งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NU. LIBRARY ONLINE PURCHASING SYSTEM 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ ความสมบูรณ์แบบ ชัยพร คำเจริญคุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NU. LIBRARY ONLINE PURCHASING SYSTEM 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ ความสมบูรณ์แบบ ชัยพร คำเจริญคุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NU. LIBRARY ONLINE PURCHASING SYSTEM 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ ความสมบูรณ์แบบ ชัยพร คำเจริญคุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 การนำเสนอผลงาน ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ ปัญหาที่พบ การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค ผลการศึกษา อภิปายผลและข้อเสนอแนะ

3 วิเคราะห์ปัญหาและความ ต้องการผู้ใช้ ปัญหาจากวิธีการทำงาน, ขั้นตอนการ ทำงานของระบบเดิม จุดหรือปัญหาที่สามารถใช้ระบบ สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ ผู้ใช้งานต้องการอะไร เพื่อช่วยให้การ ทำงานง่ายขึ้น

4 วิเคราะห์ปัญหาและความ ต้องการผู้ใช้ ความต้องการ ต้องคุมงบประมาณ คณะได้ ตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนได้ ต้องมีระบบตัดสินใจ ซื้อหนังสือ ต้องรายงานผลแบบ Real Time มีระบบตรวจรับ ระบบแจ้งผลทาง อีเมล์ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ปัญหา จัดซื้อหนังสือได้ ล่าช้าไม่ทันกับความ ต้องการของผู้ใช้ ได้หนังสือที่ไม่ตรง กับความต้องการ ของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่ทราบผลการ จัดซื้อ ซื้อหนังสือซ้ำจำนวน มาก เกิดปัญหายอด สั่งซื้อหนังสือเกิน งบประมาณ

5 ไม่ ซื้อ ซื้อ

6 กำหนดขอบเขตของการ พัฒนาระบบ ลักษณะการทำงานของระบบ ข้อจำกัดของระบบ ข้อมูลที่จะต้องนำเข้าระบบ / นำ ออกจากระบบ กำหนดรูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูล กำหนดผู้ใช้งานระบบ และ หน้าที่การทำงาน

7 การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบโครงสร้างของ ระบบทางด้านเทคนิค ออกแบบการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับตัว ระบบสารสนเทศ ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบการนำเข้าข้อมูลจากผู้ใช้ ฯลฯ

8 การพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการ พัฒนา PHP MySQL Apache Web Server Team

9 NU. Library Online Purchasing System ปี 2553 เป็นระบบต้นแบบ ฐานข้อมูลไม่สามารถนำไปใช้ งานในปีต่อไปได้ ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ ยุ่งยาก ซับซ้อน การเปรียบเทียบราคา ค่อนข้าง ยาก การจัดทำรายงานยังไม่ครบถ้วน การเพิ่มข้อมูลผิดพลาด สลับชุด ข้อมูล ฯลฯ

10 NU. Library Online Purchasing System ปี 2554 NU. Library Online Purchasin g System ออกแบบ ฐานข้อมูลใหม่ รองรับการใช้ คูปอง พัฒนาระบบ เสนอซื้อใหม่ ตรวจสอบการ เพิ่มข้อมูล

11 ปัญหาที่พบ ใน ปี 2554 ไม่สามารถดูการเปรียบเทียบราคา ใน รายการที่จัดซื้อไปแล้วได้ การเพิ่มรายการเสนอซื้อยุ่งยาก ปัญหาการเรียกดูข้อมูลการเสนอซื้อ, การเปรียบเทียบราคา การเพิ่มข้อมูลผิดพลาด สลับชุดข้อมูล ฯลฯ

12 NU. Library Online Purchasing System ปี 2555 NU. Library Online Purchasing System ระบบฐานข้อมูล บุคลากร ระบบตรวจรับ หนังสือ ระบบส่งอีเมล ออกแบบใบ เสนอใหม่

13 ปัญหาที่พบใน ปี 2555 ร้านค้าเห็นราคาเสนอซื้อ ทำให้เกิดการ ตัดราคา 5 บาท 10 บาท ไม่มีสถิติการเพิ่มรายการเสนอซื้อ, จัดซื้อ, เช็คซ้ำ ปัญหาไม่พบ ISBN ในการตรวจรับ ฯลฯ

14 NU. Library Online Purchasing System ปี 2556 NU. Library Online Purchasing System จัดทำรายงาน / สถิติ เพิ่ม พัฒนาระบบให้ ใช้ได้ในปีถัดไป พัฒนาระบบ จัดซื้อนอกงาน bookfair

15 ปัญหาที่พบใน ปี 2556 ร้านค้าเห็นราคาเสนอซื้อ ทำให้เกิดการ ตัดราคา 5 บาท 10 บาท ไม่มีสถิติการเพิ่มรายการเสนอซื้อ, จัดซื้อ, เช็คซ้ำ ปัญหาไม่พบ ISBN ในการตรวจรับ ฯลฯ

16 NU. Library Online Purchasing System ปี 2557 NU. Library Online Purchasing System จัดทำรายงาน / สถิติ เพิ่ม พัฒนาระบบ ตรวจรับหนังสือ ใหม่ แก้ไขการ แสดงผล ผิดพลาด พัฒนาระบบส่ง อีเมล

17 ปัญหาที่พบใน ปี 2557 ระบบทำงานได้ช้าเมื่อเรียกดูสถิติต่างๆ ปัญหาเกี่ยวกับราคาหนังสือ ร้านค้าอยากให้ แสดงราคาหนังสือ การพัฒนาระบบจัดซื้อนอกงาน bookfair ติดปัญหาเนื่องจากโครงสร้างฐานข้อมูล ปัญหาโครงสร้างฐานข้อมูลทำงานได้ช้าเมื่อ มี ข้อมูลจำนวนมาก ฯลฯ

18 แนวทางการพัฒนาต่อไป NU. Library Online Purchasin g System ระบบ DDS ระบบ ฐานข้อมูล กลางของ มหาวิทยาลัย ????

19 ปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาโปรแกรม ระยะยาวทำให้มี ลักษณะการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ยากต่อการพัฒนาปรับปรุง โปรแกรมภาษาล้าสมัย

20 ผลการศึกษา อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความ ซ้ำซ้อนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ เป็นอย่างดี การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสามารถทำได้ รวดเร็วขึ้น อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการรายงานผล การเสนอซื้อหนังสือผ่านทาง อีเมลเป็นอย่าง มาก การตรวจรับหนังสือทำได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็วยิ่งขึ้น

21


ดาวน์โหลด ppt NU. LIBRARY ONLINE PURCHASING SYSTEM 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ ความสมบูรณ์แบบ ชัยพร คำเจริญคุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google