งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENZYME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENZYME."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENZYME

2 Enzyme มีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาหรือต่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยา(substrate)
globular protein Biological catalyst มีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาหรือต่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยา(substrate) มีประสิทธิภาพการเร่งสูง แต่เสียสภาพง่าย จึงมีความจำเพาะต่อ อุณหภูมิ , ความเป็นกรดเป็นด่างและตัวทำละลาย

3 Biological catalyst

4 ประเภทของเอนไซม์ Simple enzyme Conjugated enzyme

5 ประเภทของ Cofactor ประเภทสารอนินทรีย์ : K+ Mn 2+ Mg 2+ Ca 2+ Cl -
ประเภทสารอินทรีย์ : NAD+ FAD Coenzyme A

6 ความจำเพาะในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์
โครงสร้างของ substrate ลักษณะบริเวณเร่งของเอนไซม์ (active site , catalytic site)

7 ทฤษฎีที่อธิบายถึงการรวมกันของเอนไซม์ กับ substrate มี 2 ทฤษฎีคือ
ทฤษฎีลูกกุญแจกับแม่กุญแจ (lock and key theory) ทฤษฎีชักนำ (induced-fit theory)

8 ทฤษฎีลูกกุญแจกับแม่กุญแจ (lock and key theory)

9 ทฤษฎีชักนำ (induced-fit theory)

10 การที่เอนไซม์จับกับ substrate จะต้องมีปัจจัยต่อไปนี้
ทิศทางเหมาะสม enzyme-substrate complex จะต้องสลายตัวได้ง่าย สภาพแวดล้อมจะต้องเข้ากับบริเวณเร่งของเอนไซม์

11 กลไกการเร่งปฏิกิริยาตรงบริเวณเร่งของ เอนไซม์ carboxypeptidase A

12 จลนศาสตร์ของเอนไซม์ เมื่อ k = rate of reaction
ให้ [E] = ความเข้มข้นของ enzyme [ES] = ความเข้มข้นของ ES [S] = ความเข้มข้นของ substrate [P] = ความเข้มข้นของ product

13 สมการไมคีลิส-เมเทน (Michaelis-Menten equation)
V =

14

15

16 สมการของ Lineweaver-Burk

17 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์
ความเข้มข้นของ substrate ความเข้มข้นของเอนไซม์ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ตัวยับยั้งเอนไซม์

18

19

20

21

22

23 Sulfanilamide เป็น ตัวยับยั้งแบบแข่งขัน (competitive inhibitor) ของ PABA


ดาวน์โหลด ppt ENZYME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google