งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยใน ICU ติด LRI จาก ICU ของโรงพยาบาลพุทธชิน ราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยใน ICU ติด LRI จาก ICU ของโรงพยาบาลพุทธชิน ราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยใน ICU ติด LRI จาก ICU ของโรงพยาบาลพุทธชิน ราช

3 หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการติดเชื้อระบบทางเดิน หายใจส่วนล่างของผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาใน ICU มีอัตราสูงขึ้นทำ ให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนานและ เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้ ICU มีอัตรา การครองเตียงสูงขึ้นทำให้รับผู้ป่วย ได้น้อยลงและเพิ่มภาระแก่บุคลากร ใน ICU ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยใน ICU ติด เชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างจาก ICU ได้แก่ การใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ, จำนวน วันที่ใส่, อายุของผู้ป่วย, การปฏิบัติหัตถการ ของพยาบาลต่อผู้ป่วย, จำนวนพยาบาลต่อ แต่ละ ICU

5 รูปแบบการวิจัย * Retrospective study : แบบ เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรง พยาบาล *Questionaire : สังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติหัตถการของพยาบาลต่อ ผู้ป่วย

6 ประชากรที่ศึกษา ผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจาก ICU 6 แห่ง (med1,med2,med3,surg,neu ro-surg,ped.) ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน พ. ศ. 2543

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกณฑ์การวินิจฉัยการติด LRI จาก ICU แบบสังเกตพฤติกรรมการล้างมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการดูดเสมหะ แบบสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนสาย เครื่องช่วยหายใจ n=4p(1-p)/c 2, so n=30

8 แสดงจำนวนผู้ป่วยที่ติดและไม่ ติด LRI

9

10 แสดงจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อและไม่ ติดเชื้อ LRI จากการใส่อุปกรณ์ช่วย หายใจ

11

12


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยใน ICU ติด LRI จาก ICU ของโรงพยาบาลพุทธชิน ราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google