งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารไวต่อ ปฏิกิริยาเคมี สารไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทำปฏิกิริยารุนแรงปล่อยความร้อนหรือแก๊ส ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว จนถ่ายเทหรือกระจายสู่ สิ่งแวดล้อมไม่ทัน ทำให้ควบคุมสถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารไวต่อ ปฏิกิริยาเคมี สารไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทำปฏิกิริยารุนแรงปล่อยความร้อนหรือแก๊ส ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว จนถ่ายเทหรือกระจายสู่ สิ่งแวดล้อมไม่ทัน ทำให้ควบคุมสถานการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารไวต่อ ปฏิกิริยาเคมี

3 สารไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทำปฏิกิริยารุนแรงปล่อยความร้อนหรือแก๊ส ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว จนถ่ายเทหรือกระจายสู่ สิ่งแวดล้อมไม่ทัน ทำให้ควบคุมสถานการณ์ ไม่ได้ สารระเบิดได้ (explosive) สารไวต่อน้ำ (water – sensitive) สารไวต่ออากาศ (air – sensitive) ของผสมของออกซิไดเซอร์และรีดิวเซอร์ (oxidizers with reducers)

4 สารไวต่ออากาศ (air – sensitive) - สารที่ทำปฏิกิริยากับ O 2 ในอากาศ - ประเภทของสารไวต่ออากาศ * ผงโลหะ เช่น zine, nickel, titanium * โลหะแอลคาไล เช่น sodium, potassium * ไฮโดรด์ เช่น diborate, barium hydride * สารอื่นๆ เช่น sodium amide, organometallics naxt

5 สารไวต่อน้ำ สารซึ้งเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนหรือลุกติดไฟ เมื่อสัมผัสกับน้ำ ได้แก่ โลหะแอลคาไล (Alkali metals) โลหะแฮไลด์ (Metal halides) โลหะ คาร์ไบด์ (Metal carbides) และสารประกอบ โลหะอินทรีย์ต่างๆ เป็นต้น สัญลักษณ์ของสารไวต่อน้ำตาม NFPA สมาคม ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา next

6 สัญญาลักษณ์ ของสารไวต่อน้ำ w next

7 ข้อควรระวังในการใช้สารที่ไว ปฏิกิริยากับน้ำ มีดังต่อไปนี้ - ไม่ควรเก็บสารไวต่อน้ำ ในบริเวณที่ติดตั้ง ระบบพ่นน้ำอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟไหม้ - ต้องเก็บในที่เย็น และแห้ง - แยกเก็บจากสารไวต่อการเกิดปฏิกิริยาอื่นๆ - ติดป้ายบอก “ ห้ามใช้น้ำบริเวณนี้ ” back

8 สารระเบิด สารเคมีซึ่งอาจติดไฟหรือระเบิดเมื่อได้รับ พลังงานในรูปของความร้อน หรือเปลวไฟ หรือแรง เสียดทาน หรือแรงกระแทกแบบ lmpact หรือแบบ Shock ได้แก่ สารระเบิด สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxide) สารทำให้เกิดฟองอากาศ (Blowing agent) ผลิตภัณฑ์ไนโทรเซลลูโลส ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ แอมโมเนียมไนเทรตและ ปุ๋ยเคมีที่มีแอมโมเนียมไนเทรตเป็นองค์ประกอบ สารเหล่านี้มักจะประกอบด้วยกลุ่มพันธะของ N-O, N-N, O-O และ O-X สารระเบิดได้ที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นวัตถุระเบิด - ผงดินปืน -Nitroglycerine กับ ammonium nitrate หรือ potassium nitrate next

9 การป้องกันการระเบิดโดยเติมตัว ยับยั้ง สารไวต่อการ เกิดปฏิกิริยา ตัวยับยั้ง Picric acid น้ำ Methyl vinyl ketoneTriethanolamine Lead azide น้ำ AcrylaldehydeHydroquinone Disodium acetylide น้ำ next

10 ข้อควรระวังในการใช้สารระเบิด 1. ไม่ใช้หรือเก็บสารดังกล่าวข้างต้นไว้ใน ปริมาณมากๆ 2. ควบคุมสารตัวอย่างข้างต้นอย่างระมัดระวัง เมื่อใช้ในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) และปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือปฏิกิริยาคายความร้อนอื่นๆ 3. ไม่ใช้พายตัก (Spatula) ที่ทำด้วยโลหะ ไม่ ใช้จุกอุดภาชนะที่ทำด้วยแก้ว (Ground glass plug) 4. รวมถึงข้อควรระวังสำหรับสารติดไฟหรือเผา ไหม้ได้ back

11 เอกสารอ้างอิง รศ. ดร. ขันทอง สุนทรภา. ความปลอดภัยของการ ใช้สารเคมี. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 จบการนำเสนอ

13 สมาชิกกลุ่มที่ 2 นางสาววารุณี ศิริจันทร์รหัส 115410902026-7 นางสาววนิดา เจียมสุภารหัส 115410902067-1 นางสาวรุ่งทิววา รัตนวารรหัส 115410902036-6


ดาวน์โหลด ppt สารไวต่อ ปฏิกิริยาเคมี สารไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทำปฏิกิริยารุนแรงปล่อยความร้อนหรือแก๊ส ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว จนถ่ายเทหรือกระจายสู่ สิ่งแวดล้อมไม่ทัน ทำให้ควบคุมสถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google