งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type)
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type) เพื่อลดรอบระยะเวลาทำงาน กลุ่ม CO-FM ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 Organizational Development 2011

2 Organizational Development 2011
สมาชิกกลุ่ม นางสาวธนพร โทวนิช (สมาชิก) นายเมธี จันทร์ประเสริฐ (ประธานกลุ่ม) นางสาววิมลทรา มาหา (เลขานุการ) นางสาวณัฐยา พุฒิบรรเจิด (สมาชิก) นายกิตติพงษ์ พงษ์กิตติหล้า (สมาชิก) นางสาวณัฐวรี อุดมศรีพันธ์ (ที่ปรึกษา) นางสาวดรุณี มั่นคง (สมาชิก) Organizational Development 2011

3 Organizational Development 2011
หัวข้อการนำเสนอ ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ผลลัพธ์การดำเนินการ Organizational Development 2011

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
Organizational Development 2011

5 ประเภทกิจกรรม(Activity Type)
เพื่อการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของคณะและหน่วยงานต่างๆ Activity Type Sec. CE Com.Item รหัสประเภทกิจกรรม สำหรับการกำหนดราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ รายการภาระผูกพัน สำหรับการวางงบประมาณ (Budgeting) รหัสบัญชีต้นทุนสำรอง สำหรับวางแผน(Planning) Organizational Development 2011

6 กระบวนการทำงานปัจจุบัน (As Is)
Master Data Request Form ข้อมูลหลักในระบบ แบบฟอร์มขอ สร้าง / แก้ไข Template ประเภทกิจกรรม บัญชีต้นทุนสำรอง รายการภาระผูกพัน Generate New Code ตรวจสอบข้อมูล ออกรหัสประเภทกิจกรรม Organizational Development 2011

7 ปัญหาที่พบ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
เอกสารมาถึงช้าหรือตกหล่น ปัญหาและ อุปสรรค ขั้นตอนการออกรหัสซ้ำซ้อน ผู้ออกรหัสทำได้ทีละคน ใช้เวลาในการเตรียม template ความซ้ำซ้อนของข้อมูล Organizational Development 2011

8 เป้าหมายและตัวชี้วัด
Organizational Development 2011

9 ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป้าหมาย ลดเวลาในการกรอก แบบฟอร์ม ลดความผิดพลาดของ ข้อมูล สามารถตรวจสอบ สถานะของข้อมูลได้ ได้รับบริการที่รวดเร็ว ยิ่งขึ้น User ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ลดขั้นตอนในการออก รหัส ลดขั้นตอนในการจัดทำ Template ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถตรวจสอบสถานะได้ ERP ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น Organizational Development 2011

10 ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
ระยะเวลาในการกรอกเอกสารใบคำร้อง รูปแบบของเอกสารมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ระยะเวลาของกระบวนการออกรหัส Organizational Development 2011

11 สรุปการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา
Organizational Development 2011

12 Organizational Development 2011
แผนภูมิก้างปลา Organizational Development 2011

13 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
Organizational Development 2011

14 กระบวนการทำงานใหม่ (To Be)
แบบฟอร์มขอ สร้าง / แก้ไข Request Form ข้อมูลหลักในระบบ Master Data Template ประเภทกิจกรรม บัญชีต้นทุนสำรอง รายการภาระผูกพัน ตรวจสอบข้อมูล ออกรหัสประเภทกิจกรรม จัดทำข้อมูลใน Template สำหรับ ประเภทกิจกรรม, บัญชีต้นทุนสำรอง และ รายการภาระผูกพัน ข้อมูลหลักในระบบ ตรวจสอบข้อมูล ออกรหัสประเภทกิจกรรม Generate New Code แบบฟอร์มขอ สร้าง / แก้ไข Organizational Development 2011

15 Organizational Development 2011

16 Organizational Development 2011

17 Organizational Development 2011
ผลลัพธ์การดำเนินการ Organizational Development 2011

18 ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
ก่อนปรับปรุง ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน เอกสารใบคำร้องมีหลายรูปแบบ กระบวนการในการกรอกเอกสารนาน กระบวนการในการออกรหัสนาน หลังปรับปรุง ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน เอกสารมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน กระบวนการในการกรอกเอกสารรวดเร็ว กระบวนการในการออกรหัสรวดเร็ว Organizational Development 2011

19 Organizational Development 2011
Thank You ! Organizational Development 2011


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google