งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียก สั้น ๆ ว่า อีเมล์ จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่าน ระบบเครือข่าย สามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่ง เป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียก สั้น ๆ ว่า อีเมล์ จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่าน ระบบเครือข่าย สามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่ง เป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียก สั้น ๆ ว่า อีเมล์ จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่าน ระบบเครือข่าย สามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่ง เป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่าง รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที

4 ที่อยู่สำหรับการรับส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยสอง ส่วน 11. รหัสผู้ใช้หรือ UserID ซซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ 22. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการ บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ HostName โโดยรูปแบบการเขียนจะเริ่มต้นด้วย UserID คั่นด้วยเครื่องหมาย '@' ตามด้วย HostName ดังนี้ userid@hostname

5 ตัวอย่างเช่น uu9999999@dusit.ac.th หหมายถึงผู้ใช้มี UserID เป็น u9999999 แและเป็นสมาชิกอยู่ที่ Host ชื่อ dusit.ac.th เป็นต้น

6 จุดเด่นของอีเมล์ สามารถติดไฟล์ไปกับอีเมล์ได้ ซึ่ง ไฟล์ที่ติดไปนั้นอาจจะเป็นไฟล์ ภาพ ไฟล์โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลก็ได้ ข้อดีของอีเมล์ ทำให้ผู้ที่ต้องติดต่อกับบุคคลใน ต่างประเทศนิยมที่จะติดต่อผ่าน ทางอีเมล์ เพราะว่าราคาถูก สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สูง

7 อีเมล์แอดเดรส แแอดเดรสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 11. ชื่อผู้ใช้ (user name) หมายถึงชื่อหรือชื่อใดๆ ของผู้ใช้อีเมล์ ข้าง หลังชื่อผู้ใช้จะเป็นเครื่องหมาย @ (at sign) แปลว่า ที่ คั่นระหว่างชื่อกับโดเมน 22. ชื่อโดเมน (domain name) สส่วนที่เป็นชื่อของโดเมนจะให้ข้อมูล เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสถานที่ตั้ง ของคอมพิวเตอร์

8 ระบบการทำงานของจดหมายอิ เล็กทรอกนิกส์  สามารถใช้บริการ Web mail Application ได้ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. สามารถส่ง E-mail ไปยังผู้รับที่อยู่ใน เครือข่ายของจังหวัด หรือผู้รับที่อยู่ภายนอก เครือข่ายของจังหวัดได้ 2. มีระบบบัญชีรายชื่อส่วนตัว (Address book) ที่ สามารถเลือกส่ง E-mail ได้ 3. ในการส่ง E-mail สามารถแนบแฟ้มข้อมูลที่ ต้องการส่งไปได้ 4. สามารถลบ E-mail ที่ไม่ต้องการออกได้ 5. สามารถใช้งานร่วมกับระบบงานสารบรรณได้

9 การสมัครจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์  ในที่นี้จะสมัครที่ www.hotmail.com

10

11 เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Hotmail ให้คลิกปุ่ม Sign Up( หรือลงทะเบียน ) เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Get it free เพื่อสมัคร ฟรีไม่เสียตังค์

12 จากนั้นจะโชว์หน้าต่างที่ให้เรากรอกรายละเอียด ข้อมูลของเราเอง ดังภาพด้านล่าง

13 Hotmail จะให้เรากรอกรหัสดังภาพ ซึ่งเราต้องกรอกให้ครบและถูกต้องทั้ง 8 ตัวอักษร แล้วกด ปุ่ม I accept ( คือการยอมรับ ) รอสักครู่...... จะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกรุ่น ดังนี้ ให้เราเลือก Give me the classic version ระบบจะเข้า ไปยังกล่องจดหมายเรา ก็ถือ ว่าการสมัครเสร็จเรียบร้อย แล้ว

14

15 การส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์  ในการส่ง E-Mail นั้น เราต้องทำการเข้าไป ยังกล่องจดหมายของเราก่อน ดังนี้

16 ทำการป้อน E-mail address( เบอร์อีเมล์ ) และ Password( รหัสผ่าน ) แล้วคลิกไปที่ Sign in จะเข้าไปยังกล่อง จดหมาย ดังนี้

17 ให้เราคลิกไปที่ ปุ่ม New ด้านบน เพื่อเข้าไปสร้างจดหมาย ฉบับใหม่

18 ตรงส่วน To คือใส่แอดเดรสอีเมล์ของผู้ที่ เราจะส่งไปให้ ตรงส่วน Subject ใส่หัวเรื่องที่เราจะส่งไป ให้ว่าเรื่องอะไร แล้วใส่ข้อความต่างๆที่ ต้องการจะส่งด้านล่าง แล้วกดปุ่ม send เพื่อทำการส่งจดหมาย ก็ เป็นอันว่าส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว

19 แหล่งอ้างอิง  http://www.google.co.th/search?hl=th&q=e- mail&gs_sm=e&gs_upl=21547l23625l0l25516l2l2l0l0l0l0l 281l453l http://www.google.co.th/search?hl=th&q=e- mail&gs_sm=e&gs_upl=21547l23625l0l25516l2l2l0l0l0l0l 281l453l  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%88% E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0% B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8 %A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A 3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E 0%B8%AA%E0%B9%8C http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%88% E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0% B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8 %A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A 3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E 0%B8%AA%E0%B9%8C   http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E 0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5

20 ผู้จัดทำ นางสาวสุวิมล บังเกิดผล ม.6/2 เลขที่ 21

21 นางสาวรัตนา ยาสาสันต์ ม.6/2 เลขที่ 24


ดาวน์โหลด ppt จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียก สั้น ๆ ว่า อีเมล์ จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่าน ระบบเครือข่าย สามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่ง เป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google