งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน ในภาค 8 แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน ในภาค 8 แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน ในภาค 8 แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน ในภาค 8 โดย อรวรรณ ศรีภักตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมวังใต้

2 1. พื้นที่ / สาขา ต้อง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันให้ภาค ( โดยเฉพาะ ข้อมูล export ผลการจัดเก็บ / นำส่ง ต้องตรวจสอบ รหัสรายได้ วันที่นำส่ง จำนวนเงิน เลขที่ pay in) ข้อมูลที่ ยืนยันให้ทางภาคถือว่าเป็น ข้อมูลที่ถูกต้องและ จะนำเข้า สู่ระบบ GFMIS

3 2. พื้นที่ / สาขา ยืนยันยอด ผลการจัดเก็บ / นำส่งให้ภาคก่อน 10.00 น. ของวันถัดไป ( หากไม่ยืนยันยอด ให้ภาคตามเวลาที่กำหนด ข้อมูลจะไม่ ถูกส่งเข้าระบบ GFMIS เป็นหน้าที่ของ พื้นที่ / สาขา ต้องติดตามและแจ้งการ ทำรายการให้ทางภาคทราบ )

4 3. กรณีตรวจพบข้อมูลไม่ ถูกต้องและต้องการแก้ไข พื้นที่ / สาขา ต้องประสานงาน กับทางภาคทันที และทำ หนังสือแจ้งพร้อมแนบ รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อให้ ทางภาคแก้ไขให้ต่อไป ( ยกเว้นกรณีตรวจพบว่าทางภาค ไม่ได้นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ )

5 4. ภาคจะนำส่ง Text File ผลการจัดเก็บ / นำส่ง ของ เดือนเข้าสู่ระบบ GFMIS ไม่ เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และจะส่งข้อมูลทางบัญชี เพื่อให้พื้นที่ / สาขา ตรวจสอบความถูกต้องให้ไม่ เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

6 5. พื้นที่ / สาขา จะต้องทำ รายงานสรุปผลการจัดเก็บ / นำส่ง ตามแบบฟอร์มที่ทาง ภาคได้กำหนดให้ของแต่ละ เดือน ส่งให้กับทางภาคก่อน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป ( เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลประกอบเบื้องต้นในการ แก้ไขข้อมูลที่ตรวจพบข้อผิดพลาด )

7 6. กรณีข้อมูลในระบบไม่ ตรงกับผลการจัดเก็บหรือผล การนำส่งจริง เช่น ยอดไม่ ถูกต้อง วันที่ไม่ถูกต้อง ต้อง แจ้งให้ทางภาคทราบทันที ก่อนที่จะยืนยันยอด เพื่อจะ ได้แก้ไข Text File ให้ ถูกต้องก่อนนำเข้าสู่ระบบ ต่อไป

8 กรณีศึกษา กรณีศึกษา  กรณีจำนวนเงินในระบบ กับจำนวนเงินนำส่งคลังไม่ ตรงกัน  กรณีวันที่ในระบบไม่ ตรงกับวันที่นำเงินส่งคลัง

9  เรียกรายงานทางบัญชี โทร. 78000-1 ต่อ 103 คุณอรวรรณ ศรีภักตรา นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ชำนาญการ คุณจรีพร บัวศิริ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คุณอัญชลี บรรจงช่วย พนักงานประจำ สำนักงาน ติดต่อ เจ้าหน้าที่  ข้อมูลผลการจัดเก็บ / นำส่ง โทร. 78000- 1 ต่อ 108


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน ในภาค 8 แนวปฏิบัติการนำข้อมูล ระบบงานรายได้ On Web เข้าสู่ระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google