งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Warehouse ( คลังข้อมูล )  แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Warehouse ( คลังข้อมูล )  แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Warehouse ( คลังข้อมูล )  แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล

2 แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล  คลังข้อมูล คือ ที่เก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการ ออกแบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารโดย ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจะแยกจากฐานข้อมูลงาน ประจำวัน ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงาน ประจำวันหรือจากภายนอกองค์กร และเก็บข้อมูลใน รูปแบบข้อมูลสรุป นอกจากนี้ในคลังข้อมูลยังเก็บ เครื่องมือสำหรับดำเนินการกับข้อมูล กระบวนการ ทำงานกับข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ  เป้าหมายในการสร้างคลังข้อมูล เพื่อแยกกลุ่ม ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจออก จากฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำวัน ให้เกิดประสิทธิภาพ สูง และทำให้การเรียกใช้ข้อมูลชุดนี้ทำได้อย่าง ยืดหยุ่น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ประโยชน์ของคลังข้อมูล  ทำการรวบรวมข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้ง่ายต่อ การจัดเก็บ  สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3 Data Warehouse Architecture Diagram

4 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล  คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูล  Subject Oriented : ข้อมูลถูกสร้างจากหัวข้อที่ สนใจ  Integrated : ข้อมูลถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆ แต่นำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลที่สอดคล้องเป็นหนึ่ง เดียว  Time-variant : ข้อมูลที่เก็บไว้ต้องมีอายุ ประมาณ 5-10 ปี เพื่อใช้เปรียบเทียบ หาแนวโน้ม และทำนายผลลัพธ์ในอนาคต  Non-volatile : ข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น

5 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล  ความแตกต่างของระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลกับ ระบบฐานข้อมูลงานประจำวัน ( OLTP )  Consistency : ความสอดคล้องกันของข้อมูล  Transaction  Time dimension : OLTP จะทำงานอย่างรวดเร็ว และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนคลังข้อมูล ตลอดวันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง  Normalization : คลังข้อมูลไม่ต้องการทำ normalization

6 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล  ส่วนประกอบของคลังข้อมูล  เครื่องมือสกัดแยกข้อมูล  ข้อมูลที่สกัดและแยกออกมาแล้ว  เมตาดาตาสำหรับแสดงเนื้อหาข้อมูล  ฐานข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล  เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล

7 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล  กระบวนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หารูปแบบ ข้อมูลในคลังข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 เลือก business process ขั้นตอนที่ 2 เลือกข้อมูลพื้นฐานที่เก็บอยู่ในตารางหลัก ของ business process ขั้นตอนที่ 3 เลือก dimension ที่จะถูกนำมาใช้กับแต่ละ แถวของตารางหลัก ขั้นตอนที่ 4 เลือก measured fact ( ข้อมูลที่มีการวัด, การประมวลผล หรือการ คำนวณไว้แล้ว )


ดาวน์โหลด ppt Data Warehouse ( คลังข้อมูล )  แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google