งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวนิตยา ฆนา เกียรติ์. มีรูปร่างและ ปริมาตรคงที่ อนุภาคของ ของแข็งอยู่ชิดกัน มากและมีการ จัดเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ เมื่อนำของแข็งใส่ ในภาชนะใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวนิตยา ฆนา เกียรติ์. มีรูปร่างและ ปริมาตรคงที่ อนุภาคของ ของแข็งอยู่ชิดกัน มากและมีการ จัดเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ เมื่อนำของแข็งใส่ ในภาชนะใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวนิตยา ฆนา เกียรติ์

2

3 มีรูปร่างและ ปริมาตรคงที่ อนุภาคของ ของแข็งอยู่ชิดกัน มากและมีการ จัดเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ เมื่อนำของแข็งใส่ ในภาชนะใด ของแข็งก็จะมี รูปร่างและปริมาตร เท่าเดิม

4 มีรูปร่างไม่คงที่แต่ มีปริมาตรคงที่ รูปร่างของ ของเหลวจะ เปลี่ยนไปตาม ภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากอนุภาค ในของเหลวอยู่ ห่างกันมากกว่า ของแข็ง ทำให้ อนุภาคของ ของเหลวเคลื่อนที่ ได้

5 แก๊สมีรูปร่างและ ปริมาตรไม่คงที่ อนุภาคของแก๊สจะอยู่ ห่างกันมากกว่าใน ของเหลวและของแข็ง ทำให้อนุภาคของแก๊ส เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง รูปร่างและปริมาตรจึง เปลี่ยนไปตามรูปร่าง และขนาดของภาชนะที่ บรรจุ

6 - ของแข็ ง - ของเห ลว - แก๊ส - สารเนื้อ เดียว - สารเนื้อ ผสม - โลหะ - อโลหะ

7 สมบัติ สถานะ มวลรูปร่างปริมาตร ของแข็ง มีมวลคงที่ ของเหลวมีมวล ไม่คงที่ เปลี่ยนไปตาม รูปร่างภาชนะ ที่บรรจุ คงที่ แก๊สมีมวล ไม่คงที่ เปลี่ยนไปตาม รูปร่างภาชนะ ที่บรรจุและจะ ฟุ้งกระจาย ไม่คงที่ เปลี่ยนไ ปตาม ภาชนะที่ บรรจุ การใช้สถานะ เป็นเกณฑ์

8 สารเนื้อเดียว เป็นสารที่มีลักษณะของ เนื้อสารผสมกลมกลืนกัน เป็นเนื้อเดียว มีสมบัติ เหมือนกันโดยตลอด เช่น น้ำมันพืช น้ำหวาน เกลือ เป็นต้น

9 เป็นสารที่ มองเห็นด้วยตา เปล่าไม่เป็นเนื้อ เดียวกันตลอด ทุกส่วน มีสมบัติ ของเนื้อสารใน แต่ละส่วนต่างกัน เช่น น้ำโคลน น้ำผลไม้ น้ำพริก

10 - โลหะ (metal) เป็น สารนำไฟฟ้าและนำ ความร้อนได้ดี มี ความเหนียว จึงนำมา งอ ตีเป็นแผ่นหรือดึง เป็นเส้นได้ เมื่อขัดจะ เป็นเงามันวาวและ เคาะจะมีเสียงดัง กังวาน เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี

11 - อโลหะ (non- metal) เป็นสารที่ ไม่นำไฟฟ้าและ ความร้อน เปราะ แตกง่าย ตีเป็นแผ่น หรือดึงเป็นเส้น ไม่ได้ ขัดไม่เป็นเงา และเคาะไม่มีเสียง กังวาน เช่น ถ่าน และกำมะถัน

12 ชื่อ นางสาวนิตยา ฆนาเกียรติ์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หลักสูตรการศึกษา บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ชื่อ นางสาวนิตยา ฆนาเกียรติ์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หลักสูตรการศึกษา บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประวัติ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวนิตยา ฆนา เกียรติ์. มีรูปร่างและ ปริมาตรคงที่ อนุภาคของ ของแข็งอยู่ชิดกัน มากและมีการ จัดเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ เมื่อนำของแข็งใส่ ในภาชนะใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google