งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง สารใน ชีวิตประจำวัน โดย นางอังศนา มาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง สารใน ชีวิตประจำวัน โดย นางอังศนา มาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง สารใน ชีวิตประจำวัน โดย นางอังศนา มาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

2 สมบัติของสารและการ จำแนก สสาร (M ATTER ) หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ของเรา ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ด้วย ประสาททั้ง 5 มีมวล มีรูปร่าง มีปริมาตร ต้องการที่อยู่ และ สัมผัสได้ ตัวอย่างสารที่อยู่ รอบๆตัวเรา เช่น น้ำ เงิน ทองคำ ทองแดง เหล็ก น้ำมันเชื้อเพลิง เกลือแกง น้ำปลา หิน ทราย คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ออกซิเจน หมอก เป็นต้น

3 สมบัติ ของสาร สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะ เฉพาะ ของสารชนิดนั้นๆ ซึ่ง สามารถบ่งบอกว่าสารนั้น คืออะไร เพราะสารแต่ละ ชนิดมีสมบัติไม่เหมือนกัน ทุกประการ จำแนกหรือจัดหมวดหมู่ของสาร โดยอาศัยสมบัติต่างๆ ของสารเป็น เกณฑ์ เช่น การนำไฟฟ้า สี สถานะ องค์ประกอบทางเคมีของ สาร การละลาย ลักษณะเนื้อ ของสาร ขนาดอนุภาค เป็นต้น

4 ใช้สถานะของสารเป็น เกณฑ์ สามารถจัดจำแนกได้ 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง มีรูปร่างและปริมาตร ที่คงที่แน่นอน ของเหลว มีปริมาตรคงที่ แต่ รูปร่างเปลี่ยนไปตาม ภาชนะที่บรรจุ ก๊าซ มีปริมาตรและรูปร่าง ไม่คงที่ จะเปลี่ยนไป และฟุ้งกระจายตาม ภาชนะที่บรรจุ

5 ใช้การละลายน้ำ เป็นเกณฑ์ แบ่งสารได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สารที่ละลายน้ำ เช่น เกลือแกง น้ำตาล ทราย น้ำตาลกลูโคส กรดอะซิติก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สแอมโมเนีย เป็นต้น สารที่ไม่ละลายน้ำ เช่น น้ำมันพืช แป้ง หินปูน พลาสติก เหล็ก ไม้ ยาง คาร์บอน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

6 ใช้การนำ ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ สารที่นำไฟฟ้า เช่น น้ำ เหล็ก เงิน อะลูมิเนียม เป็นต้น สารที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น ผ้า น้ำ บริสุทธิ์ พลาสติก ไม้ แห้ง ยาง เป็นต้น

7 ใช้ความเป็นกรดและเบส เป็นเกณฑ์ กรด (Acid) มีค่า pH น้อยกว่า 7 เมื่อ ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสี จากน้ำเงินเป็นแดง ตัวอย่างของกรดที่ พบบ่อยได้แก่ กรดมะนาว กรดน้ำส้มสายชู กรดกำมะถัน เบส (Base) มีค่า pH มากกว่า 7 ท ดสอบกับกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน


ดาวน์โหลด ppt วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง สารใน ชีวิตประจำวัน โดย นางอังศนา มาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google