งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ เช่น อาคารบาง ประเภท โรงงาน หรือเรือ ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติต่างๆ เช่น พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. โรงงาน พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 และ พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. การสาธารณสุข พ. ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานใดๆ ก็จะต้องไม่ด้อยกว่า มาตรฐานน้ำทิ้งที่ออกตามความใน พ. ร. บ. ส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535

2 คุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมและ รักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 ประกอบด้วย 1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 2. บีโอดี (BOD, Biochemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 o C 3. ปริมาณของแข็ง (Solids) • ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) • ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) • ปริมาณของแข็งละลาย (Dissolved Solids) 4. ซัลไฟด์ (Sulfide) สารประกอบซัลเฟอร์

3 คุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมและ รักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 ประกอบ ด้วย....( ต่อ ) 5. ไนโตรเจน (Nitrogen) • ทีเคเอ็น (TKN) ไนโตรเจนที่เป็นสารอินทรีย์ และแอมโมเนียไนโตรเจน • ออร์กานิก - ไนโตรเจน (Organic nitrogen) คือไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์ และ สามารถย่อยสลายได้ • แอมโมเนีย - ไนโตรเจน (Ammonia nitrogen) คือ ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของ พืชหรือสัตว์ หรือที่เกิดจากการย่อยสลาย ของออร์กานิก - ไนโตรเจน มาเป็นแอมโมเนีย 6. น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ที่ลอย บนผิวน้ำ

4 ParameterUnit ประเภทมาตรฐานการควบคุม การระบายน้ำทิ้ง กขคงจ pH-5-95-95-95-95-9 BODmg./L > 20 > 30 > 40 > 50 > 200 Solids - Suspended solidsmg./L > 30 > 40 > 50 > 60 - Settleable solidsml./L > 0.5 - Total dissolved solids*mg./L > 500 - Sulfidemg./L > 1.0 > 3.0 > 4.0 - Nitrogen (TKN)mg./L > 35 > 40 - Fat Oil and Greasemg./L > 20 > 100 สรุปมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด ออกตามความในมาตรา 55 พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 หมายเหตุ : * ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติ

5 ประเภทอาคารขนาดอาคารมาตร ฐาน 1. อาคารชุดตามกฎหมายว่า ด้วยอาคารชุด ไม่ถึง 100 ห้องนอนค 100 - ไม่ถึง 500 ห้องนอน ข ตั้งแต่ 500 ห้องนอนก 2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย โรงแรม ไม่ถึง 60 ห้องค 60 – ไม่ถึง 200 ห้องข ตั้งแต่ 200 ห้องก 3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วย หอพัก 10 - ไม่ถึง 50 ห้องง 50- ไม่ถึง 250 ห้องค ตั้งแต่ 250 ห้องข 4. สถานบริการ 1,000 – ไม่ถึง 5,000 ม 2 ค ตั้งแต่ 5,000 ม. 2 ข สรุปประเภทของอาคาร

6 ประเภทอาคารขนาดอาคารมาตร ฐาน 5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย 10 – ไม่ถึง 30 เตียงข ตั้งแต่ 30 เตียงก 6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทาง ราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา ของทางราชการ 5,000- ไม่เกินกว่า 25,000 ม. 2 ข ตั้งแต่ 25,000 ม. 2 ก ตั้งแต่ 200 ห้องก 7. อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ ระหว่างประเทศหรือเอกชน 5,000- ไม่ถึง 10,000 ม. 2 ค 10,000- ไม่ถึง 55,000 ม. 2 ข ตั้งแต่ 55,000 ม. 2 ก 8. อาคารของศูนย์การค้าหรือ ห้างสรรพสินค้า 5,000- ไม่ถึง 25,000 ม. 2 ข ตั้งแต่ 25,000 ม. 2 ก สรุปประเภทของอาคาร

7 ประเภทอาคารขนาดอาคารมาตร ฐาน 9. ตลาด 500- ไม่ถึง 1,000 ม. 2 ง 1,000- ไม่ถึง 1,500 ม. 2 ค 1,500- ไม่ถึง 2,500 ม. 2 ข เกินกว่าหรือเท่ากับ 2,500 ม. 2 ก 10. ภัตตาคารและร้านอาหารไม่ถึง 100 ม. 2 จ 100- ไม่ถึง 250 ม. 2 ง 250- ไม่ถึง 500 ม. 2 ค 500- ไม่ถึง 2,500 ม. 2 ข เกินกว่าหรือ เท่ากับ 2,500 ม. 2 ก สรุปประเภทของอาคาร หมายเหตุ : ปัจจุบันควบคุมเฉพาะประเภท ก.


ดาวน์โหลด ppt น้ำทิ้ง คือ น้ำที่ใช้แล้วและถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ ซึ่งอาจได้รับการบำบัดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำทิ้งต้อง มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง หลายหน่วยงานที่มีการประกาศใช้มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google