งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENZYME. Enzyme globular protein Biological catalyst มีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาหรือต่อสารที่ เข้าทำปฏิกิริยา (substrate) มีประสิทธิภาพการเร่งสูง แต่เสียสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENZYME. Enzyme globular protein Biological catalyst มีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาหรือต่อสารที่ เข้าทำปฏิกิริยา (substrate) มีประสิทธิภาพการเร่งสูง แต่เสียสภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENZYME

2 Enzyme globular protein Biological catalyst มีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาหรือต่อสารที่ เข้าทำปฏิกิริยา (substrate) มีประสิทธิภาพการเร่งสูง แต่เสียสภาพ ง่าย จึงมีความจำเพาะต่อ อุณหภูมิ, ความเป็นกรดเป็นด่างและตัวทำละลาย

3 Biological catalyst

4 ประเภทของเอนไซม์ Simple enzyme Conjugated enzyme

5 ประเภทของ Cofactor ประเภทสารอนินทรีย์ : K + Mn 2+ Mg 2+ Ca 2+ Cl - ประเภทสารอินทรีย์ : NAD + FAD Coenzyme A

6 ความจำเพาะในการ เกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ โครงสร้างของ substrate ลักษณะบริเวณเร่งของเอนไซม์ (active site, catalytic site)

7 ทฤษฎีที่อธิบายถึงการรวมกันของเอนไซม์ กับ substrate มี 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีลูกกุญแจกับแม่กุญแจ ( lock and key theory) ทฤษฎีชักนำ (induced-fit theory)

8 ทฤษฎีลูกกุญแจกับแม่กุญแจ (lock and key theory)

9 ทฤษฎีชักนำ (induced-fit theory)

10 การที่เอนไซม์จับกับ substrate จะต้อง มีปัจจัยต่อไปนี้ ทิศทางเหมาะสม enzyme-substrate complex จะต้องสลายตัว ได้ง่าย สภาพแวดล้อมจะต้องเข้ากับบริเวณเร่ง ของเอนไซม์

11 กลไกการเร่งปฏิกิริยาตรงบริเวณเร่งของ เอนไซม์ carboxypeptidase A

12 จลนศาสตร์ของเอนไซม์ เมื่อ k = rate of reaction ให้ [E] = ความเข้มข้นของ enzyme [ES]= ความเข้มข้นของ ES [S]= ความเข้มข้นของ substrate [P]= ความเข้มข้นของ product

13 สมการไมคีลิส - เมเทน (Michaelis-Menten equation) V =

14

15

16 สมการของ Lineweaver-Burk

17 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของ เอนไซม์ ความเข้มข้นของ substrate ความเข้มข้นของเอนไซม์ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ตัวยับยั้งเอนไซม์

18

19

20

21

22

23 Sulfanilamide เป็น ตัวยับยั้งแบบ แข่งขัน (competitive inhibitor) ของ PABA


ดาวน์โหลด ppt ENZYME. Enzyme globular protein Biological catalyst มีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาหรือต่อสารที่ เข้าทำปฏิกิริยา (substrate) มีประสิทธิภาพการเร่งสูง แต่เสียสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google