งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KS-time 3 rd Remote + VPN IT Central Library KMITL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KS-time 3 rd Remote + VPN IT Central Library KMITL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KS-time 3 rd Remote + VPN IT Central Library KMITL

2 VPN + Remote • บทนำ เนื่องด้วยสำนักหอสมุดกลาง ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เมื่อเกิด ปัญหาและต้องเดินไปแก้ไขปัญหา ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง และสามารถใช้ งาน Remote เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่เชื่อมต่อ Internet ได้ • วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาและการเดินทางในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ระยะไกล • วิธีดำเนินการ ติดตั้งโปรแกรม Remote computer ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระยะทางไกลหรือ เครื่องที่ต้องการ • ผลที่ได้รับ เพิ่มความสะดวกในการบริการ ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ / ลดระยะเวลาใน การให้บริการ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

3 Remote • Remote Desktop Connection • RealVNC UltraVNC • Team Viewer • Port ?

4 VPN • Network • Private IP • Public IP • Virtual Private Network

5 Remote Desktop Connection

6 RealVNC / UtraVNC

7 Team Viewer

8 Port ? • TCP and UDP • Port Number 0-1023 • 20 & 21: File Transfer Protocol (FTP)File Transfer Protocol • 22: Secure Shell (SSH)Secure Shell • 23: Telnet remote login serviceTelnet • 25: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)Simple Mail Transfer Protocol • 53: Domain Name System (DNS) serviceDomain Name System • 80: Hypertext Transfer Protocol (HTTP) used in the World Wide WebHypertext Transfer ProtocolWorld Wide Web • 110: Post Office Protocol (POP3)Post Office Protocol • 119: Network News Transfer Protocol (NNTP)Network News Transfer Protocol • 143: Internet Message Access Protocol (IMAP)Internet Message Access Protocol • 161: Simple Network Management Protocol (SNMP)Simple Network Management Protocol • 443: HTTP Secure (HTTPS)HTTP Secure

9 Network

10 Public IP Class Leading bits Size of network number bit field Size of rest bit field Number of networks Addresses per network Start addressEnd address Class A 0 8 24 128 (2 7 ) 16,777,216 (2 24 ) 0.0.0.0127.255.255.254 Class B 10 16 16,384 (2 14 ) 65,536 (2 16 )128.0.0.0191.255.255.254 Class C 110 24 8 2,097,152 (2 21 ) 256 (2 8 )192.0.0.0223.255.255.254 Class D (multicast)multicast 1110 not defined 224.0.0.0239.255.255.255 Class E (reserved) 1111 not defined 240.0.0.0255.255.255.255

11 Private IP • LAN (Local Area Network) • Class A 10.x.x.x • Class B 172.x.x.x • Class C 192.168.x.x

12 Virtual Private Network • เครือข่ายส่วนตัวเสมือน ( อังกฤษ : Virtual Private Network: VPN) คือ เครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงโดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะใน การเชื่อมต่อกัน แต่เครือข่ายชนิดนี้จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กรเดียวกัน เท่านั้น การส่งข้อมูลที่เป็นเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) จะมีการ เข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนการส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล และส่ง ข้อมูลไปตามเส้นทางที่สร้างขึ้นเสมือนกับอุโมงค์ที่อยู่ภายในเครือข่าย สาธารณะ (Public Network) นั่นก็คือเครือข่าย อินเทอร์เน็ต นั่นเอง เครือข่าย ส่วนตัวเสมือนสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่าย หนึ่งได้ VPN จะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูลใน แต่ละครั้ง • เครือข่ายส่วนตัว (Private Network) เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นไว้สำหรับ หน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่ง ทรัพยากรและการสื่อสารต่างที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กร เท่านั้นที่มีสิทธเข้ามาใช้ บุคคลภายนอกเครือข่ายไม่สามารถเข้ามาร่วมใช้ งานบนเครือข่ายขององค์กรได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างสาขา ขององค์กรและในเครือข่ายสาธารณะก็ตาม เพราะฉะนั้น ระบบเครือข่าย ส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความลับและเรื่องความปลอดภัย ส่วนเครือข่ายสาธารณะ (Public Data Network) เป็นเครือข่ายที่รวมเอา เครือข่ายระบบต่างๆ ไว้ด้วยกันและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ต้องการวางเครือข่ายเอง โดยการไปเช่า ช่องทางของเครือข่ายสาธารณะซึ่งองค์กรที่ได้รับสัมปทานจัดตั้งขึ้น สามารถ ใช้งานได้ทันทีและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการจัดตั้งระบบเครือข่ายส่วน

13 VPN

14 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt KS-time 3 rd Remote + VPN IT Central Library KMITL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google