งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยตนเอง ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยัน ผู้กู้ ( กยศ.) ด้วยตนเอง 1. ตรวจดูรายละเอียดในเอกสารชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในใบยืนยัน 2. ตรวจดูค่าบำรุงการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยตนเอง ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยัน ผู้กู้ ( กยศ.) ด้วยตนเอง 1. ตรวจดูรายละเอียดในเอกสารชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในใบยืนยัน 2. ตรวจดูค่าบำรุงการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยตนเอง ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยัน ผู้กู้ ( กยศ.) ด้วยตนเอง 1. ตรวจดูรายละเอียดในเอกสารชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในใบยืนยัน 2. ตรวจดูค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่าย ส่วนตัว จำนวนรวม ภาคปกติ พะเยา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12,000 +15,000 = 27,000 บาท ภาคพิเศษ เหมาจ่าย 27,500 บาท ค่าใช้จ่ายรายเดือน 12,000 +27,500 = 39,500 บาท

2 การกรอกเอกสารแบบยืนยันการ กู้ ( กยศ.) 1. ให้นิสิตลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม ด้านล่างของสัญญาแบบยืนยัน และให้เขียนชื่อนาย / นางสาวตัว เต็มด้านล่างในวงเล็บ 2. ลงวันที่ ตามวันปัจจุบันที่ลงนาม ยืนยัน 3. เย็บรวมกันจำนวน 3 ใบ ส่งให้ เจ้าหน้าที่ ห้ามใช้น้ำยาลบ คำผิด 4. ในกรณีที่ผิดห้ามใช้น้ำยาลบ คำผิด

3 ขั้นตอนการส่งเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ 1. เขียนลำดับที่ไว้มุมด้านขวามือด้วย ดินสอ 2. ส่งเอกสารตามลำดับรายชื่อของนิสิต 3. ให้นิสิตกรอกเลขที่สัญญา เลขที่แบบ ยืนยัน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวนรวม ในทะเบียน คุม 4. ตรวจดูลำดับของนิสิตว่าอยู่ลำดับที่ เท่าใดให้ไปส่งเอกสาร ณ เจ้าหน้าที่ งานกิจการนิสิตตรวจสอบความถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt ด้วยตนเอง ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยัน ผู้กู้ ( กยศ.) ด้วยตนเอง 1. ตรวจดูรายละเอียดในเอกสารชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในใบยืนยัน 2. ตรวจดูค่าบำรุงการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google