งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMTP. อีเมล์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเกี่ยวข้อง อยู่ อีเมล์เป็นระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้อีเมล์บนอินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMTP. อีเมล์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเกี่ยวข้อง อยู่ อีเมล์เป็นระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้อีเมล์บนอินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMTP

2 อีเมล์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเกี่ยวข้อง อยู่ อีเมล์เป็นระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้อีเมล์บนอินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้าน คน และในที่สุดทุกคนก็จะเป็นสมาชิกบนระบบ อีเมล์และติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง ระบบการจัดส่งอีเมล์ประกอบด้วย เซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นตัวหลัก เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็น ตู้จดหมายให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้แอดเดรส ประจำเซิร์ฟเวอร์ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ เซิร์ฟเวอร์ยังทำหน้า ที่ที่สำคัญคือ เป็นผู้รับส่งจดหมายระหว่างกัน โดยใช้โปรโตคอล ที่ชื่อ SMTP-Simple Mail Transfer Protocol

3 SMTP( Simple Mail Transfer Protocol ) คือ เป็นโปรโตคอล ของ TCP/IP ใช้ใน การส่งและรับ E-mail ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังเครื่อง บริการอื่น ๆ ซี่งสามารถส่งเมล์ไปยังผู้ใช้ได้ ทั่วโลก และมีโปรโตคอลที่ใช้รับส่งชัดเจน

4 ในอีกความหมาย คือ SMTP ใช้สำหรับการส่งเมล์ของผู้ใช้ และ POP3 หรือ IMAP ใช้ สำหรับเมล์แล้ว เก็บไว้ใน เครื่องแม่ข่าย โปรแกรม E- mail ส่วนใหญ่ SMTP มีความจำกัดในด้าน แถวคอย (Queue) ของ message ในด้านรับ ตามปกติ จะใช้ร่วมกับโปรโตคอลอื่น อีกตัว เช่น POP3 หรือ Internet Message Access Protocol เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ เก็บเมล์ไว้ใน server mailbox และดาวน์โหลดจาก server

5 ลักษณะการรับส่ง ภายในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมี โปรแกรมที่ทำงาน ตลอดเวลา ทำหน้าที่ รับส่งจดหมาย เรียกว่า mail reciever and sender การรับโปรแกรม นี้ จะทำเป็นโปรแกรม แบบแบ็กกราวด์ที่ทำงาน ในลักษณะเดมอน โปรแกรม กล่าวคือ เมื่อมี จดหมายจากเครื่องอื่น ติดต่อเข้ามามันจะรับและ จัดเก็บไว้ในที่ ๆ ถูกต้อง ทำนองเดียวกัน ถ้ามีการ ส่งออก มันก็จะติดต่อ ออก ไป รูปแบบการ รับส่งใช้โปรโตคอล SMTP

6 ระบบรับส่งจดหมายยังมีการเชื่อมโยงกันผ่าน ตัวกลาง ที่เรียกว่า เมล์เอ็กซ์เชนจ์ (mail exchange) ระบบเมล์เอ็กซ์เชนจ์เป็นตัวกลางที่ รับส่งจดหมายให้อีก เช่น ในองค์กรหนึ่งมีเมล์ เซอร์ฟเวอร์ หลายเครื่อง บางเครื่องไม่ได้เปิด ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น การ ดำเนินการ บางอย่าง จึงต้องส่งมายังเมล์เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อ รอการรับส่ง

7 SMTP ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คน นอกองค์กร หรือ IP ที่อยู่นอก องค์กรใช้งาน SMTP เพราะอาจมีคนในโลกใบนี้มาแอบใช้ ทำ ให้บริการ SMTP ทำงานหนักให้กับคน ภายนอกโดยไม่เกิดประโยชน์ใด เป็นการเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจาก Hacker หรือ Spam Mail

8 การนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนา SMTP ให้เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการ ส่งและรับ E-mail ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่นิยมของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนา ระบบป้องกัน Worm, Virus และ Spam Mail อย่างดี เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการ ใช้งานของคอมพิวเตอร์ และเพิ่มลูกเล่นใน การใช้งาน SMTP เพื่อสนองความต้องของ ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้ SMTP ทำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ สะดวกสบายยิ่งขึ้นจากในอดีตที่มีขั้นตอนที ยุ่งยากซับซ้อนใช้เวลานานทำให้ผู้ที่ไม่เคย ใช้ ยากแก่การที่จะเข้าใจ ในปัจจุบันเวลาถือ ว่าเป็นสิ่งมีค่าที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถนำ กลับคืนมาได้ ดังนั้นการรับส่งข่าวสารที่ รวดเร็วจึงเป็นหนทางที่ทำให้รับรู้ข่าวสารได้ ภายในเวลาที่รวดเร็วแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ ตาม ดังนั้น SMTP ดังที่กล่าวไปข้างต้นจึง เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิต ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

9 จัดทำโดย กลุ่ม ที่ 48 1. น. ส. ทิพนาถ พระนคร B4970361 2. นายเอกภพ บุญสุข B4971313 3. นายศราวุฒิ จำจด B4971825 4. น. ส. วิชชุอร ติดตารัมย์ B4973973 5. น. ส. ศุภนิตย์ คงอินทร์ B4974079


ดาวน์โหลด ppt SMTP. อีเมล์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเกี่ยวข้อง อยู่ อีเมล์เป็นระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้อีเมล์บนอินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google