งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยันผู้กู้ (กยศ.) ด้วยตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยันผู้กู้ (กยศ.) ด้วยตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยันผู้กู้ (กยศ.) ด้วยตนเอง
1.ตรวจดูรายละเอียดในเอกสารชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในใบยืนยัน 2.ตรวจดูค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวนรวม ภาคปกติ พะเยา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12, ,000 = 27,000 บาท ภาคพิเศษ เหมาจ่าย 27,500 บาท ค่าใช้จ่ายรายเดือน 12, ,500 = 39,500 บาท

2 การกรอกเอกสารแบบยืนยันการกู้(กยศ.)
1.ให้นิสิตลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมด้านล่างของสัญญาแบบยืนยัน และให้เขียนชื่อนาย/นางสาวตัวเต็มด้านล่างในวงเล็บ 2.ลงวันที่ ตามวันปัจจุบันที่ลงนามยืนยัน 3.เย็บรวมกันจำนวน 3 ใบ ส่งให้เจ้าหน้าที่ 4.ในกรณีที่ผิดห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

3 ขั้นตอนการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
1.เขียนลำดับที่ไว้มุมด้านขวามือด้วยดินสอ 2.ส่งเอกสารตามลำดับรายชื่อของนิสิต 3.ให้นิสิตกรอกเลขที่สัญญา เลขที่แบบยืนยัน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวนรวม ในทะเบียนคุม 4.ตรวจดูลำดับของนิสิตว่าอยู่ลำดับที่เท่าใดให้ไปส่งเอกสาร ณ เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตตรวจสอบความถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบยืนยันผู้กู้ (กยศ.) ด้วยตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google