งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดย นางอังศนา มาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

2 สมบัติของสารและการจำแนก สสาร (Matter)  หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรา ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง  5  มีมวล มีรูปร่าง มีปริมาตร ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ ตัวอย่างสารที่อยู่รอบๆตัวเรา เช่น น้ำ เงิน   ทองคำ ทองแดง เหล็ก น้ำมันเชื้อเพลิง เกลือแกง น้ำปลา หิน ทราย  คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ออกซิเจน หมอก เป็นต้น

3 สมบัติของสาร สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะ เฉพาะของสารชนิดนั้นๆ ซึ่งสามารถบ่งบอกว่าสารนั้นคืออะไร เพราะสารแต่ละชนิดมีสมบัติไม่เหมือนกันทุกประการ จำแนกหรือจัดหมวดหมู่ของสาร โดยอาศัยสมบัติต่างๆ ของสารเป็นเกณฑ์ เช่น การนำไฟฟ้า สี สถานะ องค์ประกอบทางเคมีของสาร การละลาย ลักษณะเนื้อของสาร ขนาดอนุภาค เป็นต้น

4 ใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์
สามารถจัดจำแนกได้ 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง  มีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่แน่นอน ของเหลว  มีปริมาตรคงที่ แต่รูปร่างเปลี่ยนไปตาม ภาชนะที่บรรจุ ก๊าซ  มีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่ จะเปลี่ยนไป และฟุ้งกระจายตามภาชนะที่บรรจุ

5 ใช้การละลายน้ำเป็นเกณฑ์
แบ่งสารได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สารที่ละลายน้ำ เช่น เกลือแกง น้ำตาลทราย น้ำตาลกลูโคส  กรดอะซิติก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สแอมโมเนีย เป็นต้น สารที่ไม่ละลายน้ำ  เช่น น้ำมันพืช แป้ง หินปูน พลาสติก  เหล็ก ไม้ ยาง คาร์บอน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

6 ใช้การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ สารที่นำไฟฟ้า เช่น น้ำ เหล็ก เงิน อะลูมิเนียม เป็นต้น สารที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น ผ้า น้ำบริสุทธิ์ พลาสติก ไม้แห้ง ยาง เป็นต้น

7 ใช้ความเป็นกรดและเบสเป็นเกณฑ์
กรด (Acid) มีค่าpH น้อยกว่า 7 เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส จะเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง ตัวอย่างของกรดที่พบบ่อย ได้แก่ กรดมะนาว กรดน้ำส้มสายชู กรดกำมะถัน เบส (Base) มีค่า pH มากกว่า 7 ทดสอบกับกระดาษลิตมัส จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google