งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) ปฏิบัติการที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )
วัตถุประสงค์ รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ และวิธีการเปิด-ปิดเครื่อง รู้จักระบบปฏิบัติการ (Operating System-OS) การใช้งาน Windows เบื้องต้น การใช้บริการอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรม web browser และบริการ WWW การใช้ search engines ในการค้นหาข้อมูล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ monitor CD-ROM or DVD-ROM drive hard disk drive (inside case) floppy disk drive mouse keyboard สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 การเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) การเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิดเครื่อง หากเครื่องปิดอยู่ในกดปุ่ม power หากไม่ปรากฎภาพใด ๆ ที่จอภาพ ให้กดปุ่มเปิดจอภาพ เครื่องจะเริ่มทำงาน และเปิดโปรแกรม Windows หากให้กรอก Username และ password ให้กดปุ่ม Enter เริ่มใช้งานได้ การปิดเครื่อง กดปุ่ม Start ที่ taskbar เลือก Turn off/shutdown Windows จะทำการปิดโปรแกรมและปิดเครื่องด้วยตัวเอง ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่า จะมีข้อความ “Now is save to turn off computer” ให้กดปุ่ม power เพื่อปิดเครื่อง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )
ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ หรือ Operating System หรือ OS เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware) เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมอื่น ๆ ตัวอย่างระบบปฎิบัติการต่าง ๆ UNIX DOS The Macintosh Operating System Windows 3.x OS/2 Warp Windows NT and 2000 Windows 95 and 98 Linux Windows Me and XP สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 การใช้งาน Windows เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) การใช้งาน Windows เบื้องต้น Or, icons can be double-clicked to launch programs. The Windows start button can be used to launch programs. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 Window control buttons
Icons Start menu Program running in a window Desktop Start button Taskbar Dialog box

8 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )
อินเตอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมกันมากที่สุดในโลก โดยมีบริการสำคัญๆ เช่น WWW, , FTP สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

9 การใช้บริการอินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) การใช้บริการอินเตอร์เน็ต World Wide Web (WWW) Search engine Electronic mail ( ) File Transfer Protocol (FTP) Download สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )
World Wide Web WWW เป็นบริการรูปแบบหนึ่งในอินเตอร์เน็ต เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปเอกสาร Hypertext ที่เรียกว่า Web page ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ การใช้งาน WWW ทำได้โดยใช้โปรแกรม Web Browser เช่นโปรแกรม Internet Explorer (IE), Netscape, Neoplanet เป็นต้น Web site เป็นที่อยู่หรือแหล่งข้อมูลที่รวบรวม web page ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน สามารถเข้าถึงได้โดยระบุ address หรือ URL สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )
Search Engines โปรแกรมหรือ web site ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล Web site search.cscoms.com hotsearch.bdg.co.th สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล รูปแบบที่ใช้ค้นหา AND (+), OR (space), NOT (-), IN ( | ) city guides +San Francisco (city or guides) and (San Francisco) Python -Monty เป็นภาษาโปรแกรม แต่ไม่ใช่กลุ่ม Monty Dog |Dalmatians สุนัขพันธุ์ Dalmatians สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google