งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Mail (E-mail) โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( พฤศจิกายน 2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Mail (E-mail) โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( พฤศจิกายน 2548)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Mail ( ) โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( พฤศจิกายน 2548)

2 เป็นการรับส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่แพร่หลายบนระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่ใช้รับส่ง จะรับ ส่งผ่านเครื่องที่ให้บริการรับส่งเมลล์ ซึ่งเรียกว่า “ Mail Server ”

3 ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ เป็นการติดต่อสื่อสาร แบบ Asynchronous ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไป ยัง Server ข้อมูลในจดหมายจะถูกเก็บไว้ จนกระทั่งถูกเรียกใช้ ข้อมูลในจดหมายอาจจะใช้ เวลาเล็กน้อยก่อนที่จะถูกส่งถึง

4 รู้จักกับ Address จะถูกส่งไปยัง address ที่กำหนด รูปแบบทั่วไปของ address ตัวอย่างเช่น ในบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปแบบ ain_name เช่น

5 ข้อดีของ เป็นการติดต่อสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ สามารถกระจายข้อมูลใน จดหมายไปยังผู้อ่านหลายๆ คน ได้ ข้อมูลในจดหมายอาจจะถูกส่ง ต่อไปยังผู้อื่นอีกได้ง่าย สามารถส่งข้อมูลในจดหมายได้ รวดเร็วมาก แม้ว่าจะอยู่ไกล ออกไป สามารถแนบ files ไปกับข้อมูล ในจดหมายได้ ไม่ต้องติดแสตมป์ ใส่ซองหรือ ไปที่ทำการไปรษณีย์

6 ข้อเสียของ มีจดหมายที่ต้องรับส่งมาก ขึ้น ได้รับจดหมายที่ไม่พึง ประสงค์มากขึ้น Junk mail หมายถึง ที่ไร้สาระ

7 คุณลักษณะของ E- mail พื้นฐาน เรียบเรียงข้อมูลในจดหมาย (Compose) ตอบข้อมูลในจดหมาย (Reply) ส่งต่อข้อมูลในจดหมาย (Forward) แนบแฟ้มข้อมูลไปกับ จดหมาย (Attachment) สมุดบันทึกที่อยู่ (Address book) รายการของกลุ่มรายชื่อ (Mailing list)

8 โปรแกรมรับส่ง ระบบปฏิบัติการ unix mail, mailx และ pine ระบบปฏิบัติการ windows Eudora, Microsoft Exchange, Microsoft Internet Mail และ Microsoft Outlook

9 ประเภทของการใช้ บริการรับส่ง ใช้บริการจากเครื่องที่ตนเอง เป็นสมาชิก ใช้บริการจากโปรแกรม ประเภท POP/IMAP-based ใช้บริการจาก Web-based ใช้บริการจาก Free ใช้บริการจากผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP)

10

11 Free

12 Free - คืออีเมล์ที่ผู้ให้บริการ mailbox ฟรี เว็บไซท์ที่ให้บริการ Free –www.yahoo.com –www.icqmail.com –www.thaimail.com –www.chaiyo.com –www.bangkokcity.com –www.narak.com

13 มารยาทในการใช้ อย่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ไป กับ อย่าส่งข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว หรือน่าเบื่อหน่าย ให้ระมัดระวังอย่าส่งข้อความที่แสดง อารมณ์มากเกินไป ให้ใช้อักษรทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ผสมกันไป ห้ามใช้ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ ลงชื่อท้ายข้อความในจดหมายทุก ครั้ง อ่านข้อมูลในจดหมายโดยละเอียด ก่อนส่ง

14 การใช้เครื่องหมายแสดง อารมณ์ :-) smile :) also a smile :-D laughing :-} grin :-] smirk :-( frown ;-) wink 8-) wide- eyed :-X close mouthed :-o Oh, no!

15 การใช้ Electronic Shorthand BTWby the way FYIfor your information IMHOin my humble (or honest) opinion WRTwith respect to ASAP as soon as possible

16 นโยบายเกี่ยวกับ องค์กรควรกำหนดนโยบาย ในการใช้ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย (Security) ให้เหมาะสมกับ สภาพของหน่วยงาน

17 การยืนยันความเป็น บุคคล จดหมายธรรมดา ใช้ลายเซ็นต์ หรือลายนิ้วมือ ลายเซ็นต์ เจ้าของลายเซ็นต์เท่านั้นที่ สามารถสร้างลายเซ็นต์ได้ มีวิธีการในการระบุเจ้าของ ลายเซ็นต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

18 ลายเซ็นต์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความในจดหมาย ใช้ Message Digest (MD) โดยส่ง ข้อความเข้าไปใน Hashing Function และได้ Output เป็น MD สร้างลายเซ็นต์ เข้ารหัส MD ด้วยกุญแจส่วนตัว (Private Key) ผู้ส่งมีหน้าที่รักษาความลับของ กุญแจส่วนตัวของตนเอง ส่ง MD ไปพร้อมกับลายเซ็นต์

19 ลายเซ็นต์ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจดหมายที่มีลายเซ็นต์ อิเล็กทรอนิกส์ แยกข้อมูลข่าวสาร ออกจาก ลายเซ็นต์ ใส่ข้อความเข้าไปใน Hashing Function เพื่อสร้าง MD ถอดรหัสด้วยกุญแจสาธารณะ (Public Key) ของผู้ส่ง เพื่อให้ ได้ MD หาก MD จากทั้ง 2 ส่วนมีค่า เท่ากัน แสดงว่าลายเซ็นต์ที่ ได้รับมาเป็นของผู้ส่งจริง

20 ทฤษฎี Mail User Agent Server Mail sender Mail Transfer Agent Mail Recipient SMTP POP IMAP Local Server Remote Server Mail Transfer Agent Protocol Flow Flow

21 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) กิจกรรม ก. ส่ง จาก Client ของผู้ส่ง ไปยัง E- mail Server ของผู้ส่ง ข. ส่ง ระหว่าง Servers ต่างๆ ใช้ TCP-Port 25 ในการทำงาน กำหนดรายละเอียดของ มาตรฐานไว้ที่ RFC 821

22 Mail Message Format องค์ประกอบโดยสังเขป ก. ส่วนหัว หรือ ส่วนซอง เป็นส่วนของข้อมูลที่ ต้องการใช้ในการจัดส่ง ข. ส่วนตัว หรือ ส่วนของ เนื้อหา เป็นส่วนของ ข้อมูลที่ต้องการส่ง กำหนดรายละเอียดของ มาตรฐานไว้ที่ RFC 822

23 MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) เป็นการระบุชนิดและลักษณะของ ข้อมูล ที่จะทำการส่งไปกับส่วน เนื้อหาของ message องค์ประกอบโดยสังเขป ก. Content-Transfer-Encoding ระบุวิธีการเข้ารหัส ข. Content-Type ระบุชนิดของ ข้อมูล (Type และ Subtype) กำหนดรายละเอียดของมาตรฐาน ไว้ที่ RFC 1341

24 POP (Post Office Protocol) เป็น protocol ปัจจุบันใช้ version 3 เรียกว่า POP3 กิจกรรม ก. แสดงตัวตน โดยระบุ Username และ Password ข. ติดต่อจาก Client เพื่อขอ message จาก Server ใช้ TCP-Port 110 ในการทำงาน กำหนดรายละเอียดของ มาตรฐานไว้ที่ RFC 1725

25 IMAP (Internet Message Access Protocol) เป็น protocol ปัจจุบันใช้ version 4 เรียกว่า IMAP4 กิจกรรม ก. แสดงตัวตน โดยระบุ Username และ Password ข. วิเคราะห์และเลือก message ที่ ต้องการจาก Server ค. สามารถเข้ารหัส message ได้ ใช้ TCP-Port 143 ในการทำงาน กำหนดรายละเอียดของมาตรฐาน ไว้ที่ RFC 1730

26 โปรแกรม Server ระบบปฏิบัติการ unix Sendmail ระบบปฏิบัติการ windows Microsoft Exchange Server

27 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt Electronic Mail (E-mail) โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( พฤศจิกายน 2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google