งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ เช่น อาคารบาง ประเภท โรงงาน หรือเรือ ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติต่างๆ เช่น พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ พ. ร. บ. โรงงาน พ. ศ พ. ร. บ. ควบคุมอาคาร พ. ศ และ พ. ศ พ. ร. บ. การสาธารณสุข พ. ศ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานใดๆ ก็จะต้องไม่ด้อยกว่า มาตรฐานน้ำทิ้งที่ออกตามความใน พ. ร. บ. ส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535

2 คุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมและ รักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ ประกอบด้วย 1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 2. บีโอดี (BOD, Biochemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 o C 3. ปริมาณของแข็ง (Solids) • ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) • ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) • ปริมาณของแข็งละลาย (Dissolved Solids) 4. ซัลไฟด์ (Sulfide) สารประกอบซัลเฟอร์

3 คุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมและ รักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ ประกอบ ด้วย....( ต่อ ) 5. ไนโตรเจน (Nitrogen) • ทีเคเอ็น (TKN) ไนโตรเจนที่เป็นสารอินทรีย์ และแอมโมเนียไนโตรเจน • ออร์กานิก - ไนโตรเจน (Organic nitrogen) คือไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์ และ สามารถย่อยสลายได้ • แอมโมเนีย - ไนโตรเจน (Ammonia nitrogen) คือ ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของ พืชหรือสัตว์ หรือที่เกิดจากการย่อยสลาย ของออร์กานิก - ไนโตรเจน มาเป็นแอมโมเนีย 6. น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ที่ลอย บนผิวน้ำ

4 ParameterUnit ประเภทมาตรฐานการควบคุม การระบายน้ำทิ้ง กขคงจ pH BODmg./L > 20 > 30 > 40 > 50 > 200 Solids - Suspended solidsmg./L > 30 > 40 > 50 > 60 - Settleable solidsml./L > Total dissolved solids*mg./L > Sulfidemg./L > 1.0 > 3.0 > Nitrogen (TKN)mg./L > 35 > 40 - Fat Oil and Greasemg./L > 20 > 100 สรุปมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด ออกตามความในมาตรา 55 พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ หมายเหตุ : * ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติ

5 ประเภทอาคารขนาดอาคารมาตร ฐาน 1. อาคารชุดตามกฎหมายว่า ด้วยอาคารชุด ไม่ถึง 100 ห้องนอนค ไม่ถึง 500 ห้องนอน ข ตั้งแต่ 500 ห้องนอนก 2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย โรงแรม ไม่ถึง 60 ห้องค 60 – ไม่ถึง 200 ห้องข ตั้งแต่ 200 ห้องก 3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วย หอพัก 10 - ไม่ถึง 50 ห้องง 50- ไม่ถึง 250 ห้องค ตั้งแต่ 250 ห้องข 4. สถานบริการ 1,000 – ไม่ถึง 5,000 ม 2 ค ตั้งแต่ 5,000 ม. 2 ข สรุปประเภทของอาคาร

6 ประเภทอาคารขนาดอาคารมาตร ฐาน 5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย 10 – ไม่ถึง 30 เตียงข ตั้งแต่ 30 เตียงก 6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทาง ราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา ของทางราชการ 5,000- ไม่เกินกว่า 25,000 ม. 2 ข ตั้งแต่ 25,000 ม. 2 ก ตั้งแต่ 200 ห้องก 7. อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ ระหว่างประเทศหรือเอกชน 5,000- ไม่ถึง 10,000 ม. 2 ค 10,000- ไม่ถึง 55,000 ม. 2 ข ตั้งแต่ 55,000 ม. 2 ก 8. อาคารของศูนย์การค้าหรือ ห้างสรรพสินค้า 5,000- ไม่ถึง 25,000 ม. 2 ข ตั้งแต่ 25,000 ม. 2 ก สรุปประเภทของอาคาร

7 ประเภทอาคารขนาดอาคารมาตร ฐาน 9. ตลาด 500- ไม่ถึง 1,000 ม. 2 ง 1,000- ไม่ถึง 1,500 ม. 2 ค 1,500- ไม่ถึง 2,500 ม. 2 ข เกินกว่าหรือเท่ากับ 2,500 ม. 2 ก 10. ภัตตาคารและร้านอาหารไม่ถึง 100 ม. 2 จ 100- ไม่ถึง 250 ม. 2 ง 250- ไม่ถึง 500 ม. 2 ค 500- ไม่ถึง 2,500 ม. 2 ข เกินกว่าหรือ เท่ากับ 2,500 ม. 2 ก สรุปประเภทของอาคาร หมายเหตุ : ปัจจุบันควบคุมเฉพาะประเภท ก.


ดาวน์โหลด ppt น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google