งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type) เพื่อลดรอบระยะเวลา ทำงาน กลุ่ม CO-FM ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย วันอังคารที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type) เพื่อลดรอบระยะเวลา ทำงาน กลุ่ม CO-FM ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย วันอังคารที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type) เพื่อลดรอบระยะเวลา ทำงาน กลุ่ม CO-FM ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 1 Organizational Development 2011

2 สมาชิกกลุ่ม นางสาวธนพร โทวนิช ( สมาชิก ) นายเมธี จันทร์ประเสริฐ ( ประธานกลุ่ม ) นางสาววิมลทรา มาหา ( เลขานุการ ) นางสาวณัฐยา พุฒิบรรเจิด ( สมาชิก ) นายกิตติพงษ์ พงษ์กิตติหล้า ( สมาชิก ) นางสาวณัฐวรี อุดมศรีพันธ์ ( ที่ปรึกษา ) นางสาวดรุณี มั่นคง ( สมาชิก ) 2 Organizational Development 2011

3 หัวข้อการนำเสนอ  ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  เป้าหมายและตัวชี้วัด  สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ  ผลลัพธ์การดำเนินการ 3 Organizational Development 2011

4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ Organizational Development 2011 4

5 ประเภทกิจกรรม(Activity Type) Activity Type Sec. CE Com.Item รหัสประเภท กิจกรรม สำหรับการ กำหนดราคา ต่อหน่วย ครุภัณฑ์ เพื่อการ วางแผน งบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ของ คณะและ หน่วยงานต่างๆ รหัสบัญชี ต้นทุนสำรอง สำหรับ วางแผน (Planning) รายการภาระ ผูกพัน สำหรับการ วาง งบประมาณ (Budgeting) 5 Organizational Development 2011

6 กระบวนการทำงานปัจจุบัน (As Is) ข้อมูลหลักในระบบ Template ตรวจสอบข้อมูล ออกรหัสประเภทกิจกรรม ประเภทกิจกรรม บัญชีต้นทุนสำรอง รายการภาระผูกพัน แบบฟอร์มขอ สร้าง / แก้ไข Request Form Generate New Code Master Data 6 Organizational Development 2011

7 ปัญหาที่พบ ปัญหาและ อุปสรรค ขั้นตอนการออกรหัสซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ใช้เวลาในการเตรียม template ผู้ออกรหัสทำได้ทีละคน เอกสารมาถึงช้าหรือตกหล่น ความซ้ำซ้อนของข้อมูล 7 Organizational Development 2011

8 เป้าหมายและตัวชี้วัด Organizational Development 2011 8

9 เป้าหมาย ลดเวลาในการกรอก แบบฟอร์ม ลดความผิดพลาดของ ข้อมูล สามารถตรวจสอบ สถานะของข้อมูลได้ ได้รับบริการที่รวดเร็ว ยิ่งขึ้น User ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ลดขั้นตอนในการออก รหัส ลดขั้นตอนในการจัดทำ Template ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถตรวจสอบสถานะได้ ERP ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9 Organizational Development 2011

10 10 ตัวชี้วัด ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รูปแบบของเอกสารมีความ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระยะเวลาในการกรอก เอกสารใบคำร้อง ระยะเวลาของ กระบวนการออกรหัส เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

11 Organizational Development 2011 11 สรุปการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา

12 Organizational Development 2011 12 แผนภูมิก้างปลา

13 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ Organizational Development 2011 13

14 กระบวนการทำงานใหม่ (To Be) ข้อมูลหลักในระบบ ตรวจสอบข้อมูล ออกรหัสประเภทกิจกรรม จัดทำข้อมูลใน Template สำหรับ ประเภทกิจกรรม, บัญชีต้นทุนสำรอง และ รายการภาระผูกพัน แบบฟอร์มขอ สร้าง / แก้ไข Template ประเภทกิจกรรม บัญชีต้นทุนสำรอง รายการภาระผูกพัน ข้อมูลหลักในระบบ Master Data ตรวจสอบข้อมูล ออกรหัสประเภทกิจกรรม Generate New Code แบบฟอร์มขอ สร้าง / แก้ไข Request Form 14 Organizational Development 2011

15 15

16 Organizational Development 2011 16

17 Organizational Development 2011 17 ผลลัพธ์การดำเนินการ

18 Organizational Development 2011 18 เอกสารใบคำร้องมีหลายรูปแบบ กระบวนการในการกรอกเอกสารนาน ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน เอกสารมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน กระบวนการในการกรอกเอกสารรวดเร็ว ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบ กระบวนการในการออกรหัสนาน กระบวนการในการออกรหัสรวดเร็ว

19 19 Organizational Development 2011


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน โปรแกรมสำหรับออกรหัสประเภทกิจกรรม (Activity Type) เพื่อลดรอบระยะเวลา ทำงาน กลุ่ม CO-FM ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย วันอังคารที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google