่ๆ เสมือนบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นโครงงานต้นแบบสำหรับโครงงานอื่นๆ ที่ ต้องใช้ทฤษฎีการใช้งาน voice xml และการ ออกแบบ interface แบบใช้ voice ทางการ ออกแบบหน้าจอให้สวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้พิการทางสายตาโครงการอื่นๆ

6 แนวทางพัฒนาโครงการแนวทางพัฒนาโครงการ ระบบ e-learning เพื่อผู้พิการ จะพัฒนาภายใต้ การใช้งาน 2 ทฤษฎี คือ การออกแบบใช้ voice เป็น interface แทนการ ออกแบบหน้าจอ เนื่องจากผู้พิการทางสายตาไม่ สามารถมองเห็นภาพบนมอนิเตอร์ได้ จึงจำเป็นต้อง ใช้เสียง เป็นตัวกลางสารสื่อกับผู้ใช้งานแทน การใช้ voice xml เพื่อเป็นตัวติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้งาน และระบบ เนื่องจาก ผู้พิการทาง สายตาไม่สามารถมองมอนิเตอร์ และทำการคลิก เมาส์เข้าหัวข้อตามที่ตนเองต้องการได้ จึงต้องใช้ voice xml มาเป็นตัวรับเสียงผู้ใช้งานเพื่อให้ทราบ ถึงว่าผู้ใช้งานต้องการเข้าไปใช้งานยังส่วนที่ต้องการ ได้ ตัวอย่างการใช้ voice เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้งาน เช่น siri และ google now เป็นต้น โดยทั้ง 2 ระบบนี้เป็นการรับเสียงจากผู้ใช้งาน และจะทำตาม เสียง เช่น google now 6

7 แนวทางพัฒนาโครงการ ( ต่อ ) wake me up at 6 p.m. เป็นการตั้งนาฬิกาปลุก what time is it in London เป็นการถามเวลาเมือง London ณ ขณะนั้น 100 dollars in thai baht เป็นการแปลงหน่วยเงิน สามารถเป็นเป็นสกุลเงินใดก็ได้ เป็นต้น 7

8 ขอบเขตของโครงงานขอบเขตของโครงงาน ขอบเขตการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อผู้ พิการทางสายตา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบ interface โดยใช้ voice จะเป็นการ บันทึกเสียงตามคำสั่งต่างๆ โดยกำหนดใช้ได้ ทั้ง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้ voice xml เป็นการที่ผู้ใช้งานพูดคำสั่ง หรือความต้องการของตัวผู้ใช้งาน แล้วระบบสา มารทำให้ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นจริงได้ เพื่อความสะดวกสบาย และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งาน ต้องการสูงสุดในการใช้ระบบ e-learning เพื่อผู้ พิการทางสายตา 8

9 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ เพื่อการเข้าถึงเทคโนโยลีใหม่ๆสำหรับผู้พิการ ทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ได้มีโอกาสทาง การศึกษาเหมือนบุคคลทั่วไป เป็นต้นแบบของการพัฒนาการออกแบบ interface กับผู้พิการทางสายตา เป็นต้นแบบการใช้งานแก่บุคคลที่สนใจ พัฒนาเรื่อง voice และ voice xml 9

10 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงานทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ด้านฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ไมโคโฟน ลำโพง ด้านซอฟต์แวร์ โปรแกรมที่ใช้เขียน java โปรแกรม Vocie xml 10

11 เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ขั้นตอนดำเนินงานเดือน พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. 1. การออกแบบระบบ 2. การเขียนโปรแกรม 3. การลงเสียงโดยใช้ voice 4. ทดลองใช้งาน 5. เขียนรายงาน พร้อมนำเสนอ 11

12 อ้างอิง ค้นหาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/VoiceXML ค้นหาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 แหล่งที่มา http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4062228 &url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4062228 12

13 ขอบคุณครับขอบคุณครับ 13


ดาวน์โหลด ppt ระบบ E - LEARNING สำหรับผู้พิการทางสายตา. ข้อมูลผู้จัดทำข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบ e-learning สำหรับผู้ พิการทางสายตา  นิสิต นาย วงศ์บวร ปิยวีรวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google