งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง ระยะเวลาและอัตราการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะใน ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของ โรงพยาบาลพุทธชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง ระยะเวลาและอัตราการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะใน ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของ โรงพยาบาลพุทธชินราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานวิจัยเรื่อง ระยะเวลาและอัตราการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะใน ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของ โรงพยาบาลพุทธชินราช

3 ทบทวนวรรณกรรม จาก Principle and practice of infection disease โดย Mandell ( 4 th edition, 1995 )  พบว่า UTI เป็น most common infection ที่พบในโรงพยาบาล ประมาณ 80% ของ nosocromial UTI จะเกิดกับ ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ

4 ปัจจัยเสี่ยง เพศ อายุ โรคเดิม ระยะเวลาการใส่ cath การดูแลสาย cath

5 @ พบว่า ผู้ป่วย 15 -25 % ขอแง ผู้ป่วยโรคทั่วไปที่ได้รับการใส่สายสวน ปัสสาวะ ส่วนใหญ่เป็นแบบ short term ( mean = 2 วัน ) @ 10 -30 % ของผู้ป่วยที่คาสายสวน ปัสสาวะเป็น UTI @ Short term เชื้อที่พบบ่อย คือ E. Coli @ Long term เชื้อที่พบบ่อย คือ P. aeruginosa & P. mirabilis

6 จาก Color Atlas & Text of Clinical Medicine โดย Jackson ( 2 nd edition, 1997 ) พบว่าอุบัติการณ์การเกิด UTI # ในเพศหญิงจะเพิ่มขึ้นตาม อายุ # เพศชายพบสูงใน Neonatal period พบน้อยใน Childhood & Adult # เพศหญิง > เพศชาย # พบมากใน Advancing age

7 จากการศึกษาระยะเวลาและอัตราการ ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะใน ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะระบบปิด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2539 พบว่า $ อุบัติการณ์พบร้อยละ 33.18 $ ระยะเวลาเฉลี่ยที่พบ UTI คือ 6.5 วัน $ จำนวนวันที่คาสายสวนปัสสาวะ และมีการเกิด UTI สูงสุด คือ 6 วัน $ อัตราการเกิด UTI ระหว่าง ชาย : หญิง = 1:2

8 คำถามหลัก อุบัติการณ์การติดเชื้อในระบบ ทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสาย สวนปัสสาวะระบบปิดเป็นอย่างไร คำถามรอง 1. ชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ เกิด UTI คืออะไร 2. ระยะเวลาเฉลี่ยของการคาสาย สวนปัสสาวะต่อ การติดเชื้อ แยกตาม เพศอายุเป็นอย่างไร

9 3. ความแตกต่างในอุบัติการณ์การเกิด UTI ในแต่ละแผนกเป็นอย่างไร 4. โรคเดิมของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับ การเกิด UTI ในผู้ป่วยที่คาสายสวน ปัสสาวะหรือไม่ 5. อัตราการเกิด UTI มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการใส่สายสวนของบุคลากร หรือไม่

10 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระยะเวลาอุบัติการณ์การติด เชื้อและชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุ ของ UTI ในผู้ป่วยที่คาสายสวน ปัสสาวะระบบปิด ของโรงพยาบาล พุทธชินราช

11 METHOD Descriptive Retrospective Study ระยะเวลา กรกฎาคม - สิงหาคม 2543 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง Inclusion Criteria 1. Pt. ที่คาสายสวนปัสสาวะใน Med, Surg, Obs, Gyne, Ped 2. Pt. ที่ไม่ได้รับการ Dx. UTI, UA แรกรับปกติ

12 Exclusion Criteria 1. Pt. ที่มีไข้ก่อนใส่สายสวน ปัสสาวะ 2. Abnormal UA at admission Sampling technique Perposive sampling Sample size * Pt. ทุกรายที่มีการคาสายสวน ปัสสาวะตั้งแต่ เดือน ก. ค. - ส. ค. 2543

13 * การสังเกตการทำหัตถการการใส่ สายสวนปัสสาวะตามหอผู้ป่วยต่างๆ หอละ 20 ครั้ง เกณฑ์การวินิจฉัย UTI ตามเกณฑ์ ของ CDC 1988 1. Temp. > 38  C ร่วมกับ พบเชื้อ ในปัสสาวะ > 10 5 2. Temp. > 38  C ร่วมกับ Pyuria ( WBC > 3 / HPF ) 3. Gram strain positive 4. U/C พบเชื้อ

14 RESULT

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Discussion จำนวน Pt. ที่คาสาย cath =446 ราย จำนวน Pt. ที่เกิด UTI = 52 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์ร้อยละ 11.66

24 อุบัติการณ์การติดเชื้อ เพศหญิง = 5.6 เพศชาย = 6.05 แผนกอายุรกรรม =8.74 แผนกศัลยกรรม = 2.91

25 @ ระยะเวลาเฉลี่ยของการคาสายสวน ปัสสาวะ =6.9 วัน @ วันที่เกิด UTI มากที่สุด = วันที่ 3 ของการคา Cath @ ช่วงอายุที่พบ UTI มากที่สุด = 70- 79 ปี ( 23.08 %) @ เชื้อที่พบมากที่สุด = E. Coli ( 26.92 % ) @ Underlying disease ที่พบมากที่สุด คือ โรคที่เกี่ยวกับ ระบบประสาท ( 34.62 % )

26 Recomendati on

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง ระยะเวลาและอัตราการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะใน ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของ โรงพยาบาลพุทธชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google