งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)

2 + 12.1 TCP/IP ปัจจุบันมีผู้ใช้ Internet จำนวนมาก ซึ่งแต่ละคน ใช้คอมพิวเตอร์ต่างรุ่น ต่างแบบกัน เมื่อเรา ต้องการเชื่อมคอมพิวเตอร์เหล่านี้เข้าด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาษากลางเพื่อให้ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าใจกันได้ ซึ่ง ภาษากลางนี้คือ Protocol สำหรับ Protocol มาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารบน Internet มีชื่อ เรียกว่า TCP/IP การทำงานของ TCP/IP จะมีการแบ่งข้อมูลที่ เครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งไปอีกเครื่องเป็น ส่วนย่อยๆ เรียกว่า Packet และส่งไปตาม เครือข่าย Internet และที่ปลายทางก็จะมีการ ประกอบกันเป็นข้อมูล

3 + การทำงานของ Protocol TCP/IP ABC A B C ข้อมูลที่ส่งจะถูก แบ่งเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่า packet Packet กระจายไป หลายเส้นทาง ที่ปลายทาง packet จะถูกนำมาประกอบเป็น ข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้ง ABC

4 + 10.2 IP Address คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะส่งข้อมูลถึงกัน ได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องทราบที่อยู่ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับ บุรุษไปรษณีย์จะส่ง จดหมายไปยังผู้รับได้ถูกต้อง ก็ต้องทราบที่อยู่ ของผู้รับ IP Address คือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ระบบเครือข่าย ซึ่งหมายเลขนี้จะไม่ซ้ำกัน ลักษณะของ IP Address จะเป็นเลข 0-255 จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดคั่นด้วยจุด (.) เช่น 202.44.202.3

5 + 12.2 IP Address ( ต่อ ) เนื่องจาก IP Address จะต้องไม่ซ้ำกัน ดังนั้น จึงต้องมีการจัดสรร IP Address ให้โดย หน่วยงาน InterNIC (Internet Network Information Center) เป็นหน่วยงานที่ทำ หน้าที่นี้โดยตรง (www.internic.net)

6 + 12.3 Domain Name ถึงแม้ Internet จะใช้ IP Address ในการ ทำงาน แต่เป็นตัวเลขที่ยาวทำให้ผู้ใช้จำยาก จึงได้มีการใช้ Domain Name ซึ่งเป็น ตัวอักษรโดยมักตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชื่อ บริษัท หรือองค์กร เช่น ubu.ac.th 206.215.211.28 ubu.ac.th

7 12.4 Domain Name Server การใช้ Domain Name มีไว้สำหรับช่วยให้เรา จดจำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่การทำงานใน เครือข่าย Internet ที่จริงแล้วก็ยังใช้ IP Address เหมือนเดิม โดยจะมีการแปลง Domain Name กลับไปเป็น IP Address ทุก ครั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ สำหรับทำหน้าที่นี้ ซึ่งเรียกว่า Domain Name Server- DNS Server) 206.215.211.28 ubu.ac.th DNS Server

8 + 12.5 URL (Uniform Resource Locator) http://www.disney.com/DisneyInteractive/Hercules /index.html Content identifier Host name ส่วนระบุตำแหน่งชื่อไฟล์ข้อมูล Content identifier เป็นส่วนที่แจ้งให้ browser ทราบว่าต้องจัด การข้อมูลที่พบอย่างไร สำหรับใน world wide web จะใช้ protocol มาตรฐานชื่อ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Host name เป็นส่วนที่ระบุชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผย แพร่เว็บเพจ บ่อยครั้งที่ส่วนนี้ถูกเรียกว่า Domain Name ส่วนระบุตำแหน่ง ระบุที่เก็บของข้อมูลในเครื่อง ชื่อไฟล์ข้อมูล ในส่วนนี้ถ้าไม่มีการระบุ browser จะถือว่าชื่อไฟล์คือ index.html

9 + 12.6 ประเภทของ Domain Name มีการแบ่ง Domain Name เป็น 2 ระดับและ 3 ระดับ Domain Name 2 ระดับ เช่น hotmail.com ตัวย่อประเภทองค์กร.com บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์เช่น ibm.com.edu สถาบันการศึกษาเช่น harvard.edu.gov องค์กรรัฐบาล เช่น nasa.gov.mil องค์กรทหาร เช่น af.mil.net องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ หรือจุดเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น mci.net.org องค์กรที่ไม่เข้าข่ายประเภทองค์กรทั้งหมดที่ได้กล่าวถึง

10 + 12.6 ประเภทของ Domain Name ( ต่อ ) Domain Name 3 ระดับ เช่น scb.co.th คำย่อในส่วนที่ 2 หลังเครื่องหมายจุดใช้ระบุประเภทขององค์กร แต่มีรูปแบบต่างไปจากคำย่อที่ใช้ใน Domain 2 ระดับ ดังนี้ ตัวย่อประเภทองค์กร.co บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์.ac สถาบันการศึกษา.go องค์กรรัฐบาล.or องค์กรไม่แสวงผลกำไร.net องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย

11 + 12.6 ประเภทของ Domain Name ( ต่อ ) คำย่อในส่วนที่ 3 หลังเครื่องหมายจุดใช้ระบุประเทศ ที่ตั้งขององค์กรนั้น เช่น ตัวย่อประเภทองค์กร.cn จีน.th ไทย.jp ญี่ปุ่น.au ออสเตรเลีย

12 + 12.7 การตรวจสอบชื่อ Domain ตรวจสอบชื่อ Domain name.th ที่ www.thnic.net

13 + ตัวอย่างการตรวจสอบโดเมน www.ubu.ac.th

14 +

15 + ตัวอย่างการตรวจสอบโดเมน www.chanchai.ac.th

16 +

17 + 12.7 การตรวจสอบชื่อ Domain ( ต่อ ) ตรวจสอบชื่อ Domain name.com,.net,.org และอื่นๆ ที่ www.networksolutions.com


ดาวน์โหลด ppt + บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google